Hopp til innhold

«Ingen» følger opp elevenes arbeidsmiljø: – Uverdig og uforsvarlig for oss som nasjon

Ingen vet hvor mange barn som går på skoler med for dårlige forhold. Men det kan være over 200.000. Nå krever en allianse av foreldre og Barneombudet at staten må ta grep.

Elever i klasserom

Elevene har rett på et godt arbeidsmiljø. Det er krav om blant annet inneklima, lokaler, uteområder... men ingen tar ansvar for å følge dem opp, mener foreldreutvalg.

– Jeg vil nærmest kalle det det for den nasjonale skoleskammen, sier Marius Chramer.

Han er leder for Foreldreutvalget for grunnskolen - et slags nasjonalt FAU, om du vil.

Han får historier fra hele landet om falleferdige skolebygg, for varme eller kalde klasserom, skoler uten uteområder eller med mugg i veggene.

– Det er både uverdig og uforsvarlig for oss som nasjon, sier han om forholdene ved norske skoler.

Før han ble hele Norges FAU-leder, leda han et FAU i Tromsø. Han mente forholdene ved skolen var for dårlige. Men at det sto dårlig til over hele landet, overraska ham.

– Det gjør oss veldig bekymra at loven brytes i så stor utstrekning som det gjøres, sier han.

Leder for Foreldreutvalget for Grunnopplæringen (FUG), Marius Chramer

Marius Chramer er leder for Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG).

Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

8 av 10 bryter loven

For det finnes et lovverk.

Helt siden 1996 har Norge hatt en forskrift om miljøretta helsevern i barnehage og skole. Den stiller krav til blant annet utearealer, lokaler, luftkvalitet inne, renhold og smittevern.

Målet var å lovfeste krav til arbeidsmiljøet på norske skoler. Men flere rapporter viser at det ikke følges opp.

  • Fire av ti skoler er ikke godkjente, ifølge tilsyn fra Arbeidstilsynet de siste ti årene.
  • I 2019 så fylkesmennene på hvordan kommunene følger opp regelverket. Da Helsetilsynet oppsummerte deres funn året etter, fant de blant annet at 8 av 10 kommuner bryter reglene.

Nå må staten ta grep, mener Barneombudet.

Kjersti Botnan Larsen hos Barneombudet

Seniorrådgiver Kjersti Botnan Larsen hos Barneombudet mener myndighetene ikke kan overse de dårlige forholdene i norske skoler mer.

Foto: Pressefoto

– Vi kan ikke sitte og se på at skolene er sånn som de er lenger, sier seniorrådgiver Kjersti Botnan Larsen i ombudet.

Ingen oversikt

I desember skrev NRK om Ellingsrud skole, der det er så dårlig inneklima at vinduene går opp flere ganger om dagen. Også midt på vinteren.

Skolen er en av 32 i Oslo som ikke er godkjent etter forskriften som skal sikre gode arbeidsforhold.

Hvor mange skoler det gjelder over hele landet, vet ingen. Det finnes ingen sentral oversikt.

Fram til 2015 ba Helsedirektoratet kommunene melde inn. Da var tallet på elever som går på ikke-godkjente skoler over 230.000.

– Det er uakseptabelt at vi ser år ut og år inn at norske skoler ikke oppfyller kravene til miljøretta helsevern. Det kan jo gå utover både elevenes helse, trivsel og læring, sier Larsen.

Bukken og havresekken

Så hvorfor skjer det ingenting?

Grunnen er enkel, tror foreldreutvalget og Barneombudet: det er kommunene selv som skal føre tilsyn. Med seg selv, som skoleeiere.

For det er også de som må betale bøter for avvik, og vedlikeholde skolene.

– Dessverre ser det ut til at dagens system er bukken og havresekken, sier Larsen i Barneombudet.

I 2020 slo Helsetilsynet alarm. De gikk gjennom rapporter fra Statsforvaltere over hele landet, som i 2019 undersøkte hvordan kommunene fulgte opp ansvaret sitt.

Resultatet var nedslående. En fjerdedel av kommunene sjekker ikke om skolene følger regelverket i det hele tatt. Og rundt halvparten har tilsyn for sjelden.

NRK forklarer

Lovbrudd avdekket i skoler og barnehager

Lovbrudd avdekket i skoler og barnehager

I 2019 gjennomførte statens helsetilsyn en undersøkelse om kommunene ivaretar sitt tilsynsansvar med miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Lovbrudd avdekket i skoler og barnehager

Rapporten så på 51 kommuner, og fant lovbrudd på skoler i 42 av dem. Dette er noen av funnene:

Lovbrudd avdekket i skoler og barnehager

Ingen med ansvar for tilsyn

Nær en av tre kommuner hadde mangler. Det mest alvorlige var at flere kommuner ikke hadde noen med ansvar for tilsyn i det hele tatt.

Lovbrudd avdekket i skoler og barnehager

Informeres ikke om helseskadelige forhold

Den vanligste mangelen var at kjent informasjon om helseskadelige forhold ved skolen ikke ble gitt til de som fører tilsyn.

Det var tilfelle i tre av fem kommuner.

Lovbrudd avdekket i skoler og barnehager

Tilsyn for sjelden - eller aldri

Halvparten av kommunene fulgte ikke opp kravene om blant annet jevnlige tilsyn.

I hver fjerde kommune ble det ikke ført tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler i det hele tatt. Og i flere kommuner var det ingen plan for hvor det skulle være tilsyn, for eksempel basert på skolens tilstand - så kalt risikobasert tilsyn. Det er et krav i forskriften.

Lovbrudd avdekket i skoler og barnehager

Følger ikke opp lovbrudd

I to av fem kommuner ble ikke feil fulgt opp. Noen kommuner hadde ingen oversikt over hvor feilene var rettet, andre hadde ikke gitt skolene noen frist. I noen kommuner var det ingen oversikt over hvor det hadde vært tilsyn i det hele tatt.

Lovbrudd avdekket i skoler og barnehager

Kommunens ledelse fulgte ikke med

Det ble funnet gjennomgående svikt i ledelsens styring i kommuner med lovbrudd. De følger rett og slett ikke med, og har ikke oversikt over tilsynsarbeidet i kommunen, var konklusjonen.

100%

21 stemmer

I tillegg viste rapporten blant annet at mange kommuner ikke følger opp tilsyn. Noen har ingen oversikt over hvor de har vært på tilsyn.

Krever handling

Barneombudet ber nå regjeringa gripe inn.

– Det vi mener må på plass er tydelig krav til hva det vil si at en skole er helsemessig tilfredsstillende. I dag er det altfor vagt, mener Larsen.

– Og så må vi ha ordentlig systematikk og struktur og krav til skoleeierne på hvordan de skal vurdere det. Så må vi ha et system for at noen følger med på om de gjør det.

De mener Statsforvalteren må kunne pålegge kommunene å ordne opp. I stedet for at kommunene selv må følge opp avvik og brudd.

Regjeringa kan begynne med å endre forskriften, slik den forrige regjeringa begynte arbeidet med for to år siden, mener Larsen.

De ville blant annet sette en begrensning på hvor lenge godkjenningene varer. Det finnes ikke i dag.

Den ny forskriften er forsinka, ifølge regjeringa. Se deres svar nederst i saken.

Må penger til

Foreldreutvalget er enig i at noe må gjøres med ansvaret. De etterlyser et nasjonalt organ, som har ansvaret for å kartlegge tilstanden ved norske skoler. Og for å føre tilsyn.

Og, ikke minst: de vil ha penger på bordet.

– Vi tror at man må få noen ekstraordinære finansieringspakker på plass, som gjør kommunene i stand til å håndtere dette, sier Chramer.

For eksempel vil de ha en ordning der kommunene kan ta opp rentefrie lån for å rehabilitere skolebygg, og bygge nye. En slik ordning fantes fram til 2017, så ble den avskaffa.

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap)

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

Lovendring forsinka

Helsedepartementet skriver i en e-post til NRK at lovendringene Barneombudet etterlyser er forsinka på grunn av pandemien.

Men vi legger opp til at det skal vedtas endringer i forskriften slik at de kan tre i kraft 1. juli 2022, sier statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap).

NRK har også spurt om regjeringa vurderer å endre dagens system for oppfølging av forskriften, for eksempel ved å flytte ansvaret til Statsforvalteren.

De svarer at det i høringa for den nye loven ikke ble foreslått å flytte ansvaret.

Det ble videre foreslått at tilsynet fortsatt skulle være risikobasert.

Ellers viser regjeringa til at kommunene er skoleeiere og har ansvar for å følge opp forskriften.