NRK Meny
Normal

Rekordstor befolkningsvekst i Kristiansand

Kristiansand har hatt en rekordstor vekst i antall innbyggere de siste 12 månedene og ligger an til å sette rekord i 2014. Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) er storfornøyd.

Kristiansand sentrum

Det blir stadig flere innbyggere i Kristiansand, viser fersk befolkningsstatistikk.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Kristiansand kommune følger befolkningsveksten tett og er opptatt av å være en attraktiv og konkurransedyktig kommune sammenlignet med de andre store bykommunene i landet.

Tall fra Telemarksforskning viser at kommunen nå opplever en meget kraftig vekst i innbyggertallet.

– Vi ligger nå an til å vokse mye mer enn vi noensinne har gjort. Veksten de siste 12 månedene er på nesten 2,10 prosent og vi har vokst med 1777 innbyggere, sier Kristiansen til NRK.

Det bor nå 87.395 personer i Kristiansand ved utgangen av tredje kvartal.

Folk vil bo urbant

Jørgen Kristiansen

Varaordfører Jørgen Kristiansen er godt fornøyd med at antallet innbyggere øker kraftig i Kristiansand.

Foto: Sindre Hopland/NRK

– Vi ser en større urbanisering i samfunnet i dag og vi føyer oss inn i rekken av andre storbyer og storbyområder her i landet som opplever vekst i innbyggertallet, sier Kristiansen.

Han opplever at det er populært å bo i Kristiansand og han fremhever flere forhold som han mener gjør Kristiansand til et attraktivt sted å bo.

– Vi har brukt 2 milliarder kroner på å rehabilitere eller bygge nye skoler de siste 10 årene. Og vi har brukt 1,3 milliarder kroner per år de siste 10 årene på å bygge nye idrettsanlegg. Vi har nå 28 kunstgressbaner og 18 flerbrukshaller i kommunen. Til sammenligning har Stavanger 8 flerbrukshaller, sier han.

Oslo har en prosentvis vekst de siste 12 månedene på 2,01 prosent, Stavanger har en befolkningsvekst på 1,19 prosent i samme periode og Arendal har hatt en vekst på 1,03 prosent.

Til sammenligning har Bergen hatt en vekst de siste 12 månedene på 1,22 prosent, Trondheim 1,70 prosent og Tromsø 1,55 prosent.

Kristiansen mener tallene viser at Kristiansand er et meget attraktivt sted å bo og at kommunen hevder seg godt i kampen med de andre storbyene om å tiltrekke seg nye innbyggere.

– Positivt med lave boligpriser

Lave boligpriser og et godt arbeidsmarked er andre årsaker til at Kristiansand opplever en kraftig befolkningsvekst, ifølge varaordføreren i byen.

– Arbeid er viktig og det er forholdsvis billig å bo. Noen mener at det er negativt med lave huspriser. Vi mener det er veldig positivt. Vi har bedt byggebransjen i Kristiansand om å jobbe sammen med kommunen i forhold til dette, og bransjen har fulgt opp med å bygge mange nye boliger og dette har holdt prisene nede. Dette er en ønsket politikk. Vi har derfor også en lavere fallhøyde dersom konjunkturene skulle falle nedover, sier han.

– Ser du ingen utfordringer eller noe negativt med en slik stor befolkningsvekst?

– Jo, vi kan få voksesmerter, men det er uansett viktig å levere gode tjenester til innbyggerne våre. Vi har god plass i skolene og jeg mener at Kristiansand tåler en slik befolkningsvekst, sier han.

Håper på statsstøtte

Varaordføreren regner nå også med at Kristiansand vil få økonomisk støtte fra staten i form av veksttilskudd.

– Vi har aldri fått slikt veksttilskudd tidligere, men nå vokser vi så mye at vi vil få det. Vi satte befolkningsrekord i 2012 og 2013. Nå setter vi ny rekord i 2014 og vil passere grensen som er satt for å få statlig veksttilskudd, sier han.

– Tåler Kristiansand en fortsatt kraftig vekst i befolkningen i årene fremover?

– Ja, det mener jeg bestemt, sier Kristiansen.

En langsiktig strategi

Mette Gundersen

Mette Gundersen (Ap) sier befolkningsveksten i Kristiansand bygger på en langsiktig strategi.

Foto: Svein Sundsdal

Det har vært en uttalt målsetting at Kristiansand skal vokse, og dette arbeidet startet på slutten av 90-tallet.

Det sier gruppeleder i Arbeiderpartiet Mette Gundersen til NRK.

– Den opprinnelige politiske strategien på slutten av 90-tallet var KKK. Kultur, kommunikasjon og kunnskap. Vi vedtok å bygge kulturhuset Kilden og gjennomførte det. Vi satset på veibygging og fikk bygget motorvei fra Kristiansand til Grimstad, og vi jobbet for kunnskap gjennom et nytt universitet og fikk Universitetet i Agder på plass. Disse tre store strategiske satsingene har vært vellykket og vi trekker folk til oss med dette, sier Gundersen.

Hun skryter også av næringslivet i kommunen og mener det er mange bedrifter som hjelper Kristiansand med å vokse.

– Vi har fått en del gratis gjennom et fantastisk næringsliv. Veldig mange av menneskene bak veksttallene er mennesker med internasjonal bakgrunn. Noen av disse er innvandrere og asylsøkere, men Kristiansand har også mye arbeidsinnvandring. Kristiansand er i ferd med å bli en internasjonal by og dermed vokser den. Næringslivet har vært helt avgjørende for denne veksten, sier hun.

– Tåler Kristiansand en slik formidabel vekst i tiden som kommer?

– Vi har nå mange store prosjekter i forhold til boliger. Så både på kort og lang sikt har vi planer i forhold til å bosette folk. I byens planer legges det opp til å kunne håndtere den kraftige veksten i befolkningen, sier Gundersen.

– Ser du ingen utfordringer med en slik befolkningsvekst?

– Jo, særlig på oppvekstsiden. Vi må sikre at vi har nok barnehageplasser og at vi har store nok skoler. Og vi må ha gode nok tjenester innenfor helse- og sosial. Alle kommunale etater vil få et press på seg i forhold til befolkningsveksten, men rådmannen legger alltid inn ulike parametere på befolkningsutvikling og sammensetning av befolkningen i kommunens planer, sier hun.

Mindre vekst i Arendal

Anders Kylland

Varaordfører i Arendal Anders Kylland (Frp) mener at eiendomsskatten i kommunen er med på å skremme folk bort.

Foto: Kjell Pedersen / NRK

Arendal har nå 44.205 innbyggere og befolkningsveksten er betydelig mindre enn i Kristiansand, ifølge statistikken fra Telemarksforskning.

De siste 12 månedene har det vært en befolkningsvekst i Arendal på beskjedne 1,03 prosent. Dette utgjør en økning på 450 innbyggere.

De siste tre månedene har det vært en nullvekst når det gjelder antallet innbyggere i kommunen.

Varaordfører Anders Kylland (Frp) mener forklaringen er sammensatt.

– Noe av årsaken er kommuneplanens arealdel hvor man skal ha folk til å bo langs kollektivaksen. Det er ikke lagt godt nok til rette for boligbygging utenom kollektivaksen og man forsøker å tvinge folk til å bo steder man ikke ønsker. Ikke alle ønsker å bo urbant i kommunen, og vi har nå begynt et arbeid i Arendal for å bøte på dette og forsøke å ta mer hensyn til hvor folk ønsker å bosette seg, sier han.

Kylland mener Arendal har mye å lære av Froland som har befolkningsvekst og har klart å finne attraktive boligområder for folk.

– Froland har vært flinke. Arendal har vært for lite offensive når det gjelder å legge ut boligområder mellom Stoa og Froland. Der er det et stort potensiale, men kommunedelplanen setter en stopper for dette. Det er min mening selv om jeg vet at andre politikere i Arendal mener noe annet, sier Kylland.

Han mener at også eiendomsskatten er med å skremme folk bort fra Arendal.

– Vi har vært for offensive i forhold til kommunens gebyrer og avgifter, og vi har økt eiendomsskatten over flere år. Når det i tillegg tar veldig lang tid å etablere boligprosjekter utenfor et regulert område i kommunen, så er dette medvirkende årsaker til at folk ikke bosetter seg i Arendal, sier han.

Ikke viktig å vokse

Kylland mener at Arendal kommune ikke nødvendigvis behøver å vokse fremover.

– Det betyr mye for kommunens inntekter å vokse. Slik sett er det viktig. Men i det lange løp er det ikke viktig for Arendal å bli veldig mye større. Jeg ønsker heller ikke en mer liberal holdning i forhold til å bosette flyktninger for at folketallet i Arendal skal øke. Uansett så er befolkningsvekst en sammensatt utfordring og handler om hele politikken som føres. Både arealplanlegging og omdømme er viktig for å tiltrekke seg folk.

– Er det mulig å snu trenden slik at Arendal kan vokse mer fremover?

– Ja, det er mulig hvis det er det man vil. Det vil i så fall kreve et tverrpolitisk håndtverk for å få til en slik vekst. Vi må ha en forenelig holdning til hvordan man skal gjøre dette og ikke være for bastante i våre holdninger. Arendal har mange kvaliteter og kanskje har vi vært for lite flinke til å fortelle om dette, avslutter Kylland.