Landbruksministeren vil ha befaring av en omstridt traktorvei

Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) vil ha befaring av en omstridt traktorvei i Gratangen i Troms.

Traktorvei i Løvdal, Gratangen

Dette er den omstridte traktorveien i Løvdal i Gratangen.

Foto: Arild Kristiansen

Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) skriver i et brev til Noralf Kristiansen at han vil be embetsverket i landbruksdepartementet om å vurdere å ta en gjennomgang av saken. I den anledning vil departementet i første omgang ta initiativ til befaring av traktorveien, skriver landbruksministeren i brevet.

Skrev til landbruksministeren

Noralf Kristiansen skrev et brev til landbruksministeren i februar. Han mente at saksbehandlingen i denne saken hadde vært mangelfull av Gratangen Kommune og Fylkesmannen i Troms.

Kristianasen fortalte at traktorveien i Løvdal ble bygd i 2005 av en nabo. Han ble ikke varslet, og det ble heller ikke søkt om tillatelse fra kommunen.

En vei, to saker

Gratangen kommune mente at inngrepet på Noralf Kristiansens eiendom var ubetydelig, og derfor unntatt fra søknadsplikt.

I fjor søkte samme grunneier om å få godkjent den delen av veien som går gjennom hans egen eiendom. Traktorveien det er snakk om er på tilsammen ca 650 meter. 150 av disse går gjennom eiendommen til Kristiansen sin familie.

Hovedutvalg for teknikk, miljø og næring i Gratangen avslo søknaden og ba om at begge søknadene måtte ses i sammenheng uavhengig av eierskap. Etter valget behandlet imidlertid samme utvalg anken, og godkjente søknaden.

Kunne ikke gjort noe annerledes

Leder Trond Andreassen i hovedutvalget for teknikk, miljø og næring i Gratangen sier til NRK at de ikke kunne ha gjort noe annerledes og han sier videre at departementet bare må komme på befaring.

Fylkesmannen i Troms mener at kommunen ikke har gjort noe som er klanderverdig. Fylkesmann Svein Ludvigsen har ikke vært tilgjengelig for kommentar i dag.

Flere engasjert i saken

Norges Naturvernforbund er også engasjert i saken. Fagleder Arnodd Håpenes mener også at saksbehandlingen har vært mangelfull, blant annet var konsekvensene for miljøet ikke blitt vurdert.

Naturvernforbundet mener også at landbruksveiforskriften ikke er blitt fulgt. De har også bedt landbruksministeren om å se på saken.

Sametinget har også varslet befaring av veien til sommeren, for å se om det er samiske kulturminner i området og om disse er blitt ødelagt.

Kai Kristiansen som representerer sin onkel Noralf Kristiansen er glad for at landbruksministeren lover befaring av den omstride traktorveien i Løvdal i Troms.

Oanehaččat

  • Dubmejuvvon giddagassii

    30 jahkásaš almmái lea dubmejuvvon golmma jahkái ja ovcci mánuid giddagassii go lea doaruhan iežas ovdeš moarsi. Nuorta-Finnmárkku diggegottis leat maid su dubmen máksit 290.000 kruvdnosaš buhtadusa nissonii. Nisu lea earet eará nuppi bealjis massán gulu doaruhemiid geažil. Almmái ii loga iežas sivalažžan. Son lea maid ovdal dubmejuvvon go lea doaruhan ja seksuálalaččat illástan earáid.

  • Bargagoahtán vuovdit ruvkii

    Sydvaranger gruve reastaluvvama maŋŋá bargagođii opmodatstivra geahččalit vuovdit ruvkii, ja sávvet ahte sis lea oasti vahkulohppii, čállá IFinnmark -aviisa. Opmodatstivrra jođiheaddji Leif Petter Madsen lohká Girkonjárgga ja Guvžajávrri ruvkerusttegat bisuhuvvojit álgin láhkai vuorddedettiin fidnet oasti fargga. Sis leat njealjis viđas, geat leat čájehan oastin beroštumi, lohká son.