Hopp til innhold

Sametinget: Mer vindkraft er grønn kolonisering

Sametinget sier nei til utbygging av vindkraft i reinbeiteområder. Det kan få konsekvenser for en storsatsing på hydrogen i Finnmark.

Raggovidda vindkraftpark, Berlevåg.

MEST EFFEKTIV I Norge: Varanger Kraft ønsker å utvide vindkraftparken i Berlevåg for å gi kraft til en større hydrogenfabrikk som selskapet planlegger sammen med Aker Hydrogen.

Foto: Allan Klo / NRK

Norges mest effektive vindkraftanlegg i Berlevåg kan bli enda større. Flere turbiner er en forutsetning for en stor hydrogenfabrikk som er planlagt i bygda, og som vil produsere kraft uten utslipp.

Fabrikken kan bli en av de første av sitt slag her i landet, og samtidig bli en del av det grønne skiftet.

Lokalsamfunnet håper på mye ny næringsvirksomhet basert på biprodukter fra fabrikken: varmtvann og oksygen.

Men Sametinget sier nei til å bygge ut mer vindkraft i reinbeiteområder.

Maja Jåma bærer sørsamisk kofte.

Medlem i Sametingsrådet Maja Kristine Jåma sier vindkraftutbygging i Berlevåg er grønn kolonisering som ikke kan aksepteres.

Foto: Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen

– Vi ser at konsekvensene blir altfor store. Naturinngrepene er enorme. Det blir industriområder i våre fjell. Reinbeiteområder blir utilgjengelig, sier Maja Kristine Jåma, som er medlem i Sametingsrådet.

Hevder de kan bygge i reinbeiteområde

Det er imidlertid ikke sikkert at Sametinget kan stoppe utvidelsen av Raggovidda vindkraftverk nord i Finnmark.

– Når vi har undersøkt sånne forhold, menneskerettigheter og konvensjoner, så er det fortsatt rettigheter til å bygge ut i områder med reinbeiteinteresser. Det er bare måten det gjøres på og hensynet man tar, sier viseadministrerende direktør i Varanger Kraft, Stein Mathisen.

Tamrein

Reineierne som har beite på fjellet ovenfor Berlevåg, mener de blir tvunget til å redusere flokken kraftig hvis vindkraftverket skal utvides.

Foto: Knut-Sverre Horn

Maja Kristine Jåma i Sametingsrådet er sterkt uenig.

– Denne typen inngrep, som er et klimatiltak, det er en type grønn kolonisering som vi ikke aksepterer. Urfolksrettigheter kan ikke bli overkjørt.

Hun sier at Høyesteretts dom, som slo fast at vindkraftutbyggingen på Fosen er rettsstridig, klargjør de samiske rettighetene.

– Særlig i lys av Fosen-dommen, som jeg har stor kjennskap til, så er det klart at urfolksrettigheter ikke kan overkjøres.

– Folketallet i Berlevåg går ned, det samme i store deler av Finnmark. Et slikt prosjekt vil gi mange nye arbeidsplasser. Hvordan ser du på det?

– Det som er viktig for Sametingsrådet er at utvikling ikke kan gå på bekostning av andre. Reindriften har bidratt til næringsutvikling i området. En sånn vindkraftutbygging kan ikke gå utover eksisterende næringer, sier Jåma.

Stein Mathisen, Varanger Kraft

Viseadministrerende direktør i Varanger Kraft, Stein Mathisen, mener at selskapet har rettigheter til å bygge ut i reindriftsområder.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Satser på dialog

Varanger Kraft mener at de legger stor vekt på kontakt med reindriftsnæringen i området.

Kraftselskapet håper de kommer fram til en løsning som begge parter kan akseptere.

– Nå har vi en dialog om selve prosjektet med datoer og sånne ting. Det er helt i tråd med det ulike instanser anbefaler når det gjelder dialog, sier Stein Mathisen.

Olje- og energidepartementet er klar over at vindkraftutbyggingen kan gå ut over reindriftsinteressene i området.

Hydrogenfabrikk i Berlevåg

Prototypen på en hydrogenfabrikk er plassert i Berlevåg. Prosjektet er et samarbeid mellom EU, Sintef og Varanger Kraft.

Foto: Allan Klo / NRK

Departementet har derfor ifølge en pressemelding bedt om en vurdering av hvordan næringen er blitt involvert i planleggingen, og hvordan skader og ulemper er tatt hensyn til.

Varanger Kraft samarbeider med Aker Hydrogen om den planlagte hydrogenfabrikken. En test- og forsøksproduksjon er i gang med 50 millioner kroner i støtte fra EU.

En storskala hydrogenfabrikk i Berlevåg kan føre til smoltproduksjon og annen ny virksomhet i kystkommunen. En investeringsbeslutning er ventet neste år.

Se også: Startet med googlesøk – endte opp med hydrogenfabrikk