Hopp til innhold

Legges ikke ned nå heller

Fremskrittspartiet (Frp) fikk ikke gjennomslag for sin største samepolitiske flaggsak, nemlig at Sametinget skal legges ned.

Sametingets plenum september 2010.

Frps store mål er å få lagt ned samenes eget folkevalgte organ, Sametinget.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det var Fremskrittspartiets (Frp) sametingsrepresentant, Hans. J. Eriksen, som i går fremmet fremmet forslag om å legge ned Sametinget under tingets plenumssamling i Karasjok.

Hans J. Eriksen

Hans J. Eriksen, Frp.

Foto: NRK

Eriksen ville ha nedleggingen av samenes eget folkevalgte organ som en egen sak på Sametinget, men forslaget fikk bare de tre stemmene fra Frp. Alle andre stemte imot.

Nedleggelse av Sametinget er Frps store samepolitiske fanesak, og partiet gikk i fjor høst til valg på dette fordi partiet hevder det ødelegger forholdet mellom samer og nordmenn. Partiet har tre representanter i Sametinget i inneværende valgperiode (2009-2013).

– Vi mener at det er et overflødig organ, og vil gjerne legge ned hele Sametinget, sier Hans J. Eriksen.

Frps samepolitiske plattform

Fremskrittspartiet ynder å kalle seg for et liberalistisk folkeparti, som bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssyn og humanistiske verdier.

Dette står Frp for i Samepolitikken:

 • ILO-konvensjon nr. 169 er irrelevant som instrument for å regulere forholdet mellom samisk og norsk etnisitet i vårt land.
 • Arbeidet med å sikre samisk kultur bør gjøres gjennom ordinære folkevalgte organer eller organer med utspring fra disse, samt på frivillig basis.
 • Partiet ønsker å nedlegge Sametinget i sin nåværende form, som eget folkevalgt organ.
 • Norsk må være hovedspråket i den norske skole. I kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk bør imidlertid samisk tilbys som valgfritt sidemål.
 • Reindrift må behandles som annen næringsvirksomhet, og partiet vil blant annet gradvis redusere subsidier til reindrift.

Kilde: Frps samepolitiske program 2009-2013 (ekstern lenke)

Korte nyheter

 • Neavroe-blussem Plassjesne vöötjih

  Jååktan iehkeden almetje nænnoesti dïhte edtji neavroe-blussem Plassjen jarngesne vuetjedh. Almetje pollisese bïeljelamme, dan åvteste dïhte lea ïskeres moeregåetide goh leah jarngesne, pollise Twitterisnie tjaala.

  Det er boplikt i hele Røros sentrum
  Foto: Frode Søreide / NRK
 • Orre TV-raajroem Norrbottenistie

  Disney+ edtja aelkedh sov voestes stoerre Sveerjen TV-raajroem darjodh. Lea Mikael Niemien gærja «Koka björn» goh lea akte buvveme-mojnestimmie goh edtja TV-raajroem sjïdtedh. Niemi jeahta daate lea joekoen stoerre dååjrehtse, Sameradion tjaala.

  Mikael Niemi
  Foto: Berit Solveig Gaup / NRK
 • Vuvdet NFT-biibbaliid máŋgga duhát ruvnnu ovddas

  Nordisk bibelmuseum nammasaš musea bargu lea almmolašvuhtii meannudit biibbala sisdoalu.

  Dál sii isket vuovdit biibbala «NFT»-hámis. NFT máksá «non fungible transfer». Njulgestaga de go muhtin lagan «kryptobiibbal».

  Álkit čilgejuvvon de lea NFT erenoamáš duođaštus mii čájeha ahte don eaiggádat muhtin eahpe-fysálaš digitála tiŋgga, dego omd. digitála dáidda, musihkka, videot jna.

  Musea háliida juksat eambbo olbmuid sin diehtojuohkimin dán lágiin.