Hopp til innhold

Rimelegare bruløysing kan gjere midtre alternativ for E39 langt billegare

Det midtre alternativet for E39 med to bruer mellom Sandane og Volda kan bli langt billegare enn tidlegare trudd.

Det kom fram under E39-konferansen på Nordfjordeid i går. Ordførar Alfred Bjørlo i Eid meiner det midtre alternativet neppe vil koste staten meir enn det indre.

– Det vil det definitivt vise seg. Dei samfunnsmessige effektane er mykje, mykje større og kostnadane vil bli lågare fordi du kan kutte to dyre ferjesamband, seier ordførar i Eid, Alfred Bjørlo (V).

Kan kutte prisen med 2,9 mrd.

Forkjemparane for midtre trasé meiner å ha sikra seg nye argument etter E39 konferansen på Nordfjordeid i går.

Flytebruløysingar kan kutte prisen for bruer over Nordfjorden og Voldafjorden med samla 2,9 milliardar kroner.

Held reknestykka mål kan prisskilnaden mellom indre og midtre alternativ krympe monaleg. I tillegg kjem innsparinga av å kutte ut to ferjer.

Bjørlo meiner all utvikling tyder på at bruene blir billegare, samstundes har ferjeanboda vekse kraftig den siste tida.

– Den største delen av kostnaden kan du faktisk dekke inn ved å bruke pengane vi i dag brukar på subsidiar og kostnadar på ferjer, til å betale ny infrastruktur, seier Bjørlo.

(Artikkelen held fram under illustrasjonen)

Voldsfjorden

OVERSIKT: Slik ser LMG Marin for seg bru over Voldsfjorden.

Foto: NordWest 3D

Flytebru med sluse

Han meiner det verkeleg er dimensjonar over tankane.

– Viss du legg ein veg i indre, så får du kostnadane på den. I tillegg må samfunnet betale for ferjene som går i midtre i dag, seier Bjørlo.

Det er ingeniørselskapet LMG Marin frå Bergen som har teikna ei låg flytebru med sluse over Voldafjorden.

Slusa kjem fordi det er få store båtar som går inn forbi Volda. Dette blir langt rimelegare enn Vegvesenet sitt opplegg med høg hengebru.

For Nordfjord må ei flytebru ha minst 70 meters høgde. Men styreleiar Geir Kjersem seier deira flytekonsept er billegare.

– Sjølve strukturen er slank og fleksibel, og kan byggjast ut i element i større lengde med same type bruelement. Då får ein relativt rimelege og enkle løysingar, seier Kjersem.

(Artikkelen held fram under biletet)

Bjørlo og Ryssdal

UTVIKLING: Eid-ordførar Alfred Bjørlo og Gloppen-ordførar Anders Ryssdal har tru på stor regional utvikling når ferjefri E39 er på plass.

Foto: Asgeir Reksnes / NRK

Snur frå indre til midtre trasé

Og opplysingane vekkjer oppsikt politisk.

Volda kommune følgde for to år sidan Vegvesenet si meining om å gå for Indre trasé via Kvivsvegen og Stryn, men i går sa ordførar Arild Iversen frå KrF at han no støttar midtre alternativ.

– Eg meiner vi ikkje lenger kan sjå vekk ifrå dei nye opplysningane som er komne. Det handlar om kraftig reduksjon i kostnadane med bruer, samt omsynet til det å byggje nye regionar, og kor mykje det betyr for samfunn og verdiskaping, seier Iversen.

Også Statens vegvesen jobbar no med ulike brukonsept.

Mathias Eidem er prosjektleiar for fjordkryssingar langs E39. Han seier Vegvesenet trur at ulike brutypar kan gjere Vestlandsbruene rimelegare enn venta.

– Det er eit arbeid vi vil halde fram med i åra framover, seier Eidem.

Kjem kostnadar i tillegg

Likevel vil ikkje Vegvesenet utan vidare gå god for LMG Marin sine tal. Eidem meiner det må plussast på både moms og 10 prosent i byggherrekostnadar, om tala skal vere samanliknbare.

– Då byrjar du å nærme deg dei tala som Vegvesenet opererer med. Men eg er veldig open for at dei har eit konsept som kan gje lågare kostnadar. Vi jobbar også for å få ned kostnadane, seier Eidem.

Men også tilhengarane for indre trasé likar tanken på billege bruer.

Svein Sunde er dagleg leiar i Gode Vegar A/S som jobbar for alternativet via Stryn, og meiner brukryssing i indre også vil tene på det.

– Vi har berre behov for ei bru, så vi kjem absolutt billegast ut, seier Sunde.

Sunde meiner òg at ferjeavløysing ikkje er noko argument.

Avgjerd kan komme om kort tid

Han meiner bru over Nordfjord i indre blir ein heilt ny veg som bind saman Stryn og Gloppen.

– Den diskusjonen var også oppe då vi heldt på med Kvivsvegen. Der vart Kvivsvegen bygd, og ferja Volda-Folkestad var halden oppe. Det same er det med bru i indre. Den skapar eit nytt samband der det ikkje er veg frå før, seier Sunde.

Måndag kjem samferdsleministeren og skal ha stormøte i Ørsta, dagen etter er det synfaring på traseane i Nordfjord og på Sunnmøre. Etter det NRK kjenner til kan ei avgjerd vere klar om kort tid.

Ordføraren i Gloppen, Anders Ryssdal, håpar at folk i Gloppen ein dag kan pendle ferjefritt heilt nord til Ørsta.

– Det samfunnsmessige er viktig her. Når det gjeld regional utvikling, er det midtre alternativet klart best. Ein får avløyst to ferjer ved å gå Stigedalen og over Anda-Lote. Det må bety veldig mykje, seier Ryssdal.