Hopp til innhold

Olli: – Joatkkán presideantan

Nu lohká Sámediggepresideanta Egil Olli dál go lea fidnen doarjaga daid smávit bellodagain dan institušuvdnadieđáhus-áššái.

Egil Olli med telefon
Foto: Liv Inger Somby / NRK

Čakčamánu 25:át beaivvi dat lei Sámediggepresideanta Egil Olli dieđihan ahte son ja su bellodat lea gergosat čáhkket saji earáide jus sin institušuvdnadieđáhus ii bođeš sámedikke meannudeapmai.

GULDAL: Olli joatká

Ii dárbbaš

Dál čájehuvvo ahte go smávit bellodagat dorjot bargiidbellodaga, nu go Čielga Sámi jiena Janoš Trosten, Lulli Norgga Sámiid Johan Mikkel Sara, Sámiid Sosialdemokrahtalaš bellodaga Anders Urheim, Johttisámelistta Per A Bæhr, Dáloniid listta Isak Mathis O Hætta ja Guovddášbellodaga Olaf Eliassen, de beassá Egil Olli ja bellodat joatkit Sámedikke njunnožis.

Roavvanjárggas čielgá

Dat mearkkaša ahte go Sámediggi čoahkkana dievas čoahkkimii dán vuossárgga Roavvenjárgga gávpogii Suomas, de ii oaččo Norgga Sámiid Riikkasearvvi ja Sámeálbmotbellodaga maŋidan gáibádus eanetlogu, ja institušuvdna dieđáhus šaddá dalle meannuduvvot nu mo bargiidbellodat lei eaktudan.

NSR ja SÁB okto

NSRa han oaivvilda ahte olles dieđáhus galggašii vuos biddjot ásahusaide guluskuddamii, ovdal Sámedikke loahpalaš gieđahallama. Go nu ii geava, de lea dušše bargiid bellodaga árvalus mii šaddá meannuduvvot, lohká Olli:

Korte nyheter

 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.

 • NRK Juŋká bovde nuoraidšovvii

  Guhkesbearjadaga bovde NRK Juŋká nuoraidšovvii LávvuLávddis Guovdageainnus.

  Dá lea vuosttaš geardde Juŋkkás lea live-show, ja sii čilgejit ge ahte dát ii šatta áibbas dábálaš šovva.

  – Jáhkán buoremus vuohki čilget dan lea ahte dat šaddá dego okta Juŋká episoda, muhto In Real Life. IRL. In the flesh person, dadjá Ivan Buljo.

  Ánde Gaup maid deattuha ahte ii leat dušše konsearta.

  – Dát ii leat konsearta. Dat lea šovva! Muhto dat lea konsearta maid. Áigut čuojahit min lávlagiid.... Ja šovvet! dadjá Ánde.

  Juŋkkát leat válljen doallat šovva Guovdageainnus go sii leat fitnan doppe moadde háve ovdal, ja doppe lea álo hui somá fitnat sin mielas.

  – Ovdamearkka dihte leat fitnan doppe spillemin LANas. Nu ahte doppe leat oahpes olbmot! Shoutout «Kontorbargái», dadjá Jovnna Hivand.

  Ivan illuda oaidnit ahte bohtet go olbmot geat gehččet Juŋká.

  Jovnna gis lohpida buori šovva.

  – Mun balan vehá, muhto boahtá šaddat hui somá maiddái. Don boađat čaibmat, don boađat čierrut ja soaittát ribahit baikit buvssaide go lea nu somá, lohpida Jovnna.

  Šovva bistá dii 22:00-00:00 ja lea nuvttá.

  Juŋká påskesang
  Foto: NRK