SV om luftambulansesaken: – En planlagt krise

Dokumenter som opposisjonen har etterspurt i luftambulansesaken viser at jurister mente virksomhetsoverdragelse ville innebære en risiko for rettslig etterspill.

Luftambulanse

En rekke piloter har sluttet i Lufttransport etter at de tapte anbudet. Selskapet har advart om at dersom flere slutter, vil det kunne true hele driften av den livsviktige tjenesten.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Det er advokatfirmaet Wikborg og Rein som har skrevet notatet, som ble bestilt av helseforetaket Luftambulansetjenesten. Advokatfirmaet har gjort en vurdering av om Luftambulansetjenesten lovlig kunne ha stilt krav om virksomhetsoverdragelse i anbudet, som ble vunnet av Babcock.

Det ville i så fall betydd at selskapet måtte overta Lufttransports flygere og teknikere, og de ville fått samme lønns- og arbeidsvilkår som i dag.

Opposisjonen mener dette ville sikret at avgjørende kompetanse ville blitt med inn i det nye selskapet. Men Luftambulansetjenesten HF har ment at et slikt krav kunne være i strid med EØS-avtalen.

Dokumentene har vært hemmeligholdt, men etter press fra de rødgrønne og KrF valgte helsedepartementet å offenliggjøre dem i dag.

– Snur saken på hodet

I notatet som nå er offentliggjort, heter det at:

«Etter vår vurdering ville det innebåret en ikke ubetydelig risiko for rettslig utfordring dersom det var stilt krav om virksomhetsoverdragelse».

Videre står det at:

«Dersom resultatet blir at det ikke overtas noen ansatte og heller ikke noe transportutstyr, vurderer vi det slik at det er liten risiko for at dette blir å anses som en arbeidsrettslig virksomhetsoverdragelse».

Dette mener SVs helsepolitiske talsmann Torgeir Knag Fylkesnes snur hele saken på hodet

Torgeir Knag Fylkesnes, Stortingsrepresentant for SV

Stortingspolitiker Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener dokumentene som ble offentliggjort i dag tyder på en planlagt krise i luftambulansen

Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

– Dette viser at man hele veien har planlagt å overta ambulansevirksomheten uten å ta med folkene som er der i dag. Dette er en alvorlig vending i hele saken, sier han.

Han mener det ikke er belegg for å si at det var umulig å stille krav om virksomhetsoverdragelse, og at det er avslørende at de har bedt om en redegjørelse for hvordan de skal slippe det.

– Det kan tyde på at det er en planlagt krise når de selv vektlegger en betenkning som går ut på å unngå kravet om virksomhetsoverdragelse. Hvis de skulle unngå virksomhetsoverdragelse måtte de kvitte seg med personell.

Han mener helseministeren kunne ha hindret krisen allerede for to og et halvt år siden, da advokatfirmaet gjorde den juridiske betenkningen.

Forsvarer anbudsrunden

– Påstanden om at dette er en planlagt krise, underforstått en ønsket situasjon, faller på sin egen urimelighet. Luftambulansetjenesten HF har det øverste operative ansvaret for denne tjenesten og etterstreber til enhver tid best mulig beredskap, sier Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, til NRK.

Fylkesnes påpeker, i likhet med Sps Kjersti Toppe og Rødts Bjørnar Moxnes, at EØS-regelverket ikke er nevnt med et ord i det juridiske notatet, til tross for at Juell i Stortinget sa at de hadde fått juridiske vurderinger om at virksomhetsoverdragelse kunne være i strid med EØS-lovverket.

– Notatet fra 2015 er kort men det er hevet over enhver tvil at de EØS-rettslige skrankene også lå til grunn for vurderingen. Dette fikk vi også muntlige innspill på i det løpende arbeidet med så sette kravene før utlysning. Vi ønsket ikke å ta risikoen på at anskaffelsen kunne bli stoppet på grunn av juridiske utfordringer som følge av et krav om virksomhetsoverdragelse. Det kunne medført betydelig forsinkelse i leveransen av nye ambulanseflytjenester, skriver Juell til NRK.

Les hele svaret nederst i denne artikkelen.

Krever full gransking

En rekke piloter har sluttet i Lufttransport etter at de tapte anbudet. Det mangler flygere og nøkkelpersonell på bakken til å holde ambulanseflyene i drift. Selskapet har advart om at dersom flere slutter, vil det kunne true hele driften av den livsviktige tjenesten.

Opposisjonen på Stortinget er kritisk til hvordan anbudsrunden har vært gjennomført, men har foreløpig ikke klart å samle seg om noe krav til helseministeren om hvordan han bør følge opp saken.

I morgen skal Helse- og sosialkomiteen behandle forslaget fra Rødt sin storttingsrepresentant Bjørnar Moxnes, om å annulere anbudet med Babcock.

Moxnes mener at saken går fra vondt til verre.

– Det er allerede slik at et av verdens beste luftambulansetjenester er i ferd med å bli rasert, sier Moxnes.

– Jeg mener at dette viser at myndighetene har ønsket billigst mulig tjeneste uten å sikre at personell blir med videre. Dermed har de ikke bare satt hele tjenestens fremtid i fare, men også folks trygghet for liv og helse, mener han.

Hele svaret fra Luftambulansetjenesten:

«Det er et faktum at den juridiske vurderingen fra 2015 konkluderer med at det på tidspunkt for anbudsutlysningen ikke kan tas stilling til hvorvidt anskaffelsen vil medføre en arbeidsrettslig virksomhetsoverdragelse. Dette framgår av: «Den endelige vurderingen av om det rettslig sett foreligger en virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand foretas i etterkant av prosessen og vil avhenge av alle potensielle utfall.» Dette har Luftambulansetjenesten HF tatt høyde for i utlysningen, ved å innta formuleringen i konkurransegrunnlagets punkt 3.5, hvor tilbydere gjøres oppmerksom på at «Overføringene av oppgavene fra eksisterende operatør til ny operatør vil kunne utgjøre en virksomhetsoverdragelse i henhold til arbeidsmiljøloven». Notatet fra 2015 er kort men det er hevet over enhver tvil at de EØS-rettslige skrankene også lå til grunn for vurderingen. Dette fikk vi også muntlige innspill på i det løpende arbeidet med så sette kravene før utlysning. Vi ønsket ikke å ta risikoen på at anskaffelsen kunne bli stoppet på grunn av juridiske utfordringer som følge av et krav om virksomhetsoverdragelse. Det kunne medført betydelig forsinkelse i leveransen av nye ambulanseflytjenester.

I ettertid har Luftambulansetjenesten HF fått kraftig kritikk for at det ikke ble satt krav om nettopp virksomhetsoverdragelse/overføring av personell på like eller bedre betingelser. På bakgrunn av kritikken innhentet Luftambulansetjenesten HF 14, mai 2018 en ny og uttømmende vurdering av den juridiske risikoen, knyttet til virksomhetsoverdragelse/overføring av personell på like eller bedre betingelser. Utredningen bekrefter våre tidligere vurderinger og om at et slikt krav i konkurransen ville utsatt anskaffelsen for en ikke ubetydelig risiko. Svarene jeg ga i høringen til Stortingets Helse- og omsorgskomite ville blitt de samme uten denne siste vurderingen. Men det er alltid greit å ta en ekstra gjennomgang når man møter sterk kritikk av de valg som er gjort.

Hadde vi visst hvor stor interesse dette spørsmålet ville få ville vi i større grad dokumentere våre valg skriftlig. Men vi hadde nok landet på samme konklusjon og anskaffelsen hadde blitt gjennomført på samme måte.

Ambulansehelikopteranskaffelsen og ambulanseflyanskaffelsene likner hverandre så mye at de samme vurderingene ligger til grunn. Men helikopterkontrakten som startet nå 1. juni er et godt eksempel på kompleksiteten i dette og hvorfor det er vanskelig å kunne si på forhånd om det skal være en virksomhetsoverdragelse eller ikke. 1. juni overtok Norsk Luftambulanse AS driften alle landets 12 ambulansehelikopterbaser. De stiller med bare nytt utstyr og har ansatt noen av helikopterpilotene og redningsmennene som Lufttransport RW AS hadde på de tre basene de drev. Hadde Lufttransport vunnet ville bildet blitt snudd på hodet og hadde Babcock vunnet ville man fått en tredje løsning. Det er derfor først når man ser den valgte løsningen og har alle fakta på bordet at kan avgjøre dette spørsmålet opp i mot arbeidsmiljøloven kapittel 16. Hvilken løsning man faktisk ender opp med i ambulanseflyanskaffelsen vet vi ennå ikke.»

Det skriftlige svaret er signert Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF.