Vil ha egen reindriftsdomstol

I dag forsvarte Øyvind Ravna sin doktorgradsavhandling om rettsutgreiing og bruksordning i reindriftsområder.

Øyvind Ravna

Øyvind Ravna

Foto: Privat

Doktorgradsavhandlingen heter "Rettsutgreiing og bruksordning i reindriftsområder. En undersøkelse av om beitebruk i reindriftsområder kan gjøres mer tjenlig ved bruk av jordskiftelovgivningens virkemidler.".

– Kan bruke jordskifteloven

Ravna mener at jordskifteloven med en lovendring kan brukes som verktøy for å løse konfliktene om reinbeitearealene. Ikke bare når det er snakk om konflikter mellom jordbrukere og reineiere, men også innad i reindriften, mellom siidaer.

– Nå er det jo slik at denne lovgivningen ikke omfatter interne forhold i reindrifta, og der mener jeg det største potensialet ligger, at man får tilsvarende domstoler som kan håndtere både konflikter, avklare rettsforhold og gi regler for beitebruk intert i reindrifta, sier Ravna, som argumenterer for en egen reindriftsdomstol på samme nivå som jordskifteretten.

Håper på innflytelse

Nå pågår det en revisjon både av jordskifteloven og også av reindriftsloven. Ravna ønsker nå at de tingene han kom med kan bli tatt hensyn til i disse lovgivningsprosessene.

– Vi har jo nylig fått en ny reindriftslov, men vi har jo samtidig framsatt nye forslag til endringer fra Samerettsutvalget, slik at på en måte så er jo kanskje noe av mitt ønske at de tingene jeg kom med kan bli tatt hensyn til i disse lovgivningsprosessene.

– Må undersøke bærekraften

Ravna minner om at det ikke bare er eiendomsretten og den tradisjonelle retten som bestemmer hvordan bruksretten skal være. Man må også undersøke den biologiske bærekraften, hvor mange dyr et spesielt område tåler.

– Man må på en måte komme dit hen at det heller ikke er noe tvil om at reineierne har en konkret rett til å bruke et bestemt areal, gjerne med et bestemt antall dyr, og da vil man ha et grunnlag for en slik bruksordning. Er det biologisk kapasitet for beite med flere dyr, så kan man øke dyretallet forholdsmessig, er det motsatt, at man må redusere, så må man også redusere forholdsmessig, slik at det blir en grunnleggende rettferdighetsbetraktning som ligger i bunn.

Avhandlingen til Ravna offentliggjøres i bokform i oktober.