Norge krever løsning på konflikt med Sverige

Sverige har sin tolkning av loven. Norge har en annen. Dersom konflikten ikke blir løst ser norske reindriftsutøvere seg nødt til å flytte.

Widar Skogan og Per Mathis Oskal

REINKONFLIKT: Statssekretær Widar Skogan peker på området ved Altevatn der reindriftskonflikten pågår. Han var tirsdag på besøk hos reindriftsutøver Per Mathis Oskal (t.h.).

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

«Rettelse 10.7.20: I første versjon av saken sto det at dette er en 249 år gammel konflikt. Det stemmer ikke og er derfor fjernet»

Norske myndigheter truer nå med å tvangsdrive svenskeide reinflokker bort fra Indre Troms.

Det skjer dersom Sverige og Norge ikke blir enige om en ny beiteavtale for området.

– Det er helt urimelig at enkeltutøvere i reindrifta, både på svensk og på norsk side, skal leve med en uavklart situasjon, sier statssekretær i Mat- og landbruksdepartementet Widar Skogan.

En lov fra 1751 sier at nordmenn og svensker har rett til å flytte reinsdyr over landegrensene for å beite. Siden da er det blitt gjort forsøk på å revidere lovverket, men Sverige og Norge klarer ikke å bli enige.

Og etter reinbeitekonvensjonen utløpte i 2005 har situasjonen tilspisset seg.

– Det er jo veldig problematisk når vi driver i et område som ikke er regulert, sier Per Mathis Oska.

Han er reineier i Hjerttind reinbeitedistrikt i Indre Troms og befinner seg midt oppi den flere hundre år gamle reinbeitekonflikten.

Områdene beites ned

Mangel på en felles reinbeiteavtale mellom Norge og Sverige har ifølge Landbruks- og matdepartementet ført til at svenske reindriftssamer har tatt seg til rette i indre Troms.

– Områdene ved Altevatn brukes av norsk reindrift om vinteren og svensk reindrift om sommeren, og sånn skal det være. Men når de ikke trekker seg bort fra områdene i tide er det ikke greit, sier Skogan.

Når norske reindriftsutøvere skal bruke områdene er de nedbeitet og nedtråkket.

Svenske reindriftsutøvere har også satt opp ulovlige gjerder og bygg i Norge uten å søke om lov.

Landbruks- og matdepartementet har nå sendt brev til det svenske næringsdepartementet for å få på plass en ny felles reinbeiteavtale.

«Den eneste kommentaren vi har er at vi nettopp mottok brevet. Innholdet blir analysert og et svar blir utarbeidet i regjeringskontorene.» Det skriver pressesekretær i det svenske næringsdepartementet, Sara Khatemi, i en e-post til NRK.

I 2017 prøvde daværende landbruksminister Jon Georg Dale å få på plass en ny avtale som skulle begrense antall rein som krysser svenskegrensa. Da sa svenske myndigheter at det ikke var behov for en ny avtale.

Lappekodisillen

GRUNNLAG: Lappekodisillen består av 30 paragrafer. Den er fremdeles et sentralt dokument i diskusjonen om samenes spesielle rettigheter.

Foto: Utvalg fra grensearkiv ca. 1750/Arkivverket

Må vurdere flytting etter 50 år

Reindriftsutøver Per Mathis Oskal håper det kommer en løsning som gjør næringa mer forutsigbar – både for norske og svenske reindriftssamer. Hvis ikke må han flytte reinflokken etter 50 år med beiteområde ved Altevatn.

– Da må man jo se på andre løsninger for vinterbeite. Sånn som det er nå, taper vi jo. Man blir bare beita bort, sier Oskal.

Men det sitter langt inne.

– Det er klart man er knytta til det. I seg selv er det så sterke bånd til reindrifta at jeg tror terskelen for å slutte er veldig høy, selv om du taper økonomisk på å miste beiteområder. Jeg har hele tiden håpet at det blir en ordning på dette. sier Oskal.

Sønn, Widar Skogan og Per Mathis Oskal

NESTE GENERASJON: John Mathis Oskal (t.v.) er en av Per Mathis Oskals fire sønner, som alle driver med reindrift.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK