Hopp til innhold

Avviste klage fra naturvernerne – nå kan Nussir starte opp driften

Klagen på driftskonsesjonen er forkastet og Nussir kan starte opp gruveplanene sine i Kvalsund. Sametinget og naturvernere raser mot vedtaket.

Aksjonerer mot gruvedrift ved Repparfjord

Ella Marie Hætta Isaksen sammen med Natur og Ungdom aksjonerte mot gruvedrift ved Repparfjord i forbindelse med statsråd på slottet.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Sametinget har ikke gitt sin tilslutning til dette vedtaket, og jeg ser det som et av de alvorligste angrepene på samisk kultur og næringsutøvelse siden vedtaket om utbygging av Altavassdraget, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) i en pressemelding.

Kongen i statsråd godkjente fredag driftskonsesjonen til Nussir ASA for gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni i Repparfjord.

Driftskonsesjonen ble klaget inn av blant annet Sametinget da beskjeden kom 14. februar i år. Vedtaket om å gi driftskonsesjon til Nussir ASA er fattet av hele regjeringen.

Naturvernerne er bekymret for gruveslammet som skal dumpes i den nasjonale laksefjorden Repparfjorden.

– Dette er et av de mest miljøfiendtlige industriprosjektene i norgeshistorien, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg.

Steinbrudd på fjellet Ulveryggen

Her er steinbruddet ved fjellet Ulveryggen, hvor Nussir skal utvinne kobber.

Foto: Allan Klo / NRK

– Ikke grunnlag for å endre vedtaket

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) forsvarer vedtaket som er gjort. Han mener det er gjort en grundig og omfattende vurdering av klagene som har kommet inn.

– Klagene gir ikke grunnlag for å endre vedtaket. De positive virkningene sammenholdt med vilkårene som er satt for driften, gjør at vi fortsatt vil gi driftskonsesjon, sier Isaksen.

Torbjørn Røe Isaksen

STRENGE KRAV: Næringsministeren sier det er stilt strenge krav til Nussir-gruven. – Regjeringen vil at mineralutvinning skal skje på en miljømessig forsvarlig og bærekraftig måte.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Sametinget er bekymret for mangelfulle utredninger om miljø og fiske. De mener også at det ikke har vært reelle konsultasjoner mellom myndighetene og reindriftsutøverne i området.

– Jeg er kanskje ikke overrasket, men mest fortvilet over at partiers standpunkter og grunnverdier så lett kan settes til side når samisk kultur står på spill, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Næringsministeren lover at norsk lov og internasjonale konvensjoner med deres regler, skal sikre at reindriften og den samiske kulturen som er i nærheten av gruvedriften skal bli godt tatt vare på.

– Under klagebehandlingen har Nærings- og fiskeridepartementet hatt konsultasjoner med berørte reinbeitedistrikt og Sametinget og mener at samiske rettigheter og reindrift er tatt hensyn til gjennom vilkårene for driften, sier næringsminister Isaksen.

Gruvedemonstrasjoner utenfor slottet

MØTT MED MOTSTAND: Driftskonsesjonen har blitt møtt med stor motstand fra naturvernere. Her aksjonerer Natur og Ungdom mot gruvedrift ved Repparfjord i forbindelse med statsråd på slottet fredag.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Gruvesjef hadde ikke fått beskjed

Klagen har blitt behandlet frem til nå og den endelige avgjørelsen er tatt. Gruvesjef Øystein Rushfeldt kjenner på både glede og lettelse, ti år og 20 dager etter han begynte prosessen med å søke om tillatelse.

– I dag er en fantastisk stor dag. Jeg gleder meg sammen med Kvalsund, som nå har fått sitt etterlengtede vedtak om ny virksomhet i kommunen, sier Rushfeldt.

Han ønsker nå å gå i dialog med dem som har vært mest negativ til gruvestarten – reindriften og miljøorganisasjonene, slik at de sammen kan påvirke prosessen og prosjektet videre.

– Jeg ønsker ikke at vi sklir under radaren fordi vi har fått en avklaring. Vi ønsker å bli fulgt opp, pushet og overvåket, sier Rushfeldt.

Han berømmer den sterke innsatsen fra Sametinget, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, og har respekt for deres syn.

– Vi håper at vi kan komme sammen til dialog og påvirke prosjektet videre, sier Rushfeldt.

Korte nyheter

 • Dåarjoe åarjelsaemien spïelese jïh kuvsjese upmejesaemien gïelesne

  Saemiedigkieraerie lea dåarjoem vadteme Klemetspelese Hemnesesne, jïh kuvsjese upmejesaemien gïelesne geerve almetjidie, Saemiedigkie pressebïevnesisnie tjaala.

  Dah leah 100 000 kråvnah dåårjeme dåarjoeöörnegen bijjelen Kultuvreråajvarimmieh tjïrrehtæmman Klemetspeleste.

  Klemetspelet öörnesåvva fïerhten mubpien jaepien jïh lea kultuvrefestivaale göökte stoerre öörnemigujmie: akte histovrijes spïele saemien bïjre Klemet Persson, gie Laajroedurresne veasoeji vielie goh tjuetie jaepiej juassah, jïh gusnie doh saemien dorjehtæjjah daanjaapetje spïelesne leah Mikkel Gaup jïh Ronja Katrin Larsen.

  Lissine stoerre båerieslaaketje maarhna öörnesåvva, seminaarigujmie, sjollehtimmine, vuesiehtæjjajgujmie, musihkine jïh ovmessie darjomigujmie. Klemetspelet edtja gaskoeh mïetsken årrodh.

  – Klemetspelet lea vihkele dovne dan åvteste daate lea dïhte aajnehke åarjelsaemien spïele åarjelsaemien gïeline, men aaj dan åvteste saemien histovrijem soptseste gellide vuartasjæjjide, saemiedigkieraerie Maja Kristine Jåma (NSR) jeahta.

  Lissine Hemnes upmejesaemien forume 21 400 kråvnah dåarjojne åådtjeme kuvsjese upmejesaemien gïelesne. Dåarjoe vadtasåvva dåarjoeöörnegen bijjelen gïeleevtiedimmieråajvarimmie.

  Prosjekte lea laavenjostoe gaskem Hemnes upmejesaemien forume jïh Helgelanden museume, jïh prosjekten ulmie lea almetjidie skreejrehtidh upmejesaemien nuhtjedh jïh lïeredh aarkebiejjien, jalhts ajve naan aelhkie raajesh jïh dïejvesh.

  Kuvsjelohkehtæjjah leah almetjh sveerjen bieleste gïeh upmejesaemien soptsestieh.

  Gïelekuvsje lea raastendåaresth laavenjostoe, naakede mij lea vihkeles ulmie Saemiedigkien gïetedimmesne upmejesaemien gïeleste stoerretjåanghkosne 2022.

  Prosjekte aaj bielieulmine åtna aktem laavenjostoem saemien organisasjovnigujmie jïh faagealmetjigujmie sveerjen bielesne tseegkedh, barkosne upmejesaemien gïelem jealajehtedh.

  Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Gir støtte til kurs i umesamisk for første gang

  Hemnes umesamiske forum får bevilget 21.400 kroner til kurs i umesamisk språk av Sametinget.

  Prosjektet er i samarbeid mellom Hemnes umesamiske forum og Helgeland museum.

  Kurset skal motivere folk til å bruke umesamisk i hverdagen, selv om det bare er enkle setninger.

  – Dette er første gang Sametinget gir støtte til umesamisk språkkurs, og vi vurderer det som viktig at slike lavterskeltilbud i umesamisk blir gitt, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

  Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Mona Solbakk
 • Sverre Kimo Pedersen trekker seg fra Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)

  Den seneste tiden har TF hatt mye problemer med å velge nytt styre, med både kaotiske møter og flere forsøk. I begynnelsen av mai grep Klima og miljøministeren inn i saken.

  Nå trekker Sverre Kimo Pedersen seg fra TF ledelsen.

  – Jeg skal glede dere som ikke ville ha meg i TF-ledelsen, med at jeg kommer til å trekke meg. De vanskelige arbeidsforholdene har rammet min egen helse og min familie, sier Sverre Pedersen til kommunetyret i Tana torsdag skriver iFinnmark som omtalte saken først.

  I oktober ble han utnevnt til styrelsen i TF av kommunestyret. Siden den gang har det vært diskusjon rundt han, ifølge iFinnmark.

  – Men den siste tida er det flere som har rådet meg til å trekke meg med bakgrunn i den forferdelige striden i ledelsen. «Kom deg ut før du blir ødelagt», har flere sagt, sier han til iFinnmark.

  Erstatteren blir valgt på junimøtet i kommunestyret.

  Sverre Kimo Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen