Mejtie luvnh maahteme tjeakoes agentine årrodh?

Voejhkelh man jeenem datne gutnijebarkoej bïjre daajrah. Vaeltieh quizem jïh sååjhth maahtah Imaš-agentine sjïdtedh jallh Imaš-aath vitnedh.

1/9 Mij lea IMaš?

iMAŠ
Foto: NRK

NRK Super premijeerem åtna mubpien boelhken saemien realityraajroste IMaš.

2/9 Mij lea beagkoes ålman James Bond tjeakoesnomme?

James Bond logo

3/9 Gåessie gutnemem sjïdti eensi barkoe?

Spion

4/9 Guktie sïektjedimmie-dïenesji jïh vihtiesvoetepolijsi nommh Sovjeteunijovnesne?

KGB-logo

5/9 Maam datne vïenhth daate lea?

Spion
Foto: Skjermdump camerapedia

6/9 Guktie dan beagkoes vuastalimmieålman jïh gutnijen nomme filmesne ... Manus?

Video Max Manus for alltid stå i nordmenns bevissthet
Foto: Nyhetsspiller

7/9 Guktie veartenen beagkasommes nyjsene gutnije?

Kvinnelig spion.

8/9 Maam mïelh daate lea?

leppestift-pistol
Foto: Skjermdump/spymuseum.org

9/9 Guktie nöörjen vihtiesvoetedïenesjen nomme åeniedidh?

Logo for sikkerhetspolitiet i Norge
Foto: NTB scanpix

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.