Slaktes av Riksrevisjonen

Håndteringen av anbud og kontrakter for ambulansekjøring i Midt-Norge får kraftig kritikk av Riksrevisjonen.

Ambulanse
Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Helse Midt-Norge får kritikk for utilstrekkelig organisering gjennom sviktende planlegging, manglende rutiner, skriftlighet og kvalitetssikring, samt utilstrekkelig kompetanse i viktige ledelsesfunksjoner.

Styret i helseforetaket får også kritikk for ikke å ha fulgt opp sitt ansvar og sett til at ledelsen har innført krav til internkontroll.

Heller ikke Helsedepartementet går fri. Departementet får kritikk for ikke i å ha kontrollert godt nok at styret har fulgt opp kravene om god internkontroll og fulgt regelverket for offentlige anskaffelser.

Turbulent anbudsrunde

I desember 2006 lyste Helse Midt-Norge ut en anbudsrunde for ambulansekjøringen i Midt-Norge. 12 ambulansefirmaer fikk tilbud om kjøring. 17 selskaper som hadde tapt protesterte. Også lokale politikere gikk ut i media og reagerte på tildelingen.

Riksrevisjonen mener det er begått omfattende brudd på grunnleggende krav til likebehandling. Tre selskap som ikke oppfylte kvalifikasjonskravene ble avvist, mens andre fikk delta videre i konkurransen. Riksrevisjonen slår fast at selskapene ikke fikk lik informasjon og det er påvist saksbehandlingsfeil. Helseforetaket la også til grunn kriterier som ikke ble gjort kjent for ambulanseselskapene.

Ulovlig millionstøtte

I Nord-Trøndelag fikk Namsos trafikkselskap og Inntrøndelag ambulanse kjøringen i en del av fylket. Den fikk de selv om de like før kontraktsigneringen fortalte at de hadde problemer med å holde anbudet fordi en lønnskonflikt med de ansatte hadde gitt dem større utgifter.

Senere ble det kjent at selskapene hadde fått lovnad om 85 millioner kroner mer fra Helse Midt-Norge enn det første anbudet skulle tilsi. 19,2 millioner kroner var allerede utbetalt før en uavhengig rapport slo fast at utbetalingene var ulovlige og måtte tilbakebetales.

For Namsos Trafikkselskap alene utgjorde støtten rundt en million kroner i måneden. Tilleggsstøtten skulle dekke økte lønnskostnader.

Håndteringen av denne saken ble ikke gjennomført på en profesjonell og forsvarlig måte, slår Riksrevisjonen fast.

Erstatningssøksmål

I tillegg til massiv kritikk i media fra både kontraktsvinnere og kontraktstapere ble det varslet erstatningssøksmål. Helse Midt-Norge ble dømt til å betale 2,2 millioner kroner til et ambulanseselskap i Møre og Romsdal tidligere i år, men har anket dommen.

I mai varslet Rørvik Ambulanse og Nord-Trøndelag Røde Kors Ambulanse at de vil gå til erstatningssøksmål mot Helse Midt-Norge etter å ha tapt anbudsrunden om ambulansekjøring. De to selskapene krever nær 30 millioner kroner i erstatning.

Selskapene hadde 10 ambulanser i drift og nærmere 50 ansatte før de tapte anbudskonkurransen. Begge er nå sovende selskaper hvor de ansatte har sluttet og bilene er solgt. I ettertid er det klart at de tapte kampen på feil grunnlag.

Direktøren trakk seg

Tidligere administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Jan Eirik Thoresen, trakk seg fra sin stilling i oktober i fjor. Han begrunnet avgjørelsen med at han følte at han ikke lenger hadde styrets tillit etter ambulansesaken. I desember ble det kjent at Thoresen har fått jobb som rådgiver i Helsedepartementet.

Eieren av Inntrøndelag ambulanse, Bjørn Egil Wibe, gikk i januar ut og krevde at også styrelederen i Helse Midt-Norge, Kolbjørn Almlid, burde gå av.

- Han må ta ansvar for å ha deltatt i forhandlingsmøtet med ambulanseselskapene i Nord-Trøndelag 8. juli i fjor, sa Wibe. Ambulanseeieren var selv til stede på det omstridte møtet, som han opplevde som et forhandlingsmøte.

Medisinsk ansvarlig ved legevakta i Steinkjer, Eivind Steen og hovedtillitsvalgt i Namsos Trafikkselskap Ambulanse, Frank Grydeland har begge uttrykt seg kritisk til måten styret i Helse Midt-Norge har håndtert saken på. Helseminister Bjarne Håkon Hansen har samtidig uttrykt full tillit til styret i Helse Midt-Norge.

Dårlig organisert

Riksrevisjonen mener saken har avdekket en uformell organisering i helseforetaket og manglende dokumentasjon. Innkjøpsprosessene ble hovedsaklig gjennomført av en person alene og etter Riksrevisjonens vurdering har anbudsrunden vært dårlig planlagt og bemanningen har vært utilstrekkelig. Det slås også fast at helseforetaket mangler internkontroll og at de grunnleggende kravene til slik kontroll ikke er oppfylt.

Riksrevisjonens rapport sendes nå til Stortinget.

- Ikke noe nytt

- Den kritikken som er fremsatt er jo også fremsatt tidligere i Kvalø-rapporten, sier styreleder i Helse Midt-Norge, Kolbjørn Almlid. Det de påpeker av ting som mangler blant annet på lovforståelse og risikostyring har vi allerede ordnet opp og fått på plass. Vi har også omorganisert slik at mye av det som påpekes her allerede er løst, sier Almlid.

Ny anbudsrunde

Etter mye turbulens besluttet Helse Midt-Norge å utlyse deler av ambulansekjøringen i en ny anbudsrunde. Dette har også skapt sterke protester blant ambulansekjørerne i Midt-Norge.