Hopp til innhold

Grev ut før omstridd vegprosjekt: Arkeologar fann 87 buplassar frå steinalderen

Ferjefriprosjektet på Vestlandet er omstridd, mellom anna av omsyn til naturinngrep. No har arkeologar gjort rekordmange steinalderfunn i utgravinga til Hordfast.

Arkeologisk utgraving på Tysnes

GREV OPP: Store deler av Tysnes kommune har spor av gammal busetnad. Her er deler av det området som no er kartlagt.

Foto: Siv Fossåskaret / NRK

I fire månader har tolv arkeologar grave i store deler av området der den ferjefrie vegen mellom Bergen og Stord i Vestland er planlagt.

Arbeidet må gjerast før det omstridde ferjefri-prosjektet, til over 38 milliardar kroner, kan byggjast. Statens vegvesen er pliktig til å undersøke for kulturminne før dei byggjer store vegprosjekt.

Vegen skal korta køyretida mellom Bergen og Stavanger til rett over to timar.

– Per i dag har me funne 87 buplassar frå steinalderen berre her i Tysnes kommune. Den aller siste tikka inn no nyleg, seier arkeolog og seniorrådgjevar Øystein Skår i Vestland Fylkeskommune.

Fleire av funna arkeologane har gjort over er 10.000 år gamle. Då var livet i stor grad konsentrert ved sjøen.

Anne Petersen Kalleklev i gang med å grava i bakken.

Her grev arkeologar i bakken for å leita etter gamle skattar

Pilespiss frå yngre steinalder som  har skotskade i odden. Pila er truleg knokke i samband med jakt på storvilt.

Dei fann masse. Mellom anna denne pilspissen frå steinalderen, som nok har vore brukt til storviltjakt.

Foto: Vestland Fylkeskommune
Her er en perle som ble funnet i et prøvestikk på Tysnes. Det er en glassperle som var vanlig i eldre merovingertid, ca 600 e.kr. Perlen ble funnet ved en boplass fra yngre steinalder, så det har trolig ligget en grav fra jernalder i nærheten.

Denne glassperla kjem frå litt nyare tid, cirka år 600 e.Kr.

Foto: Vestland fylkeskommune
Fragment av bergartsøks frå yngre steinalder funne i kulturlagsavsetningar ved Gjøvåg.

Fragment av bergartsøks frå yngre steinalder.

Foto: Vestland fylkeskommune
Flekkekniv av flint. Man ser at ene eggen er godt brukt

Dette er ein flekkekniv av flint. Den eine eggen er godt brukt.

Foto: Vestland fylkeskommune

Har lagd reiskap

Han leiar arkeologteamet. Dei grev i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord. På jakt etter spor av menneske mange tusen år tilbake i tid.

I kommunen Tysnes var det ikkje registrert meir enn sju buplassar frå steinalderen før arkeologar starta.

Men no har den eine etter andre skatten dukka opp frå jorda. Både pilspissar, smykke og andre gjenstandar er funne.

– Me ser mellom anna etter avfall frå produksjon av reiskap. Når me finn flint, som ikkje naturleg høyrer heime her, reknar me det som eit bevis på busetnad og produksjon av reiskap i steinalderen, forklarar Skår.

Utgraving Tysnes

Øystein Skår (t.h) og kollega Joakim Antonesen i gang med å undersøka funn. Tidvis har store mengder knott vore den største utfordringa.

Foto: Olav Røli / NRK

Historisk rekord i funn

I utgravingsområdet på Tysnes er det også funne store mengder av bergarten rhyolitt. Dette er ein bergart som har liknande eigenskapar som flint, og som var vanleg å bruka for folk på Vestlandet i steinalderen.

Alle funn arkeologane gjer vert registrert på kart. Deretter vert gjenstandar teke vare på, og katalogisert av Universitetsmuseet i Bergen.

Øystein Skår, arkeolog og seniorrådgjevar Vestland fylkeskommune.

Øystein Skår fortel at dei ikkje tenkjer på den planlagde vegen, men på arbeidet dei skal gjera.

Foto: Olav Røli / NRK

– Det har vel aldri vore eit prosjekt som har avdekt så mange lokalitetar som dette, nei, seier Leif Inge Åstveit, prosjektleiar for arkeologiske undersøkingar ved museet.

Stort tal av historiske funn vil medføra at det må gjennomførast større arkeologiske utgravingar i området der vegen er planlagt. Dette gjorde ein mellom anna i Sotrasambandet i Bergen.

Men det får liten innverknad på kvar vegen skal gå, eller tidsplan, følgje Åstveit.

– Utgravingar vil ikkje ha noko å seia i det heile. Me vil stort sett vera ferdige før anleggsarbeidet startar uansett, seier han.

Undersøkjer traseen

Ellen Njøs Slinde er planleggingsleiar for Hordfast i Statens vegvesen. Ho fortel at dei hadde venta å finna mange kulturminne i dette området, sidan det ikkje var undersøkt tidlegare.

– Utgravingane gjev oss mykje ny kunnskap om den eldste busetnaden på Vestlandet og i Tysnes kommune. Og arbeidet kan medføra justeringar av veglinja innanfor planområdet for ny E39 over Tysnes, seier ho.

Statens vegvesen skal senda sitt forslag til statleg reguleringsplan for Hordfast over til departementa i løpet av vinteren. Deretter skal det ut på høyring.

Hordfast er inne i Nasjonal Transportplan 2022–2033

Hordfast-bru

Brua over Bjørnafjorden, mot Tysnes, skal vera fleire kilometer lang. Ho skal erstatta ferjetur på om lag 50 minutt mellom Bergen og Stord.

Foto: Statens vegvesen