Hopp til innhold

Nye Oslo-sykehus vedtatt - kan koste over 50 milliarder kroner

Nedleggelsen av UIlevål og nye sykehus på Gaustad og Aker er endelig vedtatt av Helse Sør-Øst. Samtidig kan NRK dokumentere at prisen kan passere 50 milliarder kroner.

Illustrasjon Nye Rikshospitalet på Gaustad

NYTT RIKSHOSPITAL: Det nye sykehuset skal bygges mens dagens Rikshospital på Gaustad er i full drift.

Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet

Vedtaket ble gjort mot stemmene til ansattrepresentantene fra Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Fagforbundet.

De mener det er for mange uavklarte forhold og for høy risiko i prosjektet.

Også en av eiernes representanter, Statsbygg-sjef Harald Nikolaisen, påpekte at den økonomiske risikoen er undervurdert.

Fra svenskekongens tid

Ifølge administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt, fins det ikke alternativer som er billigere og like bra.

– Dette er eneste løsning som ivaretar behovet for kapasitet og for å erstatte gamle bygg, sa Rootwelt.

– Om få år vil vi ikke ha kapasitet til å dekke behovet som vil være i befolkningen, sier styreleder Svein Gjedrem til NRK.

– I tillegg har Oslo bygninger fra begynnelsen av forrige århundre, fra svenskekongens tid, som ennå er i full bruk. Standarden er under enhver kritikk, sier Gjedrem.

Forskjell på 10 milliarder

Hvor mye nytt Rikshospital og nytt Aker sykehus til slutt vil koste er det i dag ingen som kan spå om.

Mens NRK har innhentet tall som viser en totalsum på over 50 milliarder kroner, opererer Helse Sør-Øst fortsatt med en pris på under 40 milliarder kroner for nytt Rikshospital og nytt Aker sykehus.

Altså en forskjell på over 10 milliarder kroner.

Christian Grimsgaard, foretakstillitsvalgt Legeforeningen Helse Sør-Øst.

PASIENTKUTT: Christian Grimsgaard frykter at det må spares inn på pasientbehandling for å skaffe penger til nye sykehus.

Foto: Olav Juven / NRK

– Det er vanskelig for meg å si hva motivet er, sier Christian Grimsgaard. Han er Legeforeningens fremste tillitsvalgte i Helse Sør-Øst og sitter i styret i foretaket.

– Men det framstår som et forsøk på å tildekke at det har vært en kraftig kostnadsvekst, sier Grimsgaard.

Han og de andre tillitsvalgte frykter følgene både for pasientene i Oslo og andre sykehus på Sør- og Østlandet.

Endelig vedtak i dag

I dagens vedtak heter det at sykehusene skal bygges innenfor en økonomisk ramme på 36 milliarder kroner.

Tallet er basert på priser fra januar 2021, altså for nesten to år siden. Det inkluderer ikke usikkerhet i prosjektet. Og prisen på å kjøpe tilleggstomt på Aker er ikke med.

Bare det siste utgjør etter det NRK kjenner til et milliardbeløp.

I en annen styresak er tallet oppjustert til juni 2022-kroner. Da er prisen oppe i 39 milliarder kroner.

Oversiktsbilde Nye Aker

NYE AKER: Det nye sykehuset på Sinsen skal bygges der det gamle ble lagt ned i 2010.

Illustrasjon: Team Aker

Ikke hele bildet

Men dette er langt unna det totale bildet.

NRK har i lang tid prøvd å finne den totale prislappen og stilt en rekke spørsmål både til Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus (OUS). Onsdag kom svaret fra informasjonsavdelingen i OUS:

«Samlet for drift og investering er det knyttet om lag 45,2 milliarder til prosjektene Nye Aker og Nye Rikshospitalet, som inkluderer selve byggeprosjektet (fra og med forprosjektet), byggelånsrenter, ikke-byggnær IKT, byggnær IKT og tomteerverv.»

Passerer 50 milliarder

Men det kan bli enda dyrere enn som så.

Summen på 45,2 milliarder kroner inkluderer nemlig ikke en buffer for usikkerhet.

Det bekrefter OUS.

En slik buffer er helt vanlig å legge inn i store prosjekter. Og hvor stor usikkerheten er har Helse Sør-Øst fått rådgivningsselskapet Atkins til å regne på.

De anslår usikkerheten i prosjektet til å være på over 5 milliarder kroner.

Tar vi med usikkerheten, passerer prislappen dermed 50 milliarder.

– Ikke uventet

– Ikke uventet, sier Christian Grimsgaard i Legeforeningen.

– Dette er veldig omfattende prosjekter i et byggemarked som er veldig kostbart om dagen.

De ansattes organisasjoner har lenge påpekt at det OUS er pålagt å spare for å betale for nye sykehus, er helt urealistisk.

– For meg er det helt umulig å se for seg at dette kan løses på noen annen måte enn ved å gi et redusert tilbud til pasientene, sier han.

Les også Tillitsvalgte slår alarm: – Ikke penger til å bygge nye Oslo-sykehus

Erik Høiskar og Anne Marit Wang Førland, Legeforeningen, på Ullevål sykehus.

– Rammer andre sykehus

Og frykten for at pengebruken i Oslo vil ramme andre sykehus blir ikke mindre.

– Jeg oppfatter at alle prosjektene i Helse Sør-Øst som er planlagt senere enn Oslo universitetssykehus vil bli vanskelig å realisere.

– I første omgang gjelder det nytt akuttbygg på Sørlandet, Sykehuset Innlandet, altså det nye Mjøssykehuset, og byggetrinn 3 på Sunnaas, sier Grimsgaard.

Les også Nye Oslo-sykehus kan gi full stopp for andre sykehus: – Tømmer hele sparegrisen

Ullevål sykehus i Oslo

Innrømmer risiko

Styret i Oslo universitetssykehus sa ja til de omstridte planene for to uker siden. Det skjedde mot stemmene til de ansattes representanter.

Der erkjente styret for første gang at det er betydelig risiko i prosjektet.

– Styrets flertall vurderer likevel at risikoen ved å ikke bygge er enda større, sa styreleder Gunnar Bovim til NRK.

– Da får vi problemer med å gi et godt og forsvarlig tilbud i tråd med befolkningens forventninger, sa Bovim.

Christian Grimsgaard er helt uenig. Han fastholder at det er langt mindre risikabelt å bevare og bygge ut Ullevål enn å bygge gigantsykehuset på Gaustad.

Slik skal nye Rikshospitalet se ut, ifølge forprosjektet laget av Helse Sør-Øst.

NYE BYGG: Å erstatte Ullevål kan komme til å koste over 50 milliarder kroner. Her fra nytt Rikshospital.

Foto: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet

– Alt er gjort rede for

NRK har konfrontert Helse Sør-Øst med tallene. Vi har også bedt dem kommentere Grimsgaards uttalelse om skjulte kostnader.

Svaret fra informasjonsavdelingen er dette:

«Alle relevante tallstørrelser i forbindelse med forprosjektrapporten Nye Aker og Nye Rikshospitalet er gjort godt rede for i sakspapirene til vårt styremøte 16. desember. Det er satt av god tid til behandling av denne saken. I dette møtet vil Christian Grimsgaard, på lik linje med de andre styremedlemmene, få god anledning til å fremme sine synspunkter. Av respekt for styrets behandling, kommenterer vi ikke utover innholdet i styresaken nå.»