Hopp til innhold

Korte nyheter

 • Kárášjoga áššis Alimusrievttis

  Otne álggii Norgga Alimusriekti meannudit Kárášjogaášši mas gieđahallet gii oamasta Kárášjoga eatnamiid. Finnmárkkukommišuvdna celkkii maŋŋel guorahallama ahte eatnamat gullet Kárášjoga álbmogii, iige Finnmárkkuopmodahkii (Fefo). Dasa ii miehtan Fefo ja nu gárttai ášši Meahcceduopmostullui, gos maid celke ahte eatnamat gullet Kárášjoga álbmogii. Fefo guoddalii duomu ja ášši manai de njuolga Alimusriektái. Ášši fievrreduvvo Alimusrievtti stuorakámmáris, danin go áššis lea stuora mearkkašupmi maiddái sullasaš eanangáibádusain. Stuorakámmáris leat 11 duopmára, eaige vihtta nugo dábálaččat leat Alimusrievtti áššiin.

  Ášši sáhttá njuolga čuovvut interneahta bokte Alimusrievtti neahttasiiddus.

  Jan Olli, leder i Finnmarkseiendommen, og Svein Atle Somby, ordfører i Karasjok. Rettsaken om Karasjok og eiendomsrett. Karasjok-saken.
  Foto: STIAN STROM / NRK
 • Reaktaaamhtese Øyfjellet-aamhtesisnie daatoe åådtjeme

  Datoen for Øyfjellet-rettsaken er klar

  Reakta-aamhtese gaskesne Jillen-Njaarke båatsoesïjte jïh bïegkefaamoe-lissietssegkedæjja Øyfjellet Wind, sjædta suehpeden 27. biejjien raejeste ruffien 13. biejjien raajan. Dah edtjieh Helgeland digkiereaktosne gaavnesjidh.

  Voestes dah edtjin voerhtjen jaepie 2022 aelkedh, muvhte Øyfjellet Wind advokaath jeehtin dah tjuerieh aamhtsem vyjhpedehtedh, dan åvteste tuhtjin idtjin utnieh nuekie tïjjem ryöjredidh.

  Dæjman lij båatsoesïjten advokaath goh gihtjin jïs meehtin aamhtsem vyjhpedehtedh.

  ØYFJELLET-VINDPARK-110122-SA
 • Statkraft og Alcoa inngår tre-årig kraftkontrakt

  Alcoa Norge og Statkraft har undertegnet en tre-årig kraftavtale for leveranse til Alcoas aluminiumsverk i Mosjøen. Kontrakten løper fra 1. mars 2024 og omfatter et årlig volum på 263 GWh, melder Statkraft i en pressemelding.

  Avtalen er muliggjort av en skatteendring som trådte i kraft fra nyttår. Endringen innebærer at kraftprodusenter nå kan selge kraft på kortere kontrakter til kraftforedlende industri, samtidig som grunnrenteskatten baseres på inngått kontraktspris, ikke spotpris.

  Minimum varighet på slike kontrakter er redusert fra sju til tre år. Skatteunntaket er i tråd med det som ble vedtatt da myndighetene innførte ordningen med fastprisavtaler til øvrig næringsliv, og bidrar til at både industri og øvrig næringsliv lettere kan låse sine fremtidige kraftkostnader.

  – Denne avtalen forbedrer Alcoa Mosjøens internasjonale konkurranseevne. Samtidig er den et godt supplement til Alcoa Mosjøens tre vindkraftavtaler, noe som gjenspeiler det gode samspillet mellom vannkraft og vindkraft i det norske energisystemet. Det er svært verdifullt for Alcoa å ha muligheten til å tegne slike avtaler med en aktør som Statkraft, sier Norgessjef Grethe Hindersland i Alcoa.

  Inne aluminiumsverket Alcoa i Mosjøen.
  Foto: Lars-Petter Kalkenberg