Hopp til innhold

Invitererer ministeren

Miljøvernminister Erik Solheim er ønsket til Kautokeino i oktober.

Norske Samers Riksforbund (NSR) har invitert statsråden til sitt 40. landsmøte.

Håpet er at Solheim blir hovedinnleder i forbindelse med miljøpolitisk prinsipprogram.

Hovedtemaet på NSRs jubileumslandsmøte 24. oktober i år, er miljø.

Foreløpig har ikke Miljøverndepartementet besvart forespørselen.

Kommer ikke

Også Sametinget har invitert Solheim nordover. Dit kommer han imidlertid ikke. Plenum skal ha et miljøseminar i neste uke. Ingen fra departementet deltar.

– Dette er sterkt beklagelig, sier NSRs gruppeleder Aili Keskitalo.

Korte nyheter

 • 15 miljovnna Norgga ruvnnu sámi dutkanprošektii

  NordForsk ruhtada Professor Rauna Kuokkanen dutkanprošeavtta «Sámi democratic engagement in the energy transition: advancing justice, legitimacy and participatory governance».

  Dutkamuš čielggada mo sápmelaččat sáhttet buorebut oassálastit mearrádusaide ja proseassaide mat gusket energiijanuppástussii mii lea jođus Davviriikkain.

  Dutkan guorahallá maiddái energiijanuppástusa legitimitehta sámiid perspektiivvas ja čielggada strategiijaid, mat ovddidit sámiid demokráhtalaš oassálastima.

  Rauna Kuokkanen
  Foto: Anneli Lappalainen / Yle
 • Motorsykkelulykke i Repparfjorddalen

  En mann i 60-årene er skadet etter en trafikkulykke på motorsykkel i Repparfjordalen, i Hammerfest kommune.

  Det skal være en singelulykke, skriver politiet i Finnmark. Ambulanse er på stedet.

  Klokken 15:41 melder de at politiet er på stedet og iverksetter etterforskning. Mannen er overtatt av helsevesenet.

 • Gåebrien sïjte ij daarpesjh maeksedh

  Rahkan 2022 Staatehaaltoje Trööndelaagesne nænnoesti Gåebrien sïjte tjuara dïedtemaaksoem maeksedh dan guhkiem bovtsh dajveste leah dajven ålkolen.

  Båatsoesïjte laejhteme Båatsoeståvrose seedti, mij nænnoesti Gåebrien sïjte ij daarpesjh dïedtemaaksoem maeksedh. Dan mænngan laanteburrie- jïh beapmoedepartemeente nænnoestimmien jeatjahtehtin, juktie Gåebrien Sïjte læjhkan tjuara maeksedh.

  NBR laantetjåanghkosne evteben hïeljen, dellie Båatsoeståvroe tjåanghkoem utni gusnie dovne edtjin dajvem goerehtidh jïh aamhtesem ikth vielie gïetedidh.

  – Mænngan dajvem gïehtjedamme, tsiehkide gïehtjedamme, dellie vuejnebe gaajh barkoes sjædta bovtsh dajveste tjaangedidh, Inge Ryan mij lea Båatsoeståvroen åejvie jeahta.

  Aaj jeahta topografije dajvesne vuesehte ij gååvnesh tjïelke gaertjiedimmie eatnamisnie mij darjoeh bovtsh eah dajveste juhtieh. Klijma aaj jarkelamme.

  – Klijma lea dorjeme guktie bïjvelåbpoe tjaktjesne sjïdteme. Golken, rahkan jih goeven leah gellie dajvh gusnie iemele bovtsh juhtiehtidh mah dellie eah leah galmeme. Dellie geervebe bovtsh bååstede åadtjodh gosse lea lovves jïh ij naan jïengh, Ryan jeahta .

  Båatsoeståvroe aaj vuajna Gåebrien sïjte lea pryöveme råajvarimmieh tseagkodh. Vuesiehtimmien gaavhtan giedtiegujmie.

  - Laanteburrie- jïh beapmoedepartemeente maahta læjhkan Båatsoeståvroen nænnoestimmiem tjöödtjestidh.

  Bilde av Inge Even Danielsen som står inni et gjerde.
  Foto: Solveig Norberg / NRK