Søker om å få slippe å tilbakebetale 4,7 mill. kroner

Kautokeino har søkt Husbanken om midlertidig dispensasjon for å slippe å tilbakebetale 4,7 millioner kroner, på grunn av at det ikke er drift i Máze bo- og servicesenter.

Máze bo- og servicesenter

Husbanken krever 4,7 millioner kroner tilbakebetalt fra Kautokeino kommune, hvis ikke bo- og servicesenteret i Máze kommer i drift.

Foto: Verte landskap - arkitektur

Husbanken ga 5.970.000 kroner i 2009 i investeringstilskudd til Kautokeino kommune til fire nye sykehjemsplasser/omsorgsboliger. Allerede i 2012 bestemte kommunen seg for å avvikle driften ved senteret, og siden i fjor sommer har bygget stått tomt.

Krever 4,7 mill. kroner tilbakebetalt

Tilskuddet fra Husbanken avskrives over 20 år, og per i dag gjenstår det 4.776.000 kroner før tilskuddet er totalt avskrevet. Husbanken krever beløpet tilbakebetalt, hvis ikke bo- og servicesenteret i Máze kommer i drift. Det har ikke Kautokeino kommune, som er på den såkalte ROBEK-lista, råd til.

Kautokeino kommune har nå søkt Husbanken om midlertidig dispensasjon fra retningslinjene for investeringstilskudd, på grunn av manglende behov innenfor retningslinjene.

Ordfører Johan Vasara, varaordfører Anders S. Buljo og rådmann Kent Valio i Kautokeino kommune

Ledelsen i Kautokeino kommune: ordfører Johan Vasara, varaordfører Anders S. Buljo og rådmann Kent Valio.

Foto: Åse Pulk/NRK

Vil ha mulighet for drift i framtiden

Det det søkes om er at kommunen ikke må tilbakebetale tildelt investeringstilskudd og at de årlige avskrivningene på det opprinnelig bevilgede investeringstilskuddet fryses i det antall år senteret ikke er drift.

Kommunen skriver i søknaden at de står foran en stor utfordring i de nærmeste årene ved at eldre- og demensbølgen er forventet å gi fullt utslag hos oss senest innen 2025. Når dette inntreffer vil de være avhengig av å kunne ta i bruk senteret i Máze til ordinær drift innenfor vilkårene.

«En midlertidig dispensasjon vil sikre muligheten for framtidig drift innenfor vilkårene, fordi kommunen har kunnskap om et behov i nær fremtid, og fordi en dispensasjon vil skape rom for at kommunen ikke må selge bygget i mellomtiden. Dette bygget sikrer at vi i dag har infrastruktur som gjør oss bedre i stand til å møte fremtidens behov», skriver kommunen i søknaden til Husbanken.

I dialog med Alta om samarbeid

I påvente av det lokale behovet er kommunen i dialog med Alta kommune om et samarbeid om en lukket (samisk) demensavdeling for dem med et ekstra stort bistandsbehov. Denne avdelingen er tenkt lagt til Máze. Dette samarbeidet må imidlertid utredes nærmere og behandles politisk og administrativt før slik drift kan settes i gang.

«Om et samarbeid med Alta kommune realiseres, så har det potensiale for å kunne skje innen kortere tid enn fem år.Uten en dispensasjon for kortere eller lengre tid, så vil også denne muligheten mest sannsynlig bortfalle», skriver kommunen til Husbanken.

Hastesalg neste alternativ

Ved et eventuelt krav om tilbakebetaling av investeringstilskuddet, vil kommunen måtte vurdere salg av bygget, selv om det ikke er sannsynlig at det i Máze kan oppnås en salgspris som vil dekke tilbakebetaling av investeringstilskudd.

Differansen mellom salgspris og tilbakebetaling av investeringstilskudd, pluss hele restlånet på kr. 9.500.000,- vil belastes kommunens økonomi, uten at kommunen vil ha et bygg å disponere.

«Et eventuelt hastesalg til lav pris (på grunn av en kortsiktig økonomisk kneik og et kortsiktig uforskyldt, manglende behov) vil være sløsing med offentlig ressurser, men vil kunne være eneste gjenstående alternativ, om dispensasjon/"frysing" ikke innvilges.»

Frykter langvarig ROBEK-status

Kautokeino kommune er inne i sitt siste år som ROBEK-kommune og frykter at hvis de må tilbakebetale tilskuddet, så vil det føre til at kommunen blir i ROBEK i mange år framover.

«En regning på nærmere fem millioner kroner nå, vil belaste driften så hardt at det med overveiende sannsynligvis vil føre til at kommunens akkumulerte underskudd ikke kan innbetales innenfor de lovpålagte fire årene og at kommunene status som ROBEK-kommune vil bestå i flere år framover.»

Alternativt søker kommunen om at saken stilles i bero til kommunen er ute av ROBEK, slik at kommunen har mulighet for å ta opp lån for å tilbakebetale investerings-tilskuddet til Husbanken.