NRK Meny
Normal

Jølstringane tok storkommunen eit steg nærare

Politikarane i Jølster sa i dag ja til å slå seg saman med Førde, Naustdal og Gaular. – Ikkje uventa, men like fullt svært gledeleg, seier ordførar i Førde, Olve Grotle (H).

Kommunestyre i Jølster

SA JA: Politikarane i Jølster følgde rådet frå innbyggjarane og sa med 20 mot fem røyster ja til å bli del av ein storkommune i Sunnfjord.

Foto: Martin Torstveit / NRK

Med vedtaket i Jølster har to av fire velsigna planane om ein storkommune i Indre Sunnfjord.

Av 25 kommunestyremedlemer røysta 20 for samanslåing. Fem røysta mot. Vedtaket er i tråd med folkerøystinga i april.

– Det er kanskje det største vedtaket som er gjort gjennom Jølster sine 180 år. Stemninga var nok prega av at vi gjorde første vedtak i ein prosess for å leggje ned eksisterande kommune og gå inn i ein ny kommune, seier ordførar Oddmund Klakegg (Sp).

Såg rundt seg

Oddmund Klakegg

VEDTAK: Ordførar Oddmund Klakegg (Sp) seier stemninga i kommunestyresalen bar preg av at det truleg var eit stort vedtak som vart fatta.

Foto: Marie Stafsnes Osland / NRK

Saka vart debattert, men får ikkje eine og åleine skulda for at kommunestyremøtet trekte ut i ti timar.

Fleire retta den politiske skyssen mot regjeringa. Elles i landet har innbyggjarane vore negative til kommunesamanslåing og i kommunestyresalen på Skei vart kommunereforma skildra som eit mageplask.

– Mange tok opp spørsmål knytt til reforma generelt og kva som skjer rundt oss i landet. I svært, svært, svært mange kommunar, spesielt dei som ikkje blir kommunesenter, seier dei nei.

Trur på kommune

Kommunane ventar spent på det nye inntektssystemet. I tillegg er det uvisst kva grad regjeringa vil bruke tvang for å komme nærast mogleg målet, som i utgangspunktet var kring 100 kommunar.

– Det vart reversert noko, og no kjem ein knapt under 400 kommunar, seier Klakegg.

Olve Grotle på solidaritetsmarkering for flyktningar

NØGD: Ordførar Olve Grotle (H) trur storkommunen i Sunnfjord er eitt steg nærare realisering.

Foto: Marie Stafsnes Osland / NRK

I Førde er Olve Grotle (H) styrkt i trua på at Indre Sunnfjord blir ein kommune.

– Med dei signal som kjem frå Naustdal og Gaular, så må det skje noko ekstraordinært om det likevel blir eit nei i desse kommunane, seier han.

Svar i månadsskiftet

Naustdal fattar endeleg vedtak 30. juni, medan Gaular handsamar saka to dagar før. Fristen er 1. juli. I begge kommunar røysta innbyggjarane for samanslåing. Dette vart i Naustdal stadfesta gjennom ei innbyggjarundersøking.

Grotle vil ikkje spekulere i eventuelle skjær i sjøen.

– Vi må la desse dagane gå, før vedtaka i Naustdal og Gaular kjem på plass. Så veit vi heilt sikkert når vi nærmar oss månadsskiftet, seier han og vedgår at han ser fram til ei endeleg avklaring.

– Vi har arbeidd med dette i lang tid, og eg håpar og trur at det endar med ja i alle fire kommunar. Det trur eg hadde vore bra for alle i Indre Sunnfjord, seier han.

– Eit godt fundament

Klakegg trur heller ikkje på noko nei hos politikarane i dei to siste kommunane. Ein eventuell søknad om å bli ein storkommune skal først til fylkesmannen før det hamnar på kommunalministeren sitt bord i Oslo.

Ordførar Klakegg trur Sunnfjord har eit godt fundament å byggje på. Ein ny kommune må vere på plass i 2020.

– Det er god romslegheit blant alle fire kommunane. Det er rausheit, godt samarbeidsklima og eit godt fundament for å gå vidare i prosessen, seier han.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.