Hopp til innhold

Odd Bjørnar: – Vondt å se på at bjørn spiste reinsdyrkalvene

Reineieren er dømt til fengsel for å ha skutt disse bjørnene. Nå kjemper han for frifinnelse.

Rein jages av bjørn

REINEIER VAR VITNE: Reinsdyra flyktet vekk, men flere simler ble igjen for å lete etter kalvene sine, som ble spist av bjørn på toppen av fjellet i mai for to år siden.

Lohkh åarjelsaemiengïelesne.

NRK har fått innsyn i en film tatt av en oppsynsmann fra Statens naturoppsyn. Den viser dramaet som skjedde i fjellet, før reineieren løsnet skudd.

Reineier Odd Bjørnar Bjørkås fra Lierne ble dømt i Frostating lagmannsrett til seks måneders ubetinget fengsel, for å ha skutt ei binne og to bjørnunger en maidag for to år siden.

I høst må straffen sones. Den er omgjort til soning med fotlenke.

Nå har reineieren tatt opp kampen for frifinnelse, og gjør det han kan for å få prøvd saken for FN.

Reineierens advokat, Brynjar Nielsen Meling, sier at en klage sendes til FNs arbeidsgruppe for urfolks rettigheter, som kan gi en internasjonal vurdering.

Reineier Odd Bjørnar Bjørkås

SÅ AT BJØRN SPISTE KALVER: Reineier Odd Bjørnar Bjørkås fra Lierne.

Foto: Rita Kleven

For reineier Odd Bjørnar Bjørkås er våren den fineste tida på året.

I disse dager flyttes reinsdyrene fra Hudiksvall i Sverige til vårbeite i Hestkjølen–området i Lierne kommune i Trøndelag.

Likevel har han en klump i magen, når dyra nå får kalver. I mange år har de hatt problemer med å holde bjørnen unna kalvingsområdene.

Reineieren sier han brukte nødvergeretten denne maidagen for to år siden. Loven kan brukes for å avlive vilt, når det er et «pågående eller umiddelbart forestående angrep på bufe og tamrein».

Vi fikk ikke til å jage bjørnene, de kom tilbake.

Han er dømt, fordi et flertall i lagmannsretten mener at han ikke var i en nødvergesituasjon. Retten la vekt på at «skaderisikoen for reindriften klart ikke var langt større, enn skaderisikoen for bjørnen, som er utrydningstruet i Norge».

Odd Bjørnar Bjørkås er svært skuffet over at saken ikke kommer opp for Høyesterett. Det gjør han opprørt:

– Jeg synes det er feigt, riktig feigt.

Både i tingretten og lagmannsretten var et mindretall blant dommerne uenige om hvordan loven om nødverge skal tolkes. «Dagens lov gir rom for tolkning», står det i rettens vurdering fra tingretten.

Det står også at det er lite relevant rettspraksis fra før.

Brynjar Meling

OPPSIKTSVEKKENDE: Brynjar Meling er reineierens advokat og er kritisk til at saken ikke kommer opp for Høyesterett.

Foto: Lokman Ghorbani

Advokat er kritisk

Reineierens advokat er kritisk til at Høyesterett har avslått å behandle saken.

– Jeg finner det svært oppsiktsvekkende at Høyesterett ikke så behovet for en rettsavklaring hvor to grunnleggende forpliktelser står klart mot hverandre. Altså naturmangfoldloven og urfolksforpliktelsen, sier advokat Brynjar Nielsen Meling.

Bilder fra Statens naturoppsyn

BJØRN HAR TATT KALV: Reinsdyret leter etter kalven sin.

Foto: SNO

Reineier Odd Bjørnar Bjørkås var vitne til det som skjedde i mai i 2022, sammen med oppsynsmannen i Statens naturoppsyn.

I kikkert så han at kalvene ble spist av bjørnen på toppen av fjellet. Noen av simlene lette etter kalvene.

– Det gjør så vondt å se på at bjørn spiste reinsdyrkalvene, sier Bjørkås.

På loggen etterpå skrev oppsynsmannen ned det som skjedde:

Tre fire simler var igjen, og hadde typisk atferd som at de leita etter kalven sin.

Drev vekk bjørnen i flere dager

Reineier Odd Bjørnar Bjørkås fikk avslag fra Miljødirektoratet til å felle bjørn, da dramaet skjedde i reinflokken hans i mai 2022.

I flere dager ble bjørnene jaget vekk av reindriftsutøvere på skuter, og på det meste var bjørnene 11 kilometer i luftlinje fra kalvene. Det er dokumentert av SNO som fulgte med på det som skjedde. Men bjørnene kom tilbake.

Da skuddene ble avfyrt, hadde bjørnene en hvilepause, ble det vist til i dommen fra lagmannsretten. Dette var reineieren helt uenig i.

På det tidspunktet hadde oppsynsmann og politi forlatt stedet. Reineieren ringte begge for å be om hjelp, men SNO hadde dratt på annet oppdrag.

Binne og to unger

Binne og to bjørnunger ble jaget vekk i flere dager, men kom tilbake til kalvingsområdet.

Bjørn spiser reinkalver

Reineieren var vitne til at bjørn spiste reinkalver, sammen med oppsynsmann i SNO som filmet.

Reinkalv tatt av bjørn i mai 2022.

Reinkalv tatt av bjørn mai 2022.

– Vi gjorde alt som sto i vår makt å få de bort derifra, og holdt på i tre døgn i strekk. Jeg er ingen lystmorder. Bjørn skal det være, men å få vekk skadedyr, om vi ikke får gjort det, så blir det uholdbart, sier Odd Bjørnar Bjørkås.

De siste årene har han mistet mellom 40 og 60 prosent av kalvene i dette kalvingsområdet i Hestkjølen i Lierne.

Han mener det er helt feil at bjørnen er utrydningstruet, og sier at dette er en del av en skandinavisk bjørnestamme. Bjørnene beveger seg fra Sverige i øst og i vestlig retning til Trøndelag.

I Artsdatabanken i Sverige er bjørnen oppnevnt til å være nær truet. I Norge er den sterkt truet på rødlista i Artsdatabanken.

– Hvor vanskelig er det å jage vekk bjørn?

– Det er bjørner som nesten ikke bryr seg, om man jager dem vekk.

Død reinkalv og simle går bort (kun høyde)

FANT KALVEN: Simlen går bort fra nyfødt kalv på Hestkjølen i Lierne kommune.

Foto: Mats Isak Björkås

Vil øke bestand av bjørn

Nå er reinsdyra igjen på plass i Hestkjølen i Lierne. Dette har siden 2006 vært ett av syv forvaltningsområder for bjørn i Norge.

Her er terskelen for å få fellingstillatelse på bjørn høy. Det er ikke tidligere gitt tillatelse til å skyte bjørn i kalvingstida for tamrein etter påviste skader, i noen av disse syv bjørneprioriterte områdene.

Det sier seksjonsleder Erik Lund i Miljødirektoratet, som sier dette:

Alt blir vektlagt, også at det er kalvingstid. Det er skadeomfanget som vurderes og ikke tidspunktet på året, sier Lund og legger til:

– At det er en bjørn innenfor kalvingsområdet, er ikke ensbetydende med at det kan gis en fellingstillatelse i et rovviltprioritert område.

Brunbjørnbestanden vokser og i fjor ble det påvist 178 bjørner i Norge, noe som er 18 flere enn i 2021. Målet satt av Stortinget er 13 ungekull med bjørn i året, i fjor var det 9,6 kull.

Forvaltningsområde for bjørn

Hestkjølen er et av syv forvaltningsområder for bjørn i Norge, og ligger midt i landet.

Foto: Miljødirektoratet

Ordfører er kritisk

I et felles opprop for noen uker siden ga kommunestyret i Lierne sin uforbeholdne støtte til reineieren. I uttalelsen står det at «Naturmangfoldsloven må endres, slik at nødvergeretten blir styrket».

Ordfører i Lierne, Tor Erling Inderdal, mener det er en prinsipiell sak som burde vært løftet til Høyesterett.

Jeg synes det er en stor urett som blir utøvd for Odd Bjørnar. Det forventes at han skal ta vare på dyra sine, og når han gjør det som i det ytterste må gjøres, så blir han dømt. Sånn kan vi ikke ha det i Norge i dag.

Reindrifta er ei lita næring i Norge, men betyr mye for det samiske folket og fjellkommunen

Vi hadde en rasering av sauenæringa i Lierne på midten av 90-tallet. Da var det rundt 70 sauebruk og 10.000 sau som beitet i fjellet. Nå er det i all hovedsak reindrifta som er igjen, sier ordføreren.

Odd Bjørnar Bjørkås med simler som venter kalv. Pause før flytting av rein til vårbeite.

VENTER KALVER: Reinsdyra skal snart føde. Her fores de av reineieren under en pause på vei til vårbeite i Lierne.

Foto: Rita Kleven

Lokalsamfunnet og folk fra hele landet har slått ring rundt reineieren.

Nesten 800 har deltatt på Spleis som er startet av støttespillere, og litt over 300.000 kroner er så langt samlet inn. Pengene skal dekke utgifter for å få tatt saken videre, og til leie av oppsyn med reinsdyra under soning.

Jeg kan aldri få takke folk nok for støtten jeg får. Det er det som får meg til å kjempe videre, sier Bjørkås rørt.

Sandvika i Nordli

REINDRIFT BETYR MYE: Tettsted i Sandvika i Nordli i Lierne, i midten er rådhuset i kommunen.

Foto: Dronefoto NRK/Tariq Alisubh

Den sårbare kalvingstida

Reineier Odd Bjørnar Bjørkås sier at han ikke forstår noe, hvis det ikke tas mer hensyn under kalvingstida for rein i mai og juni. Hans største frykt er at reindrifta blir borte.

Jeg ser gløden i barn og barnebarn for ei framtid i reindrifta.

Da han ble dømt i retten, ble hensynet til loven om dyrevelferd ikke vektlagt.

I paragraf to står det at «dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger».

Det understrekes i anken fra reineierens advokat, Brynjar Nielsen Meling:

Også reinkalver har rett til liv og simlene har krav på beskyttelse.

Stortinget har satt som mål at det ikke skal være rovdyr, som representerer et skadepotensial i kalvingsområdene for tamrein. Det målet er ikke nådd, viste en undersøkelse fra Riksrevisjonen i 2018.

– Hvorfor tar du opp kampen?

Dette er faktisk livet mitt og jeg har unger som er så interessert i reindrift. Om jeg ikke får beskytte reinsdyra i den mest sårbare tida under kalving, da vet ikke de som bestemmer hva dette handler om, sier reineier Odd Bjørnar Bjørkås.

Odd Bjørnar Bjørkås, reineier

FIKK AVSLAG: Reineier Odd Bjørnar Bjørkås med brevet, som viser at Høyesterett ikke vil behandle saken.

Foto: Rita Kleven

Les også Reineigar tapte i lagmannsretten – må sone i fengsel etter bjørnedrap

Reinkalv tatt av bjørn