Hopp til innhold

Sju millioner mot rovdyrskader

Sju millioner kroner skal brukes til tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak i Nordland. Tilskuddsordningen er et av virkemidlene for å redusere tap av sau og rein i fylket. Størsteparten av midlene går til sauenæringa og reindriftsnæringa. I tillegg er det tildelt midler til kompetanseheving knyttet til jakt og godtgjøring av kommunale skadefellingslag. Vel 2,4 millioner kroner er satt av til tiltak i reindrifta, pluss tett på 1,3 millioner i rest fra året før, slik at samlet budsjett for reindrifta er på kr 3,7 millioner kroner i 2018 til dette formålet, opplyser Fylkesmannen i Nordland.

Korte nyheter

 • Buktet cealkámuša boazodoallošiehtadussii

  Sámedikki dievasčoahkkin galgá boahtte vahku meannudit Sámedikki cealkámuša 2023/2024 boazodoallošiehtadussii.

  – Oaivvildan ahte dán boazodoallošiehtadusas ferte leat erenoamáš fokus dan váttes ekonomalaš ja doaimmalaš dillái maid boazoealáhus dál vásiha. Dasa lassin ferte boazodoallošiehtadus deattuhit boazoealáhusa sosiála beliid, dadjá sámediggeráđđi Hans Ole Eira.

  Boazodoallošiehtadallamat leat jahkásaš šiehtadallamat Stáhta ja boazoealáhusa gaskasaš ealáhusšiehtadusas.

  Tamrein på vidda
  Foto: Landbruks- og matdepartementet
 • Tjïelth jïh fylhketjïelth guelie-gïehtelimmine beetnegh åadtjoeh

  Tjïelth jïh fylhketjïelth goh guelie-gïehtelimmie utnieh dallahmasten jienebh goh 3 millijardh kråvnah åadtjoeh, reerenasse pressebïevnesne tjaala.

  142 tjïelth jïh 7 fylhketjïelth edtjieh 3,093 millijardh kråvnah åadtjodh.

  – Reerenasse jeahteme dajveektievoeth edtjieh jienebh dïenesjimmeste guelie-gïehtelimmeste mijjen duvvene åadtjodh. Daelie tjïelth mijjen duvvene Nöörjesne jïh dajveektievoetem åadtjoeh illedahkem vuejnedh, finanseministere Trygve Slagsvold Vedum jeahta.

  Fv. 848 Sørrollnes Fv. 848 Sørrollnes
  Foto: Tomas Rolland / Tomas Rolland
 • Fuolastuvvon go eai boahkut iežaset

  Romssa ja Finnmárkku fylkadoavttir, Anne Grethe Olsen lea fuolastuvvon go nu unnán dearvvašvuođabargit leat boahkuhuvvon fylkkas. Dán jagi influeansaboahkuhanlohku lea olu vuollelis go dan mii lea našunála ávžžuhusas, ja lea olu vuollelis go dan mii lea leamašan maŋemus jagiid. Dál ávžžuhit suohkaniid movttiidahttit bargiid bijahit boahku. Dál vurdet maid ahte dán dálvvi leavvá influeansa eambbo go dan maid eará jagiid lea dahkan.

  Årets influensavaksine kan tas på apoteket uten resept fra legen.
  Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK