Hopp til innhold

Forbud mot bensin- og dieselbiler i byområder kan være ulovlig

Oslo og Bergen ønsker områder der fossilbilder ikke får kjøre, og regjeringen har gitt grønt lys. Men advokater mener det kan stride med loven.

Biler på Bislett

FOSSILFORBUD: Ifølge Bymiljøetatens rapport fra oktober 2020 var det 42.000 biler innenfor Ring 2. Åtte av ti var bensin- og dieseldrevne. De kan bli forbudt.

Foto: Vegar Erstad / NRK

FOSSILFORBUD: Ifølge Bymiljøetatens rapport fra oktober 2020 var det 42.000 biler innenfor Ring 2. Åtte av ti var bensin- og dieseldrevne. De kan bli forbudt.

Foto: Vegar Erstad / NRK

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Oslo og Bergen har lenge jobbet med å lage soner der bare biler uten utslipp får lov til å kjøre. Det vil i praksis si elbiler.

Regjeringen ga nylig tommelen opp og mener at Vegtrafikkloven åpner for å forby bensin- og dieselbiler.

Det er ikke alle enige i.

Ikke klima

– Den aktuelle bestemmelsen har i utgangspunktet aldri vært ment å bruke til klimaformål, sier advokat Thomas Klevenberg.

– Vi mener bestemt at den ikke kan brukes til å bekjempe klimautslipp.

Han har vurdert lovhjemmelen for de såkalte nullutslippssonene på oppdrag for Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB) i Oslo og Bergen.

Cecilie Lyngby og Thomas Klevenberg.

LOVSTRIDIG: Cecilie Lyngby i FNB og advokat Thomas Klevenberg mener at et forbud mot bensin- og dieselbiler ikke har lovhjemmel.

Foto: Olav Juven / NRK

Heller ikke regjeringen kan svare klart på om forbudssonene for bensin- og dieselbiler er innenfor loven.

Starter neste år

I Oslo er planen å starte med sentrumskjernen i løpet av neste år. Forslaget fra Bymiljøetaten er at det skal være forbudt å kjøre bensin- og dieselbil innenfor ring 2 i 2026.

I 2025 vil det være 24.000 fossile personbiler innenfor ring 2, ifølge etatens prognose.

Her kan det bli forbudt å kjøre fossilbil i Oslo

FOSSILFORBUD: Det lysegrønne området er det opprinnelige Bilfritt Byliv-området i Oslo. Her kan det bli fossilforbud i løpet av neste år. I 2026 er tanken at hele det fargede området innenfor Ring 2 er forbudssone.

Grafikk: Bymiljøetaten / Oslo kommune

Innen 2030 er tanken at hele byen skal være nullutslippssone.

– Ikke gjør det

I klimameldingen gir regjeringen grønt lys for slike forbudssoner hvis kommunene selv ønsker det, men kun på kommunale veier.

Kommunene skal ikke kunne nekte noen å kjøre på riksveier og europaveier. Det skal altså fortsatt være mulig å kjøre gjennom Oslo.

Cecilie Lyngby

PARTILEDER: Cecilie Lyngby er leder i Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Klimameldingen er for tiden til behandling i Stortinget. FNB-leder Cecile Lyngby ber Stortinget si nei.

– Ikke gjør det. Dette er en grov forskjellsbehandling av trafikanter som rammer dem som har lite fra før, sier hun.

Tvilsomt av flere grunner

Ifølge klimameldingen skal forbudssonene opprettes med hjemmel i Vegtrafikkloven § 7, «særlige forbud mot trafikk».

Kongen eller den han gir fullmakt kan forby bestemte grupper av kjøretøyer.

Vegtrafikkloven § 7

Advokat Thomas Klevenberg sier at dette ikke holder mål juridisk av flere årsaker:

  • Loven er aldri ment brukt til klimaformål, men i utgangspunktet av hensyn til trafikksikkerhet.
  • Lover sier at grupper av kjøretøy kan forbys. Bensinbiler, dieselbiler og elbiler er ikke definert som egne kjøretøygrupper, men tilhører samme gruppe, nemlig personbiler.
  • Lovens forarbeider tilsier at et forbud kun kan gjelde på enkeltveier, ikke i hele områder.

Klevenberg mener derfor at Stortinget må gå veien om en lovendring hvis de har tenkt å innføre nullutslippssoner.

Ellers vil de som blir bryter forbudet, ha en god sak.

– Hvis man bruker denne loven til noe helt annet enn den er tenkt for, vil en domstil frifinne, sier han.

Må trolig endre loven

NAF-advokat Jens Christian Riege tror det kan bli nødvendig å endre loven for å innføre et slikt forbud.

– Det kan nok diskuteres om man har nødvendig hjemmel til å forby bensin- og dieselbiler i byområder, sier Riege.

Elbiler, bensin- og dieselbiler er i utgangspunktet samme gruppe kjøretøy hvis en ser på kjøretøyforskriften.

Derfor kan ikke denne loven brukes om kun bensin- og dieselbiler.

– Det er derfor fornuftig at regjeringen ser nærmere på dette, da en bør være sikker på hjemmelsgrunnlaget når forskjellige typer inngripende tiltak innføres av myndighetene, sier Riege.

– Rammer uforholdsmessig

Også forsker Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk Institutt har motforestillinger. Til tidsskriftet Minerva sier han at tiltaket rammer én gruppe for hardt i forhold til gevinsten.

Lasse Fridstrøm

TRANSPORTFORSKER: Lasse Fridstrøm i TØI.

Foto: Tove Lauluten

– Klimaproblemet er globalt, sier den tidligere instituttsjefen ved TØI.

– Det blir ikke et gram mindre klimagassutslipp av at de bilene som nå bor innenfor ring 2, flytter et annet sted enten ved at eieren selger bilen eller flytter med bilen.

– Det påfører deler av befolkningen svært store ulemper, store kostnader, uten at det har noen effekt i form av redusert klimaproblem, sier han.

– Men disse sonene kan vel få fortgang i overgangen til elbil?

– Ja, det er der den bitte lille effekten kan ligge. Men vi har en veldig kraftfull nasjonal politikk for å gå over til elbiler. Det har lite for seg at de enkelte kommuner i tillegg skal ha sine spesielle tiltak, sier Fridstrøm.

Advokat Thomas Klevenberg

ADVOKAT: Thomas Klevenberg har vurdert lovligheten av nullutslippssoner på oppdrag fra FNB.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Advokat Thomas Klevenberg sier at når én gruppe rammes uforholdsmessig hardt, er også det med på å svekke tiltaket juridisk.

– Den familien som ikke sliter med økonomien, vil jo bare bytte ut den dieseldrevne Golfen med Tesla X og ha løst problemet. De som har dårligere økonomi vil ikke ha råd til å bytte bil, sier han.

Usikkert

Hvor sikre er regjeringen på å ha det juridiske på sitt tørre? Klimakur 2030 fra Miljødirektoratet omtaler saken på to steder, til dels motstridende:

  • Det synes å være hjemmel til nullutslippssone/miljøsone etter veitrafikkloven § 7 første ledd (s. 329).
  • Det er usikkert hvorvidt og i hvilken utstrekning bestemmelsen kan anvendes utelukkende av hensyn til klima (s. 79).

På spørsmål fra NRK om hvor sikre regjeringen er på at nullutslippssoner er lov, viser Klima- og miljødepartementet til Samferdselsdepartementet.

Ingelin Noresjø

STATSSEKRETÆR: Ingelin Noresjø i Samferdselsdepartementet.

Foto: Torbjørn Tandberg

De kan på gjentatte spørsmål ikke gi et klart svar.

– Regjeringen skal som varslet i Klimameldingen se nærmere på å bruke hjemmelen i vegtrafikkloven § 7 til å opprette nullutslippssoner av hensyn til klima, i første omgang i form av et pilotprosjekt i noen få byer, skriver statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i en e-post.