Hopp til innhold

Vil byggja ny E39-veg i dette fjordlandskapet

Arbeidarparti-ordførarar i Vestland er på kollisjonskurs om ny og ferjefri E39. No vil fleire av dei ha omkamp om fem kilometer lang bru.

Lygrepollen, Bjørnafjorden kommune. Her vil Vestland Ap byggja motorveg.

NATURINNGREP: I dette området ynskjer Vestland Ap å sjå på om det går an å byggja ny E39. Statens vegvesen har peikt på at det er stort konfliktpotensial også her. Dette biletet er frå Lygrepollen.

Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK

Om lag 800 millionar kroner er så langt brukt til planlegging av ny og ferjefri E39 mellom Bergen og Stord, også kalla Hordfast.

Planane inkluderer mellom anna ei over fem kilometer lang bru over Bjørnafjorden, mellom dei to kommunane Tysnes og Bjørnafjorden.

Brua skal erstatta eitt av dagens ferjesamband på E39.

Hordfast med bru over Bjørnafjorden E39 Hordaland 2019

LANG BRU: Statens vegvesen planlegg ei over fem kilometer lang bru over Bjørnafjorden for å ta vekk eit ferjesamband mellom Bergen og Stavanger.

Foto: Illustrasjon Statens vegvesen

Arbeidet skal få ned køyretida mellom byane Bergen og Stavanger frå fire og ein halv, til under to og ein halv time.

Men no er det opprør i samferdsleminister Jon Ivar Nygård (Ap) sitt eiga parti i Vestland.

Eit samrøystes Vestland Ap vedtok på sitt årsmøte tidlegare i vinter å be om ny utgreiing av ein anna trasé for ny E39 mellom Bergen og Stord, ein så kalla «indre trasé».

Dei ynskjer ikkje brua over Bjørnafjorden, men heller veg i dette landskapet:

Videoen viser kvar ein alternativ trase for Hordfast kan gå.

ALTERNATIV: Ein så kalla indre trase er tenkt i dette området, som går gjennom fleire kommunar. Video: Odd Arne Olderbakk/NRK

Trur på byggjestart i 2027

Denne trasen vart lagt vekk allereie i 2013, mellom anna grunna lang reisetid og store naturinngrep med tunnelar.

Ordførar i Bjørnafjorden kommune, Trine Lindborg.

SEIER NEI: Ordførar i Bjørnafjorden kommune, Trine Lindborg (Ap), meiner lang bru over Bjørnafjorden er ein særs dårleg idé.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Men no vil altså det lokale Arbeidarpartiet ha omkamp, og stansa vidare arbeid med den lange brua, som både er omtalt som både gigantbru og monsterbru.

Dette trass i at planleggingsarbeidet er godt i gang, og at byggjestart kan starta så tidleg i 2027, ifølgje Sverre Ottesen i Statens vegvesen, som nyleg var på eit folkemøte på Tysnes.

– Eg meiner me må ta ein fot i bakken no. Dette går berre ikkje lenger, seier ordførarar i Bjørnafjorden kommune, Trine Lindborg (Ap).

Austsida av Tysnes, forbi Årbakka. Indre trase Hordfast

KONFLIKT: Her, på austsida av Tysnes, kan den nye E39 mellom Bergen og Stavanger komma. Store deler av vegen vil komma i tunnel.

Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK

Treng ikkje fire felt

Ho meiner den planlagde brua over Bjørnafjorden vil føra til store naturinngrep, og at det er skadeleg i eit klimaperspektiv.

At det er brukt fleire hundre millionar så langt på planlegging, meiner ho er eit dårleg argument for å halda fram.

Lindborg vil i staden ha den nye E39 gjennom sin eigen kommune, og meiner dette vil føra til at fleire får glede av vegen.

– Ein snakkar ikkje berre om ein lokalveg mellom Stord og Flesland. Her er det viktig at ein ser på kva som byggjer Noreg og Vestlandet sterkare saman, seier Lindborg.

Illustrasjon over traseen for midtre trase
Her er traseen for ferjefri E39 som Statens vegvesen jobbar vidare med.
Trase for Hordfast 2013.
Dette er valet for for trasè som Statens vegvesen forkasta i 2013. Den vil Vestland Ap no henta fram igjen
Trase frå 1999
På slutten av 90-talet var dette opphavleg lansert som val av trasè for ferjefri veg mellom Stord og Bergen
Illustrasjon: Statens vegvesen/Faksimile Bladet Sunnhordland

Ho legg til at dette vil gjera det lettare å styrka samband nord og sør i Vestland, og mellom aust og vest.

Lukksundet, ny bru. Droneflyging indre trase.

NY BRU: Om nye E39 mellom Bergen og Stavanger kjem i indre trasé må ein byggja ny bru over Lukksundet i Tysnes kommune.

Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK

Lindborg meiner ein også må skalera ned prosjektet frå fire til to felt. Og at ein ser på moglegheitene for å byggja ut prosjektet i fleire etappar.

– Ein god tofeltsveg, med midtdeler, vil vera godt nok. Ja, sjølvsagt vert det naturinngrep med dette valet også, men me må sjå på kva som gagnar Noreg best totalt sett, meiner ho.

Ordførar: – Uheldig

På andre sida av Bjørnafjorden, i Stord kommune, sit det også ein ordførar frå Arbeidarpartiet. Han er særs lite nøgd med vedtaket i hans eiga parti.

– Eg synest vedtaket er uheldig. Når eit vedtak er gjort, bør ein jobba for å få realisert prosjektet. Omkampar er den sikraste vegen til utsetjing, og i verste fall forkasting av heile prosjektet, seier han.

Gaute Straume Epland (Ap).

UHELDIG: Stord-ordførar Gaute Straume Epland (Ap) meiner det er uheldig av eiga fylkesparti å be om nye utgreiingar om Hordfast.

Foto: Eli Bjelland / NRK

Epland peiker på at store deler av strekninga der Lindborg ynskjer å byggja veg, har stort konfliktpotensiale og at store deler av den om lag tre mil lange traseen vil gå i tunnel.

– Dette vil føra til stort behov for vedlikehald, og enorme mengder lausmassar som må plasserast ein stad, seier han.

Vegvesenet: – Motorvegbrua meir klimavenleg enn el-ferjer

Samferdsleminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har tidlegare sagt at valet av trasé over Bjørnafjorden ligg fast, og at det ikkje er aktuelt å sjå på nytt traseval.

– Eg er glad for at regjeringa er så tydeleg, men vedtaket i Vestland Arbeidarparti sår tvil om prosjektet, seier Stord-ordføraren.

Dronebiletet av Venjaneset, med ferja. Bjørnafjorden kommune, indre trase.

FERJE: I dag går det til saman tre ferjesamband over Bjørnafjorden. I framtida kan fleire av dei forsvinna.

Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK

Deler Vestland i to

Saman med 13 andre ordførarar i regionen Sunnhordland sør i Vestland, og på Haugalandet, som samla tel over 170.000 innbyggjarar, har han skrive eit lesarbrev til BA om kor viktig prosjektet er for denne delen av landet.

For i nordenden av fylket Rogaland er vegprosjektet Rogfast under bygging. Den 25 kilometer lange undersjøiske tunnelen vil gjera både Sunnhordland og Haugalandet «landfast» med Stavanger.

Det vil gje ein køyretid mellom Stord og Stavanger på ein time og femten minutt, ferjefritt.

– I 2031 har ein samanhengande motorveg mellom Oslo, via Kristiansand og Stavanger og heilt nord til Sveio. Og om ikkje Hordfast står ferdig omtrent samtidig, vil dette dela Vestlandet i to. Haugalandet og Sunnhordland vil trekkja sørover, Stavanger vil styrkja seg, medan Bergen vil svekkja seg, seier Epland.