Hopp til innhold

Dette får Vest-Agder i statsbudsjettet

100 fengselsplasser og -administrasjon i Mandal. Mer penger til UiA og Sørlandets Kunstmuseum. Omsorg- og behandlingsinstitusjon for barn i Søgne er noen av punktene i budsjettforslaget.

Statsbudsjettet

Her er tallene for Vest-Agder.

Foto: NRK

Gisle Meininger Saudland

Stortingsrepresentant Gisle Meninger Saudland (FrP).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Penger til fengsel er det viktigste for landsdelen i forslag til statsbudsjett, sier stortingsrepresentant Gisle Meninger Saudland (FrP).

Han trekker også fram at midler til å bygge og planlegge E39 vestover fra Kristiansand nå er på plass og at museumsskipet Hestmanden får én million kroner.

– Opposisjonen har tidligere kritisert oss for at midlene ikke lå inne i budsjettene, men nå er de på plass i budsjettforslaget for 2018, sier Saudland.

Her er fylkesoversikten for Vest-Agder.

Utdanning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Agder (UiA) med 1,7 millioner kroner til 40 studieplasser i IKT.

Sysselsetting

Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2016 var om lag 330 sjøfolk i Vest-Agder omfattet av tilskuddsordningen.

Næring/innovasjon

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 i overkant av 4,3 milliarder kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013. Bedrifter i Vest-Agder kan søke om disse pengene.

Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Av disse vil det bli delt ut 1,6 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Vest-Agder fylke.

Helse

Forsøksprosjektet Tverretatlig akuttjeneste for barn og unge i Kristiansand videreføres. Skal gi et koordinert tilbud til barn og unge og familiene deres i en akuttsituasjon, redusere behovet for akuttplasseringer og innlegginger på institusjon og sikre koordinert oppfølging etter akuttfasen.

Regjeringen vil etablere et statlig tilbud til barn som har et behov for langvarig og/eller spesialisert omsorg utenfor hjemmet, og som samtidig har omfattende og sammensatte psykiske vansker og lidelser. Regjeringen foreslår å bevilge 40,7 millioner til å etablere to omsorg- og behandlingsinstitusjoner for barn i Søgne kommune i Vest-Agder og Bodø kommune i Nordland. Planlagt oppstart høsten 2018.

Klima

I 2016 ble det opprettet en tilskuddsordning for kommunale klimatiltak "Klimasats" i Miljødirektoratet. I 2017 ble det tildelt 150 millioner kroner. Alle fylker har fått tildelt midler til ulike prosjekter. Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på nærmere 107 millioner kroner i 2018.

Kunstsiloen i Kristiansand

Tangensamlingen skal inn i den nye "kunstsiloen" på Odderøya.

Foto: Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI Architectural

Kultur

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Vest-Agder-museet med 4 millioner kroner for å sikre videre drift av DS Hestmanden.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Sørlandets Kunstmuseum med 2 millioner kroner for å legge til rette for best mulig forvaltning av en omfattende kunstsamling som museet har fått i donasjon fra Nicolai Tangen.

Fengsel

Regjeringen foreslår å bevilge samlet 732 millioner kroner i 2018 til byggeprosjektet med nytt fengsel i Agder. Mandal får 100 plasser. Administrasjonen av fengselet legges til avdelingen i Mandal. Forventet ferdigstillelse er medio 2020.

Fengsel i Mandal tomta

Befaring på fengselstomta i Mandal.

Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

Vei

Varoddbrua på E18 i Kristiansand videreføres. Anleggsstart: mars 2017. Åpent for trafikk: 2020. 250 millioner kroner i statlige midler i 2018.

E18 Kristiansand–Lyngdal:
Utbygging av Kristiansand-Mandal øst i første halvår 2018. Forventet veiåpning i slutten av 2021. 24 600 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet. Bompengefinansiering: 7 862 millioner kroner.

E39 Lyngdal–Flekkefjord:
Bl.a. prioritert midler til å starte opp arbeidene med å utbedre fire tunneler på strekningen, i henhold til sikkerhetskrav.

Fornyingsarbeid, E18 Banehei- og Oddernestunnelene, Kristiansand kommune:
Ferdigstilling av arbeidene med tunnelutbedring.

Fornyingsarbeid, E39 Skjeggestadtunnelen, Flekkefjord kommune:
Restfinansiering av arbeidene i E39 Skjeggestadtunnelen i Vest-Agder.

Planleggingsarbeid, E39 Lyngdal – vest-Ålgård:
Midler til planlegging.

Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene:

Belønningsavtale med Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune for perioden 2017–2019 med en økonomisk ramme på 300 millioner kroner. 90 millioner kroner avsettes i 2018.

Jernbane

Vedlikehold og fornying av eksisterende jernbanenett.

Båly

Båly i Lindesnes.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Kyst

Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg:
Båly fiskerihavn – forlengelse av kai (Lindesnes kommune): 5,47 mill. kr.

Kommunene i Vest-Agder

Kommunene i Vest-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,2 prosent.

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 1,6 prosent (fra anslag på regnskap for 2017) i 2018.

null
Spiller nå
Er bunaden din klar til 17. mai? 01:30
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 14 0,4 kr
Dyrest kl. 20 1,05 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 4,2 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Apr 2023 – apr 2024
    + 6,8 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %