NRK Meny
Normal

Ber politiet gjere greie for E39 synspunkt

Ordførar i Stryn, Sven Flo, meiner det er feil av politiet å gå ut med synspunkt på kvar framtidig E39 skal gå gjennom Nordfjord. No ber han sentrale politikarar ta opp saka med departement og direktorat.

Sven Flo E39

IRRITERT: Ordførar i Stryn, Sven Flo, meiner politiet ikkje burde sagt noko om kvar E39 bør gå i framtida.

Foto: Fotomontasje / NRK

– For å vere dønn ærleg, så burde ikkje politiet uttalt seg i denne saka. Vi er i ein fase der avgjerda ligg rett føre oss, og eg kan ikkje i min villaste fantasi forstå at politiet ikkje tidlegare har vore på bana om dei er så opptekne av denne beredskapstenkinga i høve eit framtidig traseval, seier Flo.

Ordføraren i Stryn er lite imponert over utsegnene frå driftseiningsleiar på Søre Sunnmøre og regionlensmannen i Nordfjord. Fredag sa dei til NRK at framtidig E39 bør gå i midtre trasé via Eid, og ikkje indre om Stryn.

– Med ei ny midtre line så vil vi også komme raskt ned til Eid, og politiet i Eid vil komme raskt til Sunnmøre. Det er heilt klart at ny kommunikasjon mot Eid vil betre politiberedskapen, sa driftseiningsleiar på Søre Sunnmøre og lensmann i Ørsta og fungerande lensmann i Volda, Guttorm Hagen, til NRK fredag.

Etterlyser høyringssvaret frå politiet

Sjølv om avgjerda om kvar E39 skal gå i framtida er venta innan kort tid, så har fleire kasta seg inn i debatten og kome med nye innspel dei siste vekene.

Flo meiner det er feil av politiet å kasta seg inn i saka no, spesielt dersom det ikkje ligg eit høyringssvar i botnen.

– Dersom politiet ikkje har uttalt seg i den ordinære høyringsrunden, så er det oppsiktsvekkjande at dei har uttalt seg i denne saka no. Eg etterlyser, og ber om å få svar på om det er levert inn høyringssvar frå politiet, seier Sven Flo.

Bakgrunnen for saka om kva politiet meiner, var eit brev Guttorm Hagen tidlegare i veka sende til Samferdsledepartementet og Statsministeren sitt kontor. Han meiner offentlege etatar sine behov bør lyttast til, og ikkje berre næringsinteresser.

– I eit beredskapsperspektiv, så kan ein lensmann uttale seg og komme med nyttige innspel i ein debatt. Så får det bli opp til politikarane å ta avgjerda. Det vil vere feil å ikkje seie noko om dette, sa Hagen til NRK.

Guttorm Hagen

VIKTIG: Lensmann i Ørsta og Volda, Guttorm Hagen, meiner at også offentlege etatar må få kome med sine synspunkt.

Foto: Arne Flatin / NRK

Kan få konsekvensar for politianalysen

Flo meiner også at avgjersla om kvar E39 skal gå gjennom Nordfjord kan spele inn i det pågåande arbeidet med politianalysen. Den tek for seg omorganisering av politiet, og det er mellom anna føreslått å kutte politikontor i regionen.

Han er spesielt kritisk til at dei to lensmennene koplar Ørsta, Volda og Eid så tett saman, samstundes som politianalysen er oppe til behandling.

– Eg vil gjerne ha svar på om dette er kopla opp mot analysen på noko vis. Dersom desse utsegna er eit ledd i den interne kampen i politiet, så bør politiet reise debatten på eit breiare grunnlag, meiner Flo.

Ordføraren har varsla sentrale politikarar om saka, og bede dei diskutere saka med departement og direktorat.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.