Stopper omstridt torskeoppdrett

Fiskeridirektoratet sier nei til etablering av to anlegg for torskeoppdrett i Levanger.

Torsk
Foto: Geir Rommetveit / NRK

- På bakgrunn av en samlet vurdering er det ikke miljømessig forsvarlig å tillate drift på disse to lokalitetene, sier Jens Christian Holm, direktør i Fiskeridirektoratet, til NRK Trøndelag.

Direktoratet omgjør dermed den midlertidige oppdrettstillatelsen som ble gitt i fjor.

- Det er usikkerhet knyttet til de mulige effektene mellom torskeoppdrett og viktige naturverdier i Trondheimsfjorden, sier Jens Christian Holm.

Han mener at Trondheimsfjorden er spesielt verdifull.

- Ikke noe nederlag

Jon Arne Grøttum, regiondirektør i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, er ikke villig til å kalle vedtaket noe nederlag for oppdrettsnæringen:
- Trøndelag trenger ny næringsvirksomhet, og vi mener at Trondheimsfjorden er veldig godt egnet for torskeoppdrett.
Sintef har konkludert med at sannsynligheten for at torskeoppdrett kan skade fjorden, er liten. Vi mener det er mulig å drive torskeoppdrett på bærekraftig måte i Trondheimsfjorden. Det er en svær og dyp fjord, og vi mener at den er godt egnet, sier Grøttum.

Fornøyd fylkesmann

Fiskeforvalter Anton Rikstad hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gått i front for å få vedtaket fra Fiskeridirektoratet, og er fornøyd i dag.

- Vi har vunnet fram med våre synspunkter om at villaksen er for viktig til å eksperimentere med, samt at det er best å leve etter føre var-prinsippet.
Det har vært ei grundig saksbehandling, og jeg håper at oppdrettsnæringen aksepterer at det ikke er bare-bare å starte opp med torskeoppdrett i Trondheimsfjorden, sier Rikstad.

Han håper også at saken skaper presedens for andre laksefjorder.
- Dette er et vedtak vi har venta på.

- Ingen helomvending


I april i fjor fikk selskapet Tordenskjold Cod Farm AS midlertidig tillatelse til å starte med torskeoppdrett to steder i Trondheimsfjorden. Begge de planlagte anleggene skulle etableres i Levanger kommune, det ene ved Hestøya. Det andre i Djupvika ved Skånes, ikke langt fra grensa til Verdal.

Begge anleggene ble godkjent for å produsere 2340 tonn.

Les: Sa ja til omstridt oppdrett

Den gangen sa regiondirektør Alf Albrigtsen i Fiskeidirektoratet til NRK at saken var svært grundig behandlet, og at de mente man kunne drive oppdrett av torsk i en nasjonal laksefjord, uten følger for villaksen.

Jens Christian Holm vil ikke kalle dagens vedtak en helomvending.

- Det at det ble vedtatt å gjøre en konsekvensutredning viser at det er særegne forhold knyttet til Trondheimsfjorden. Vedtaket fra regionkontoret som nå er omgjort inneholdt også sterke begrensninger, det at tillatelsen hadde begrenset varighet er uvanlig. Ett av vilkårene var så strenge at søkeren selv klaget på tillatelsen, sier Holm.

Mange klager


Etter at den første tillatelsen ble gitt kom det inn 15 klager fra elveeiere, grunneiere, enkeltpersoner og hytteeiere. Også Fylkesmannen i Nord-Trøndelag var negativ til oppdrettsplanene, de mente torskeoppdrett kunne være negativt for laksen i elvene rundt Trondheimsfjorden.

Les: Motstanderne jubler over oppdrettsnei

Levanger kommune har sagt ja til oppdrett av torsk innenfor kommunens sjøareal. I nabokommunen Verdal sa et enstemmig formannskap nei til planene.

- Jeg har engasjert meg i denne saken for å verne næringsinteressene i Verdal, spesielt i Verdalsvassdraget. Dette er uten tvil en viktig sak for kommunen, sa ordfører i Verdal Bjørn Iversen (Ap) til NRK i januar.

Debatt: Hva mener du om vedtaket?