Hopp til innhold

Nasjonalsang til besvær

Den samiske nasjonalsangen "Sámi soga lávlla" er vanskelig for mange av sametingsrepresentantene.

Samefolkets sang

Sametinget

Plenumsmøte, forrige periode.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Ikke sjansj at jeg kan synge den uten tekst, sier en flirende Hilde Anita Nyvoll (Ap).

Hun er en av dem som sliter med teksten, men sier at hun kan såpass at hun klarer å synge på samisk når det kreves, med teksten foran seg vel og merke.

Sámi soga lávlla

Under åpningen av det sjette Sametinget i morgen, skal sametingsrepresentantene synge den samiske nasjonalsangen for kongeparet. Ellers starter hvert eneste plenum med denne sangen. Noen har sittet på Sametinget i hele 20 år, men har ikke klart å lære seg denne sangen.

Jarle Jonassen

Jarle Jonassen (NSR) sliter med Sámi soga lávlla.

Foto: NSR

En av veteranene, Jarle Jonassen (NSR) er ikke helt sikker på om han kan sangen eller ikke. Han svarer både ja og nei på spørsmålet om han kan teksten. Han har ikke brydd seg så veldig mye om å lære seg den, fordi han mener at han mangler sangstemme.

– Jeg står pent og pyntelig sammen med de andre representantene når sangen synges, men jeg synger ikke, sier Jonassen.

– Lover å øve

De fleste sier at de kan deler av teksten, men ingen kan alle fem versene. En av de unge, Anne Helene Saari (Ap) synes at sangen er veldig fin, og hun lover at hun skal ha lært seg alle versene i løpet av de neste fire årene. I dag klarte hun to linjer, før hun måtte se på teksten.

Hans J. Eriksen

Hans Eriksen (Frp) synger høyest av alle.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Nyvalgt representant, Hans Eriksen (Frp), som vil nedlegge Sametinget i dagens form, synger høyest av alle om et sameland for samene.

Men også han må ty til en jukselapp når han kommer til siste verset. Han forteller at han ofte blir bedt om å være forsanger, noe han ikke motsetter seg.

LES OGSÅ: Sámi soga lávlla

Korte nyheter

 • Aalkoealmetjh Amerikasne klijmakompensasjovne åadtjoeh

  Les på norsk: Amerikanske urfolk mottar klimakompensasjon.

  Aalkoealmetjh Washingtonsne, Amerikasne, 52 millijovnh kråvnah prosjektide åadtjoeh, mij edtja dejtie dåarjodh mah haestemh klæjmajorkestimmeste åadtjoeh. Aaj dejtie mah haestemh åadtjoeh gosse mearoe jïllebe sjædta.

  Beetnegh klæjmanjoelkedasseste båata, mij darjoeh voenges sïelth goh jïjnje klæjmagaassh luejhtieh tjuerieh sïebredahke kompenseeredh. Medtie gaajhke aalkoealmetjedåehkieh beetnegh åadtjoeh, Sameradion tjaala.

  Quinault Nation Stillehavskysten lïhke 13 millijovnh kråvnah åadtjoeh, dah maehtieh nuhtjedh gosse tjuerieh sijjen göökte sjieltieh bæjjese juhtedh, gosse mearoe jillebe båata.

 • Amerikanske urfolk mottar klimakompensasjon

  Amerikanske urfolk i delstaten Washington får 52 millioner dollar til prosjekter, som støtter dem som påvirkes av klimaforandringer og stigende havsnivåer.

  Pengene kommer fra en klimalov som sørger for at lokale foretak med store utslipp kompenserer samfunnet. Nesten alle stammene i Washington får en del av pengene, rapporterer Sameradion.

  Quinault Nation ved Stillahavskysten får 13 millioner dollar som skal hjelpe dem å flytte de to byene sine lengre opp, når havet stiger.

 • Suomabealde Deanu besset luosa bivdit, Norggas ges eai oaččo

  Dál lea njealját jáhki go Deatnu giddejuvvo luossabivdui, dainna ákkain ahte luossanálli ain lea menddo unni.

  Dattetge leat 15 searvvi dál ožžon spiehkastatlobi luosa bivdit – muhto dušše Suomabeale Deanučázádaga.

  Norgga bealde lea okta organisašuvdna ohcan lobi, muhto dat hilgojuvvui.

  – Deanus ii vurdojuvvo ávkkástallanvejolašvuohta atlántalaš luosas 2024:s, čállá Birasdirektoráhtta biehttalanreivves.

  Dat lea Nasjonal Villakssenter Tana – Joddu mii lea ohcan bivdolobi, ja ohcamušas čuožžu ahte áiggošedje doaimmahit guolástanoahpahusa mánáide ja nuoraide Deanus ja Kárášjogas.

  – Vuot ožžot suopmelaččat bivdit ja dat lea heahpat Norgga eiseválddiide, oaivvilda Benn Larsen, gii lea stivralahttu Deanučázádaga Guolástanhálddahusas (DG).

  Deanusoahpamušas čuožžu ahte Norggas ja Suomas galget leat oktasaš bivdonjuolggadusat Deanučázádaga rádjeeanoguovllus.

  Dan oaivvilda Dálkkádat- ja birasdepartemeanta (DBD) ahte sis leat.

  Departemeanta čilge ahte spiehkastatlobit mat leat addojuvvon Suoma bealde gustojit oalgejogaide, eai ge váldojohkii gokko lea rádji. Danne lea Suopma mii mearrida lea go lobálaš dáid jogain bivdit vai ii.

  – Nappo ii leat nu ahte Suoma bealde organisašuvnnat ožžot lobi bivdit rádjaeanu alde ja organisašuvnnat Norggas eai oaččo seamma eavttuid vuođul, čállá departemeanta e-poasttas NRK:i.

  Hege Persen, ráđđeaddi Joddu-guovddážis lohká sii leat behtohallan go eai ožžon spiehkastatlobi.

  Son muitala ahte sii leat Birasdirektoráhtas jearahan mii ferte sajis vai ožžot spiehkastatlobi, liikká eai ožžon lobi luosa bivdit.

  – Dál lea bivdoáigi jo fargga nohkan, muhto doaivvun ahte beassat váldit mánáid mielde luossabivdui boahtte jagi, lohká Persen.

  Fiskefellen i Tana elven

  Finlenderne får fiske laks på sin side av Tanavassdraget, mens det på norsk side er forbudt

  Miljødirektoratet har avslått en søknad om laksefiske og sier det ikke er nok laks i Tana. Styremedlem i Tanavassdragets Fiskeforvaltning raser mot myndighetene.