Hopp til innhold

Venstre er det eneste liberale partiet i Norge

Liberal politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Venstre har en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse.

Venstre-leder Trine Skei Grande holder foredrag på Litteraturhuset om Venstres ideologi og visjoner for fremtiden.

Venstre-leder Trine Skei Grande forteller om partiets ideologi og visjoner for fremtiden. (Videoen er produsert av Litteraturhuset.)

Denne kronikken er en del av Litteraturhusets serie Under en høyere himmel, der de ulike partiene presenterer sin ideologi. Se også egen faktaboks.

Ytring valgkronikk

Mennesker som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for seg selv, sine medmennesker og livsgrunnlaget til våre etterkommere.

Reell frihet handler om alles like muligheter til å ta del i samfunnet som selvstendige og opplyste borgere. Derfor er satsing på kunnskap og skole Venstres viktigste sak ved dette valget. Kunnskap er en helt avgjørende forutsetning for å sette folk i stand til å realisere sin egen frihet. Derfor mener vi at kunnskapsrike og gode lærere er den beste måten å sikre at barn og ungdom vokser opp til å bli frie og selvstendige individer.

Frihet og ansvar henger sammen og er gjensidig avhengig av hverandre. Økende økonomisk frihet i dag må ikke bli ufrihet for neste generasjon. Vår frihet kan ikke frikobles fra ansvaret for dem som kommer etter oss.

Derfor tar liberal politikk utgangspunkt i det enkelte menneskets behov for frihet og vilje til å ta ansvar. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet. Systemene skal tjene menneskene, ikke omvendt. Derfor setter Venstre folk først.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Frihet

Venstres frihetsbegrep handler om frihet fra overgrep og tvang. Men frihet handler også om gode velferdsløsninger som skaper trygghet. Utdanning og arbeid er samfunnets viktigste investeringer for verdiskaping og for å forebygge fattigdom og nye sosiale skillelinjer.

Derfor tar liberal politikk utgangspunkt i det enkelte menneskets behov for frihet og vilje til å ta ansvar. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet

Trine Skei Grande

Frihet handler om å utløse viljen og engasjementet til at flere tar makten over egen arbeidsdag, skaper arbeidsplasser og bygger et mangfoldig og fritt næringsliv. Og det handler om frihet for kommende generasjoner, noe som forplikter oss til å overlate planeten i god stand til våre etterkommere. Derfor er en offensiv miljø- og klimapolitikk helt i tråd med Venstres ideologi.

Kampen for frihet er ikke vunnet en gang for alle, heller ikke i Norge. Våre friheter blir daglig utfordret i møte med ny teknologi. Å sikre borgernes trygghet er blant en liberal stats viktigste oppgaver enten striden står om borgerrettigheter på gata og på nettet, registrering av personopplysninger, eller rettighetene man skal ha som asylsøker eller ny borger i landet.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Framtid

Friheten vi opplever i dag skal også komme fremtidige generasjoner til gode. Dette krever satsing på miljø- og klimavennlige løsninger i alle deler av samfunnet. Det krever at vi legger til rette for mer innovasjon og nyskaping i næringslivet, slik at det økonomiske fundamentet for fremtidens velferdssamfunn er bredt og trygt. Og for å sikre velferd, miljø, demokrati og et nyskapende næringsliv er det nødvendig å øke satsingen på utdanning og forskning.

En av våre viktigste oppgaver er å sørge for at ungdom både utvikler kunnskaper og ferdigheter av høy kvalitet, og en nysgjerrighet og en kreativitet som bidrar til nyskaping i samfunnet. Hovedoppgaven i norsk skole er å forbedre undervisningen og sørge for at elevene lærer mer. Nøkkelen er flinke og motiverte lærere, med tid til å ta seg av hver enkelt elev.

LES OGSÅ: - Folk er sultefora på lange linjer

Fellesskap

Fellesskapet bygges nedenfra, av mennesker og et mangfold av institusjoner, både offentlige, kommersielle og ideelle. Vår viktigste fellesskapsinstitusjon er skolen, som er med på å legge grunnlaget for dannelse, kulturforståelse og samhold i resten av samfunnet.

Sammen har vi skapt et velferdssamfunn som gir verdighet og sikkerhet for alle borgere, men som stadig må utvikles. Å sikre gode fellesskapsløsninger ligger til grunn for Venstres politikk, fra skatte- og finanspolitikken til klimapolitikken og internasjonal politikk.

Kampen for frihet er ikke vunnet en gang for alle, heller ikke i Norge. Våre friheter blir daglig utfordret i møte med ny teknologi.

Trine Skei Grande

Det er et gode at levealderen øker og at flere og flere sykdommer kan behandles. Samtidig innebærer dette at velferdssamfunnet står foran store utfordringer, blant annet fordi det fremover vil bli flere som trenger pleie, og færre til å gi pleie. Venstres løsning er å skape rom for individuelle valg, jobbe smartere, ta i bruk teknologiske hjelpemidler i omsorgen, slippe til frivillige og foreta nødvendige prioriteringer av ressursene.

Nærhet til brukerne gir større mulighet for den enkelte til å påvirke tjenesteinnholdet, og til å tilrettelegge for frivillig innsats i samarbeid med det offentlige. I et liberalt velferdssamfunn er det samspillet mellom stat, kommuner, frivillige fellesskap og den enkeltes ansvar for sine nærmeste som skaper trygghet og gode tjenestetilbud.

USIKKER PÅ HVA DU SKAL STEMME? Prøv NRKs Valgomat

Fortid = nåtid. Folk først

Det er noen store og stolte verdier som går igjen gjennom hele Venstres historie. Det er noen grunnleggende ting som ikke endrer seg. Derfor liker jeg å trekke fram folkeskolen til Johannes Steen, barnelovene til Johan Castberg og reformprogrammet til Gunnar Knudsen.

Tidene forandrer seg, og det gjør også politikken, men det er noen grunnverdier som ligger fast, og det er det at Venstre tar vare på disse verdiene som skiller oss fra alle andre partier i Norge.

Det er bare Venstre som forvalter en ideologi som vi er 100 prosent stolte av. Som aldri har sviktet når den ble satt på prøve. Ingen andre partier kan si det om sin ideologi – i den grad de har noen da.

Trine Skei Grande

Det er bare Venstre som er det liberale partiet i Norge. Det er bare Venstre som forvalter en ideologi som vi er 100 prosent stolte av. Som aldri har sviktet når den ble satt på prøve. Ingen andre partier kan si det om sin ideologi – i den grad de har noen da.

Jeg er helt sikker på at Johannes Steen om han levde i dag ville ha vært stolt av Venstres satsing på kunnskap i skolen, av vår grunnleggende tro på utdanning som en del av demokratiet og vår holdning om at kunnskap har verdi i seg selv.

Jeg er veldig sikker på at Johan Castberg hadde gått sammen med oss i demonstrasjonstog for asylbarna. Jeg er helt overbevist om at Johan Sverdrup ville nikket anerkjennende til vår kamp for åpenhet og personvern – mot datalagringsdirektivet og for stemmerett for 16 åringer.

En ting har ikke endret seg det minste på 130 år: Venstre setter folk først. Vi setter folk – alle folk – foran systemer.

Når den sittende regjering får seg til å si at de ikke har den luksus at de bare kan tenke på enkeltindivider og at noen må stå opp for reglene når det går ut over enkeltmennesket, så er det i mine ører en diger søknad om avskjed. Det er en søknad som velgerne bør innvilge.