Hopp til innhold

Her opnar kronprinsen verdas største flytande havvindanlegg

Verdas største – og Noregs første – flytande havvind-anlegg skal fjerna nesten ein halv prosent av landets klimagassutslepp. Prislapp: 7,4 milliardar kroner.

vy83fAgKOVY

OFFISIELL OPNING: Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre opna i dag Hywind Tampen i Nordsjøen.

Foto: NTB

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Hywind Tampen er Noreg si første satsing på vindkraft til havs – 140 kilometer frå norskekysten.

Anlegget utanfor Florø består av 11 flytande vindturbinar som skal sørga for 35 prosent av kraftforsyninga til dei fem Snorre- og Gullfaks-plattformene i Nordsjøen.

– I dag skriv vi historie, sa statsminister Jonas Gahr Støre under opninga på Gullfaks C-plattforma.

Vi skal inn i ein ny energialder. Vi er i ei omstilling der olje og gass kjem til å gå ned, mens hav, vind og sol vil gå opp. Noreg er i front på det, basert på kompetansen frå fagfolk som har jobba i denne sektoren sidan 70-talet. Det er dette som er vegen å gå.

Han la til:

– Det er eit lite bidrag, men i det store spelet er det eit veldig viktig bidrag.

Ifølgje Equinor vil utsleppa bli kutta med 200.000 tonn CO₂ og 1000 tonn NOx årleg. Dette svarer til forureininga frå 100.000 bilar med fossilt drivstoff.

Sagt annleis:

 • Hywind Tampen tar vekk 4 promille av Noregs totale CO₂-utslepp på 50 millionar tonn.
 • Det er 7,5 promille av dei 27 millionar tonn CO₂-utslepp som Noreg har lova å kutta innan 2030.
Norges klimagassutslipp og klimamål målt i millioner tonn CO₂-ekvivalenter
Kilde:
Gå til NRKs Klimastatus

Innen 2030 skal Norge kutte minst 55 prosent av klimagassutslippene i forhold til 1990-nivå. Målet skal nås i samarbeid med EU. Innen 2050 skal 90-95 prosent av norske utslipp kuttes.

Dette betyr at vi må kutte utslipp i rekordfart. De siste ti årene har vi klart å kutte rundt 5 millioner tonn, de neste ti skal vi kutte rundt 25 millioner tonn.

Norge skal kutte utslipp på to måter, fordi utslippskildene kan deles i to:

Kvotepliktige utslipp: Dette er særlig utslipp fra industri og olje/gassplattformene. Utslippene er omfattet av EUs kvotesystem: For å slippe ut klimagasser må industrien kjøpe tillatelser (kvoter) i EU til den prisen kvotemarkedet bestemmer. Stadig høyere pris og færre kvoter skal tvinge frem utslippskutt der det er enklest å gjennomføre.

Ikke-kvotepliktige utslipp: Dette er klimagassutslipp fra blant annet transport, landbruk, avfall og oppvarming i bygg. Dette kalles ikke-kvotepliktig sektor fordi man ikke trenger kvoter for å slippe ut klimagasser. Hvordan Norge kan kutte utslippene i denne sektoren er beskrevet i fagrapporten «Klimakur 2030». Politikerne bestemmer hvilke av tiltakene fra rapporten som skal iverksettes.

Norge kan også kutte ikke-kvotepliktige utslipp ved å betale for utslippskutt i andre europeiske land. Regjeringen sier at de planlegger å klare målene uten å bruke denne muligheten, men den kan brukes hvis det blir «strengt nødvendig».

For Norge er utslippene i de to sektorene omtrent like store: I 2019 slapp de ut rundt 25 mill. tonn klimagasser hver.

Det kan bli politisk pinlig. En sannsynlig løsning er at Norge velger å betale for utslippskutt i andre land. Norge kan også bli ilagt sanksjoner dersom vi ikke når målene vi har avtalt med EU.

Norge skal jevnlig rapportere kutt til FN, i tråd med målene satt i Parisavtalen. Her er det ikke fastsatt noen sanksjoner for dem som ikke oppfyller forpliktelsene sine.

– Lite og dyrt klimakutt

Thina Saltvedt, sjefanalytikar for berekraftig finans i Nordea, seier Hywind Tampen for «eit viktig signalprosjekt for Equinor», men legg til:

– Det har veldig liten verknad på dei totale utsleppa, både for Equinor og for Noreg samla sett.

– Det kan likevel bli ei viktig teknologi og energikjelde som har potensial til å bli internasjonalt konkurransedyktig i det grøne skiftet, og eit godt bidrag til å kutta CO₂-utslepp.

Åpning av Hywind verdas største flytande havvindanlegg

Det var smil og flagg då verdas største havvindkraftverk opna onsdag.

Foto: Leif Rune Løland

Føresetnaden er at dei klarer å skalera opp og få ned kostnadane.

Den første straumproduksjonen ved Hywind Tampen kom i gang i november 2022.

Heile anlegget er no i full drift, men det har vore skjer i sjøen:

Pandemien bidrog til auka kostnadar, og Ukraina-krigen har bidratt til forseinka leveransar og kvalitetsfeil på stål. Også svak kronekurs har gjort utbygginga dyrare.

I fjor auka prislappen frå 5 milliardar kroner til om lag 6,5 milliardar kroner. No i august melde Equinor at Hywind Tampen har kosta 7,4 milliardar kroner.

Viss alle klimakutta Noreg har forplikta seg til skulle bli like dyre per tonn CO₂, ville det totalt kosta over 1000 milliardar kroner.

– Det er jo veldig dyrt slik det er i dag. For dyrt å fortsetta med, både for å produsera straum i konkurranse med andre energikjelder, og som eit tiltak for å kutta CO₂-utslepp, meiner Saltvedt.

Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre på Gullfaks C-plattformen i forbindelse med åpningen av Hywind Tampen.

Hywind Tampen er det største flytande havvindanlegget i verda; det første havvindanlegget i Noreg; og den første flytande vindparken i verda som leverer straum til olje- og gassplattformer.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Gir 3 promille av havvind-ambisjonen

Også i energiproduksjon er Hywind Tampen liten i høve til dei politiske ambisjonane for norsk havvindsatsing.

Prosjektet har ein totalkapasitet på 88 megawatt. Til samanlikning er regjeringa sitt mål å tildela areal tilsvarande 30.000 megawatt havvind innan 2040. Hywind Tampen leverer altså knappe 3 promille av dette.

Mange har tidlegare uttrykt skepsis til om ambisjonane er realistiske.

Equinor nøyer seg med å seia at Hywind Tampen «demonstrerer moglegheitene for fornybar kraftproduksjon på norsk kontinentalsokkel».

Hywind Tampen flytande vindpark

Hywind Tampen er Noreg si første satsing på vindkraft til havs – 140 kilometer frå norskekysten.

Foto: Karoline Rivero Bernacki / Equinor ASA

Motstand mot havvindkraft

I debatten om havvind har fleire motførestellingar vore reist:

 • Elektrifisering av olje- og gassplattformer vil krevja straum som heller kan brukast av grøn industriutvikling på fastlandet.
 • Vindturbin-anlegg til havs kan gi ulemper for fiskerinæringa, og skada fugletrekk.
 • Dei som er kritiske til at petroleumsverksemda held fram meiner at det å bytta ut gassturbinar med vindkraft som straumkjelde på plattformene er «grønvasking» av forureinande industri.

  Les også: Noreg klarer ikkje halvere CO₂-utsleppa innan 2030

  North Sea Giant
  North Sea Giant

Saltvedt meiner derimot det er viktig å få ned klimagassutsleppa frå norsk olje- og gassproduksjon, som slepper ut mest CO₂ i Noreg.

– Havvindkraft er eit betre alternativ enn å senda vasskraft i kablar ut til plattformene, fordi det vil tappa fastlandet for kraft som trengst til ny grøn industri, og bidra til auka kraftprisar, seier ho.

Åpning av Hywind Tampen på Gullfaks C

Den første straumproduksjonen ved Hywind Tampen kom i gang i november 2022. Heile anlegget er no i full drift, men det har vore skjer i sjøen.

Foto: NTB

Statsstøtta satsing

Det er norske skattebetalarar som dekker mykje av totalkostnaden for Hywind Tampen.

Det statlege fondet Enova og Næringslivets NOx-fond har gitt høvesvis 2,3 milliardar og 566 millionar kroner for å stimulera til teknologiutvikling innan havvind og utsleppsreduksjonar.

I tillegg gjer petroleumsskattesystemet at utbyggarane kan trekka frå 78 prosent av eigne kostnadar i prosjektet.

Dermed får Equinor og partnarane refundert nesten 4 milliardar kroner frå staten. Heile utbygginga av Hywind Tampen har dermed «berre» kosta oljeselskapa rundt 1,1 milliardar kroner.

Les også: Havvind kan koste deg og meg «fleire titals milliardar»

Havvind til besvær
Havvind til besvær