Hopp til innhold

Forskar om funn: Å løfte vekter kan vere unødvendig bruk av tid

Vil du bruke mindre tid på trening, men oppnå same resultat? Då er det éin ting du bør ha fokus på, ifølgje ein ny studie.

Løfter vekter på treningssenter.

Å LØFTE ELLER EI: Det er det store spørsmålet (i alle fall i denne saka).

Foto: Pixabay

Her kjem kanskje ei god nyheit til alle som slit med å skvise inn ei treningsøkt i løpet av dagen.

Forskarar har nemleg funne ut at du kan halvere tida på gymmen, men likevel oppnå dei same resultata.

Korleis, spør du kanskje? Jo, ved å ikkje løfte vekter.

Studien i sin heilskap kan du lese her.

Mest effektivt

Den nye forskinga er eit samarbeid på tvers av land, men er gitt ut ved Edith Cowan University (ECU) i Australia.

Her har ekspertar funne at éin type muskelkontraksjon er den mest effektive for å auke både muskelstyrke og storleiken på muskelen.

Men i staden for å løfte vekter, som kanskje er det mest naturlege for mange av oss, bør heller fokuset vere på å senke dei.

Det er altså berre den eine rørsla som strengt tatt er nødvendig for å oppnå resultat, meiner forskarane.

Les også Derfor får man ikke synlige resultater av styrketrening med en gang

Crossfit

Unødvendig hardt arbeid?

Deltakarane i den nye studien vart delt inn i tre grupper. Alle fekk i oppgåve å utføre øvingar med manualar (handhaldne vekter).

Nokon skulle både løfte og senke dei, andre skulle halde dei i ei statisk stilling, medan den siste gruppa berre skulle ha fokus på å senke.

Dei trena to gonger i veka i totalt fem veker. Studien hadde også ei kontrollgruppe som ikkje trena i det heile.

Resultata viste deretter at dei som berre senka manualane, hadde dei same forbetringane samanlikna med gruppa som både heva og senka vektene.

Sjølv om dei utførte berre halvparten av repetisjonane.

Gutt med manualer

Muskelstyrke er evna til å utvikle kraft. Volum handlar om å gjere sjølve muskelen større.

Foto: POPROTSKIY ALEXEY

Tre sekund dagleg utgjer ein forskjell

Professor og forskar Ken Nosaka seier resultata støttar tidlegare forsking som er gjort på same område.

Funna indikerer at fokus på eksentriske muskelsamantrekkingar, der aktiverte musklar blir forlengde, er viktigast for å auke både styrkje og storleiken på musklar.

– Vi veit allereie at berre éin slik kontraksjon om dagen kan auke styrken viss han blir utført fem dagar i veka. Sjølv om det berre er tre sekund dagleg. Medan det å løfte ein vekt ikkje gir same effekt.

Det seier professoren i ei pressemelding. Vidare forklarer han at funna kan gjere ting lettare for folk i tidsklemma.

Men nokon lurer kanskje på korleis ein skal få senka vekta utan å løfte ho først?

Les også Debatt: Er kroppspress berre skadeleg, eller kan det òg ha ein positiv effekt?

Mobil med bilder av kroppsbyggere

Ikkje samd

Det gjer i alle fall Marius Steiro Fimland. Han er professor i rørslevitskap ved NTNU og forskar ved Unicare Helsefort rehabiliteringssenter.

Han seier studien er godt gjennomført, men at han ikkje heilt forstår argumentet med at ein vil spare mykje tid på dette.

– Det er eg ikkje samd i. Vekta må på ein eller annan måte hevast før du kan halde igjen på veg ned. Og viss ein har ei spesialmaskin eller ein assistent som tek seg av dette, vil det framleis vere minimalt med tid å spare, seier han til NRK.

Professor Nosaka er tydeleg usamd. Og har nokre forslag til korleis ein kan vere tidseffektiv.

Når det gjeld trening med manualar, forslår han at ein hjelper vekta hurtig opp med begge hender, og at ein deretter bruker berre éin arm når ein senkar. Bruk minst tre sekund på rørsla, er tilrådinga.

Han seier det same gjeld for trening av andre kroppsdelar. Som til dømes utfall. Bøy det eine kneet medan du roleg går ned. Når du skal opp igjen – bruk minst mogleg energi.

Marius Steiro Fimland er professor i bevegelsesvitenskap ved NTNU og forsker ved Unicare Helsefort rehabiliteringssenter.

Marius Steiro Fimland meiner studien er god, men trur ikkje denne måten å trene på er særleg tidseffektiv.

Foto: Ole Martin Wold

Les også Risikoen for sykdom går ned jo flere daglige skritt du tar, viser ny studie

friidrett joggesko

– Verd å merke seg

Marius Steiro Fimland seier resultata i den nye studien viser minimal forskjell på resultata blant deltakarane som både løfta og senka manualar, og dei som berre senka dei.

Likevel meiner han det er fordelar ved å utføre begge rørslene.

Eg vil tilrå alle å trene styrketrening jamleg. Både løfte og senke vekta. Om det ikkje skulle vere spesielle grunnar til å berre gjere ein av delane.

Han seier det å løfte ei vekt er god fysisk trening.

Dersom du berre senkar vekta, går du glipp av mykje god trening som kunne gitt betre helse og funksjonsevne. Denne studien har dessutan målt effekten av trening i ei veldig enkel øving (bicepscurl). Eg trur ikkje utbyttet hadde vore like godt i meir komplekse øvingar, som til dømes knebøy eller benkpress.

Men noko er verd å merke seg frå den nye studien, seier NTNU-professoren.

Det eg tenkjer vi kan ta med oss er at ein ikkje bør gløyme å bremse vekta når ein trenar styrke. Det er mange som berre har fokus på å løfte.

Professor Ken Nosaka har likevel eit tidssparande tips igjen på lager.

Han har nemleg laga ei oversikt over enkle øvingar ein kan gjere heime i stova. Då treng ein i alle fall ikkje å bruke tid på turen til og frå treningssenteret.