Hopp til innhold

Háliida ráđđehusa

Norgga sámediggepresideanta Egil Olli háliida sámi ráđđehusa, masa sáhtáše váldit olbmuid geat eai leat válggaid bokte beassan sámediggái.

Egil Olli
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Bargiidbellodat háliida ásahit ollislaš parlámentarismma Sámediggái boahtte válgaáigodaga rájes, ja ávžžuha olles sámedikki dan árvvoštallat.

Stuoradikki málle

Árvalus mielddisbuvttášii ahte sámediggeráđis sáhttet de leat maiddái áirasat geat eai leat válljejuvvon válggaid bokte sámediggeáirrasin. Sámedikkis šattasii de seamma vuogádat go Stuorradikkis lea dál. Go Bargiidbellodaga Jens Stoltenberg dahje eará bellodat vuoitá Stuorradiggeválggaid, de han sáhttet viežžat olbmuid ráđđehussii olggobealde stuorradikki.

– Dál lea hui vuogas áigi dasa, go plenum unnu njeljiin áirasiin boahtte válggas, ja lea hui buorre áigi juo dál jurddašit dan. Muhto dán ášši mii fertet guovtti sámedikkis meannudit ovdal dat mearriduvvo, nu leat njuolggadusat sámedikkis, čilge Olli.

Olli ii gal daja gean son vieččašii olggobealde sámedikki.

– In leat dan oba jurddašan ge, ii ge leat bággu viežžat olbmuid olggobealde, muhto dat ferte gal leat vejolaš go váldit dan lávkki ahte ollásit álgit rievdadit vuogádaga.

Egil Olli ii jáhke dán gártat divraseabbon Sámediggái go dálá vuogádat. Dálá sámediggeráđi lahttut fertejit leat sámediggeáirasat.

Aili Keskitalo

NSR joavkojođiheaddji Aili Keskitalo

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Measta bohkosin

–Mun measta ribahin bohkosit go gullen dán evttohusa birra, lohká Norgga sámiid riikkasearvvi párlamentáralaš jođiheaddji Aili Keskitalo.

–Dán leat mii NSRas ovdal evttohan, muhto dalle vuosttaldii Bargiibellodat min evttohusa. Dát lea buorre ovdamearka dasa movt Bb politihkka lea rievdan dan rájes go ožžo ráđi saji.

– Ii oro govttolaš

Muhto Keskitalo ii loga áibbas amas jurddan dán.

– Mu mielas gal lea veara árvvoštallat dán. Mii háliidit ovdánahttit sámedikki politihkalaš vuogádahkan, muhto nu guhká go nu unna oasáš min álbmotválljejuvvon áirasiin besset polithkket ollesáigge, de ii oro govttolaš válljet olbmuid geat eai leat beassan sisa válggaid bokte, ja geaid jienasteaddjit eai leat beassan árvvoštallat ja dohkkehit, dadjá Keskitalo.

– Buvttášii eambbo gelbbolašvuođa

Ovddeš sámediggevárrepresideanta Johan Mikkel Sara mielas lea Bargiidbellodaga árvalus gelddolaš. Son ovddasta lulli sámiid sámedikkis.

Johan Mikkel Sara
Foto: Piera Balto / NRK

– Nugo odne lea, lea dego bealle parlamentáralaš vuogádat. Ja okta dehálaš ágga lea ahte sáhtáše viežžat eambbo čeahpes olbmuid sámediggái geat eai leat válljejuvvon dohko válggaid bokte.

Korte nyheter

 • Guokte meahcceduopmostuoloášši alimusriektái

  Guokte ášši Kárášjogas leat guoddaluvvon alimus riektái.
  Lea eananeaiggát Stig Harby ja Bassevuovddi vuođđoeaiggátsearvi, mas Stig Harby lea stivrrajođiheaddji, mat eai dohkket meahcceduopmostuolu duomu.
  Meahcceduopmostuolus oaivvildedje ahte ii goappáge guoddaleaddjis lean eanan - dahje geavahanriekti suomarájá alde bajit Anárjohleagis.
  Eananeaiggátsearvi lea dál alimusrievtti guoddaleami áššis, ráddjen guoddaleami dušše geavahanriektái. Stig Harby ges gáibida guoddaleamis geavahanrievtti stuorát guvlui, bajit Anárjohleagis.

  Grunneier Stig Harby under befaring for Utmarksdomstolen
  Foto: FEFO
 • Gálja Nuorta-Finnmárkkus

  Nuorta-Finnmárkkus sáhttá boahtte ija šaddat issoras gálja, nu dieđiha meteorologalaš instituhta, twitteris.
  Veaigái váruhit báikkui sáhttit leat gálja, čođđolaga dihte.
  Ávžžuhit olbmuid vuodjit ja vázzit várrogasat.

  Utforkjøring ved Harrelv i Tana
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • Ohcan konsešuvnna girdišilljui

  Guovdageainnu suohkan lea ohcan áibmojohtolatbearráigeahčus konsešuvnna ásahit, jođihit ja geavahit girdišillju, mii lea birrasiid beannot kilomehtera olggobealde Guovdageainnu guovddáža. Dás čállá Altaposten.
  Mannan vahkkus sáddii áibmojohtolatbearráigeahčču ášši gulaskuddamii.
  Áibmojohtolatbearráigeahčču čállá ahte girdišillju lea jurddašuvvon leat doaimmas birra jándora ja birra jagi, muhto eanemus johtolat galggašii leat geaseáigge.

  Flystripa i Kautokeino kan bli vekket til livet igjen
  Foto: Kai Erik Bull / NRK