Hopp til innhold

Gjennom denne bygda skal det køyre 30.000 dumparlass gjennom fem år

Bygdefolket misser nattesøvnen når Stad skipstunnel skal byggjast. – Det blir uuthaldeleg, seier leiaren i grendelaget som trekkjer seg i protest.

Kjøde

NATT OG DAG: Bygda Kjøde på Stadlandet er ein stille idyll med om lag 50 innbyggjarar. Kjem bygginga av Stad skipstunnel blir bygdeveg ein av landets travlaste anleggsvegar - døgnet rundt.

Foto: Erling Wåge

Innbyggjarane i Vesle Kjøde på Stadlandet i Nordfjord er uroa for kva som ventar når storsamfunnet skal byggje verdas første skipstunnel.

Stortinget vil bygge Stad skipstunnel. Tunnelløpet til verdas største skipstunnel vil kome midt i bygda. Den vil bli 36 meter brei og 50 meter høg. 5,4 millionar kubikkmeter fjell skal sprengast ut.

Halvparten skal fraktast vekk på Kjøde-sida der det bur 50 fastbuande. Utbyggjar Kystverket har rekna byggetida til fem år.

Hovudargumentet for å byggje skipstunnelen er å betre tryggleiken forbi det svært vêrharde Stadhavet.

Kristian Teigen, leiar i Kjøde grendelag.

Kristian Teigen trekkjer seg som leiar i Kjøde grendelag fordi han er fortvilt over Kystverket. Planen er at kjempestore dumparar skal frakte steinmassar på denne vegen.

Foto: Erling Waage

– Tidlegare har vi fått vite at steinmassane skulle direkte på sjøen og fraktast vekk med lekter. Men slik er det ikkje lenger, sukkar leiaren i grendelaget, Kristian Teigen.

Han er så fortvilt over Kystverket at han har gjeve beskjed om at han trekkjer seg som leiar i grendelaget.

– Det går på helsa laus, seier han.

Stad skipstunnel (Illustrasjon Kystverket).

Slik kan det sjå ut når Stad skipstunnel står ferdig. Tunnelen blir 1,7 kilometer lang, 50 meter høg og 36 meter brei. (Illustrasjon Kystverket).

– Har selt eit glansbilete

Teigen meiner Kystverket har selt eit glansbilete av Stad skipstunnel i 30 år, for å unngå bråk frå bygda og for å få prosjektet vidare. I mellomtida har det kome jamlege drypp der planane har vorte endra.

– Dei siste to åra er planane snudd på hovudet. Hadde vi visst at det skulle fraktast enorme mengder stein gjennom bygda natt og dag i fleire år, ville vi aldri ha godtatt det, seier Teigen.

Han meiner lokalsamfunnet blir ofra for at storsamfunnet skal spare pengar.

Teigen er ikkje åleine om å vere kritisk til Kystverket.

Les også Nektar å rive huset for gigant-tunnel

Rune og Unni Elin Hovden

Må kutte 2 milliardar i utgifter

I mai i fjor vart skipstunnelen kostnadsrekna til 7 milliardar kroner, noko Stortinget meinte var altfor dyrt. Kystverket vart difor pålagt å redusere kostnadene med 2 milliardar kroner.

For å spare pengar, og for å kunne bruke massane til noko nyttig, vart det for eit par år sidan bestemt at 700.000 kubikkmeter steinmasse skal fraktast til Kjøde næringsområde i nærleiken.

Mengda utgjer 30.000 dumparlass. Kvar fullasta dumpar vil vege 100 tonn.

Denne typen dumper, Volvo A60H, er aktuell for bruk under bygging av Stad skipstunnel

Denne typen dumpar, Volvo A60H, blir vurdert brukt til å frakte enorme mengder steinmasse gjennom bygda Kjøde. Dumparen med lass vil vege 99 tonn.

Foto: Volvo

Trassa åtvaring mot bruk av dumpar

Administrasjonen i Vestland fylkeskommune ønskjer ikkje at det blir brukt store dumparar.

Det blir vist til at dei vil utgjere ein «auka fare for andre vegfarande» og at nullvisjon om «ingen drepne eller hardt skadde i vegtrafikken» kan bli broten.

Likevel har fylkespolitikarane i Vestland opna for at det kan brukast store dumparar på fylkesvegen. Hovudargumentet er at det kan gje ei innsparing på over 100 millionar kroner.

Dumparane vil få ein aksellast som er 2,5 gonger større og 1,2 meter breiare enn det som er lovleg i dag.

Til sjuande og sist er det Statens vegvesen som avgjer om det blir gjeve dispensasjon til bruk av dumpar.

Kristian Teigen meiner det er uforståeleg at fylkespolitikarane opnar for bruk av dumpar med dei innvendingane som har kome frå fagfolka i fylkeskommunen.

Stad skipstunnel sett frå innsida

Slik kan Stad skipstunnel kome til å sjå ut på innsida. (Illustrasjon Kystverket).

Illustrasjon: Kystverket

Avviser kritikken

Prosjektleiar for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Skjeppestad, kjenner seg ikkje igjen i kritikken frå Teigen.

Han meiner bruk av dumpar vi redusere belastningane for bygdefolket fordi bruk av lastebil vil gje tre gonger så mange køyreturar gjennom bygda.

Han fortel at det også blir jobba for å opprette eigne gangvegar for å betre tryggleiken for bygdefolket.

Dersom vegen blir skada vil den bli reparert på Kystverket si rekning

Terje Skjeppestad, prosjektleiar for Stad skipstunnel i Kystverket.

Prosjektleiar for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Skjeppestad, har forståing for at det kan bli utfordrande å bu i nærleiken av eit så stort prosjekt. Samtidig meiner han at dialogen med bygdefolket har vore god.

Foto: Kystverket

Bruk av lekter vil føre til endå meir støy- og støvproblem enn bruk av dumpar, ifølgje Skjeppestad. I tillegg blir det altfor dyrt.

Vi har forståing for at det er utfordrande å bu i nærleiken av eit så stort prosjekt. Difor har vi prøvd å ha dialog gjennom folkemøte og direkte kontakt, seier han.

Neste folkemøte blir i slutten av februar.

Skjeppestad vedgår at det vil bli frakting av stein gjennom bygda også om natta.

– Men for nattarbeid vil det vere strengare krav til støy enn arbeid på dagtid, seier han.

Bilde frå bygdevegen på Kjøde i Stad

På denne kommunevegen vil det bli frakta 30.000 lass med steinmasse under arbeidet med Stad skipstunnel. Også fylkesvegar vil bli brukte til å frakte stein.

Foto: Erling Waage

Får flytte dersom det blir uleveleg

Skjeppestad fortel at fleire har fått tilbod om avbøtande tiltak som støyisolering.

– Men skulle det bli utoleleg å bu i bygda i periodar, skal vi finne alternative stader å bu i samarbeid med kvar enkelt bebuar, seier han.

Signalet om å finne nye bustader dersom det blir umogleg å bu i bygda, viser kor alvorleg situasjonen er, meiner Teigen.

– Mange byrjar å kjenne det skikkeleg uuthaldeleg. Folk misser nattesøvnen og fryktar å bli sjuke, seier han.

Meiner tunnelen er viktig

Randi Humborstad i Måløy Vekst meiner skipstunnelen vil bli veldig viktig for heile det kystbaserte næringslivet.

Randi Paulsen Humborstad

Stad skipstunnel vil opne opp heilt nye transportmuligheiter for både gods og persontrafikk sjøvegen, meiner Randi Humborstad i Måløy Vekst. Ho peikar på tunnelen også vil gjere sjøtransporten tryggare og meir miljøvennleg.

Foto: Øystein Torheim

Stadhavet er ein flaskehals for all kysttrafikk. Det er ikkje god samfunnsøkonomi at varetransportar som svarar til mange hundre trailerlass stoppar opp i dagevis, så snart det bles storm ved Stad.

Ho fortel at næringslivet i regionen forventar auka omsetnad, fleire arbeidsplassar og auka innovasjon med Stad skipstunnel.

Les også Slik ser Kystverket for seg Stad skipstunnel

Bildeillustrasjon Moldefjorden