NRK Meny
Normal

Barneavhør i overgrepssaker doblet på 4 år

Siden 2013 er det en dobling i antall tilrettelagte avhør av barn, fra totalt 2652 avhør i 2013 til totalt 5955 avhør i 2016. Det viser tall fra Politidirektoratet.

Barnehuset Tromsø

Barnehuset i Troms gir tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for eller vitne til vold eller seksuelle overgrep

Foto: Laila Lanes / NRK

I fjor ble det, i tillegg til 5 514 førstegangsavhør, gjennomført 381 supplerende avhør og 60 fortsettende førstegangsavhør. I Troms alene har det vært gjennomført flere ti-talls avhør av barn i overgrepssaker.

Dersom det i straffesaker er mistanke om at barn er utsatt for overgrep skal det gjennomføres tilrettelagte avhør av barna. Disse avhørene skal i hovedsak gjennomføres innen 1–3 uker. Fristen regnes fra tidspunktet for anmeldelse eller når politiet av andre grunner har rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold. Når politiet først på et senere stadium i etterforskningen blir klar over at det aktuelle vitnet bør avhøres, regnes fristen fra det tidspunktet politiet hadde rimelig grunn til å anta at vitnet burde avhøres.

Fortsatt for lang ventetid

I 2016 ble det gjennomført 5 514 førstegangsavhør. Av disse ble 47 prosent av avhørene gjennomført innen frist.

– Overgrep mot barn skal prioriteres, og vi ser at politidistriktene jobber stadig bedre med å få ned ventetidene og dette blir høyt prioritert i 2017 også, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Tilrettelagte avhør

Tilrettelagt avhør skal gjennomføres i saker hvor barn og særlig sårbare vitner avhøres i saker om seksuallovbrudd, kjønnslemlestelse, mishandling i nære relasjoner, drap og kroppsskade. Det kan også gjennomføres tilrettelagt avhør i saker som omhandler andre typer straffbare forhold.