Hopp til innhold

Skandalebygget skaper trøbbel for UiT: Må betale 150 millioner fra egen lomme

Fortsatt er det ei avdeling som venter på å kunne flytte inn i UiT sitt medisin- og helsefagbygg, fire år etter det sto klart. Det har fått konsekvenser i millionklassen for universitetet. Og forskermiljøet lider.

Medisin- og helsefagbygg 2 ved UiT Norges arktiske universitet

Størsteparten av UiT sitt nye medisin- og helsefagbygg kunne tas i bruk i 2018. Men ei avdeling venter fortsatt på å flytte inn. Det blir dyrt for universitetet.

Foto: Marit Garfjeld / NRK

– Forskere har fått sine prosjekter og karrierer satt på hold, sier rektor Dag Rune Olsen.

I 2018 skulle UiT- Norges arktiske universitet sitt nye bygg for medisin- og helsefag være klar til å tas i bruk.

Store deler av bygget sto klart innen fristen, men avdelinga for komparativ medisin måtte vente med å flytte inn.

Her utføres forsøk på dyr, og det er strenge krav til blant annet temperatur og luftfuktighet for at dyrene skal ha det bra. Da må ventilasjonsanlegget fungere, men Statsbygg klarte ikke å justere det.

Fortsatt venter deler av avdelingen på å kunne ta i bruk sin del av bygget.

Utsettelsen har fått konsekvenser for studenter, fagmiljø og private bedrifter som har et samarbeid med UiT.

Terje Larsen (bak), Øivind Irtun, Eelke Snoeren og Bård Smedsrød.

Da NRK møtte disse forskerne på avdeling for komparativ medisin i 2018, var laboratoriet blitt et lagerrom for utstyr mens man venta på å få flytte inn i det nye bygget. Terje Larsen (bak), Øivind Irtun, Eelke Snoeren og Bård Smedsrød.

Foto: Marit Garfjeld / NRK

150 millioner i merkostnader

For universitetet har det medført merkostnader på rundt 150 millioner kroner.

– Det er store beløp det er snakk om, som vi ikke er skyld i sjøl og som i hvert fall ikke våre ansatte er skyld i, sier rektoren.

Før jul sendte han og styrelederen et brev til Kunnskapsdepartementet hvor de ba om et møte.

De ønsker at departementet skal dekke merkostnadene UiT har som følge av forsinkelsene. De ber også om at det gjøres en ekstern gjennomgang av prosjektet.

Kantine og arbeidsområde i MH2-bygget ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø

Størsteparten av bygget har vært i bruk siden 2018. Etter planen skal resten av avdeling for komparativ medisin flytte inn i år.

Foto: Marit Garfjeld / NRK

Det var Khrono som skrev om henvendelsen først.

Rektor Dag Rune Olsen forteller at de har lagt om deler av drifta for å kompensere for at fasilitetene ikke er tatt i bruk.

Forskergrupper har leid fasiliteter andre steder, både i Norge og i utlandet.

Noen forskere har måttet sette prosjektene sine på vent fram til avdelinga kan tas i bruk. Mens andre bedrifter har lagt ned.

Får ikke dekket ei krone

Både Olsen og styreleder Marianne Johnsen begynte å jobbe på UiT høsten 2021. De mener det er viktig at begge underskrev brevet til departementet for å få fram alvoret i saken.

– En styreleder må engasjere seg i alvorlig saker, og dette er en meget alvorlig sak, sier Johnsen.

Hun mener det er viktig for UiT og departementet at de nå får en god og konstruktiv dialog.

Det ønsket ser imidlertid ikke ut til å bli oppfylt.

I et svarbrev skriver nemlig Kunnskapsdepartementet at det ikke er behov for et eget møte om saken. De viser til tidligere dialog og møter, og mener det er utfyllende nok.

Selve byggekostnadene knyttet til forsinkelsene har departementet tidligere bekreftet at vil bli finansiert. Utover det kan ikke UiT vente seg mer økonomisk støtte.

«Det er i statsbudsjettet for 2022 ikke satt av midler for å dekke universitetets merkostnader, og UiT Norges arktiske universitet må derfor legge til grunn at merkostnadene dekkes innenfor gjeldende bevilgning.», skriver departementet.

Dag Rune Olsen, rektor ved UiT, Norges arktiske universitet

Rektor ved UiT, Dag Rune Olsen, er skuffet over at Kunnskapsdepartementet ikke vil diskutere saken videre.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Skuffende

Videre ber departementet UiT om å vurdere andre tilgjengelige midler innenfor budsjettramma, slik som avsetningene til universitetet.

– Vi kan ikke annet enn å ta det til etterretning, men vi er naturligvis skuffet. Jeg ser ikke noen åpenbar åpning for videre dialog når vi rett og slett ikke får lov å møte departementet for å diskutere saken, sier OIsen.

UiT-rektoren sier de nå må bruke neste styremøte på å diskutere hvordan man skal finne inndekning på nesten 150 millioner kroner. Å legge alt på avdeling for komparativ medisin, er uaktuelt.

– Det er veldig galt hvis et enkeltmiljø som er veldig avhengig av den fasiliteten spilles økonomisk sjakk matt. Så vi må se hva vi får til av spleiselag. Men selv om UiT har stor økonomi, så er 150 millioner kroner fortsatt veldig mye penger, sier Olsen.

NRK har henvendt seg til Kunnskapsdepartementet, som viser til svarbrevet de har sendt til UiT.