Hopp til innhold

Korte nyheter

 • Tjïelth jïh fylhketjïelth guelie-gïehtelimmine beetnegh åadtjoeh

  Tjïelth jïh fylhketjïelth goh guelie-gïehtelimmie utnieh dallahmasten jienebh goh 3 millijardh kråvnah åadtjoeh, reerenasse pressebïevnesne tjaala.

  142 tjïelth jïh 7 fylhketjïelth edtjieh 3,093 millijardh kråvnah åadtjodh.

  – Reerenasse jeahteme dajveektievoeth edtjieh jienebh dïenesjimmeste guelie-gïehtelimmeste mijjen duvvene åadtjodh. Daelie tjïelth mijjen duvvene Nöörjesne jïh dajveektievoetem åadtjoeh illedahkem vuejnedh, finanseministere Trygve Slagsvold Vedum jeahta.

  Fv. 848 Sørrollnes Fv. 848 Sørrollnes
  Foto: Tomas Rolland / Tomas Rolland
 • Fuolastuvvon go eai boahkut iežaset

  Romssa ja Finnmárkku fylkadoavttir, Anne Grethe Olsen lea fuolastuvvon go nu unnán dearvvašvuođabargit leat boahkuhuvvon fylkkas. Dán jagi influeansaboahkuhanlohku lea olu vuollelis go dan mii lea našunála ávžžuhusas, ja lea olu vuollelis go dan mii lea leamašan maŋemus jagiid. Dál ávžžuhit suohkaniid movttiidahttit bargiid bijahit boahku. Dál vurdet maid ahte dán dálvvi leavvá influeansa eambbo go dan maid eará jagiid lea dahkan.

  Årets influensavaksine kan tas på apoteket uten resept fra legen.
  Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK
 • Viktor Bomstad med sitt første album

  I dag gir den samiske artisten Viktor Bomstad ut sitt første album.

  Albumet har fått navnet «Sámi Noise», er spilt inn i Athletic Sound Studio i Halden og er mikset og mastret av Bomstad selv.

  Plata inneholder blant annet samples av Berit Nordland og Per Hætta og består av improvisasjoner og nye komposisjoner, som i svært stor grad er inspirert av disse to.

  Loga sámegillii

  Viktor Bomstad
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK