Hopp til innhold

Ii oktage duššan

Dán rádjai dán jagi ii leat oktage olmmoš duššan johtolatlihkohisvuođas Finnmárkkus. Nu boahtá ovdán Trygg trafikk loguin. Dán jagi álgo jahkebeale dušše oktiibuot 48 olbmo, ja dat lea 14 unnit go mannan jagi.

Korte nyheter

 • Reaktaaamhtese Øyfjellet-aamhtesisnie daatoe åådtjeme

  Datoen for Øyfjellet-rettsaken er klar

  Reakta-aamhtese gaskesne Jillen-Njaarke båatsoesïjte jïh bïegkefaamoe-lissietssegkedæjja Øyfjellet Wind, sjædta suehpeden 27. biejjien raejeste ruffien 13. biejjien raajan. Dah edtjieh Helgeland digkiereaktosne gaavnesjidh.

  Voestes dah edtjin voerhtjen jaepie 2022 aelkedh, muvhte Øyfjellet Wind advokaath jeehtin dah tjuerieh aamhtsem vyjhpedehtedh, dan åvteste tuhtjin idtjin utnieh nuekie tïjjem ryöjredidh.

  Dæjman lij båatsoesïjten advokaath goh gihtjin jïs meehtin aamhtsem vyjhpedehtedh.

  ØYFJELLET-VINDPARK-110122-SA
 • Statkraft og Alcoa inngår tre-årig kraftkontrakt

  Alcoa Norge og Statkraft har undertegnet en tre-årig kraftavtale for leveranse til Alcoas aluminiumsverk i Mosjøen. Kontrakten løper fra 1. mars 2024 og omfatter et årlig volum på 263 GWh, melder Statkraft i en pressemelding.

  Avtalen er muliggjort av en skatteendring som trådte i kraft fra nyttår. Endringen innebærer at kraftprodusenter nå kan selge kraft på kortere kontrakter til kraftforedlende industri, samtidig som grunnrenteskatten baseres på inngått kontraktspris, ikke spotpris.

  Minimum varighet på slike kontrakter er redusert fra sju til tre år. Skatteunntaket er i tråd med det som ble vedtatt da myndighetene innførte ordningen med fastprisavtaler til øvrig næringsliv, og bidrar til at både industri og øvrig næringsliv lettere kan låse sine fremtidige kraftkostnader.

  – Denne avtalen forbedrer Alcoa Mosjøens internasjonale konkurranseevne. Samtidig er den et godt supplement til Alcoa Mosjøens tre vindkraftavtaler, noe som gjenspeiler det gode samspillet mellom vannkraft og vindkraft i det norske energisystemet. Det er svært verdifullt for Alcoa å ha muligheten til å tegne slike avtaler med en aktør som Statkraft, sier Norgessjef Grethe Hindersland i Alcoa.

  Inne aluminiumsverket Alcoa i Mosjøen.
  Foto: Lars-Petter Kalkenberg
 • Cuiggoda NSR retorihka

  Romssa ja Finnmárkku ovddeš fylkkasátnejođiheaddji Tarjei Jensen Bech oaivvilda ahte digaštallan Finnmárkkus lea beare garas.
  – Sis lea guhkit áigge leamaš dakkár retorihkka ahte Finnmárkku elfápmopáhkka lea vahágin, ahte jođihuvvo kolonialisma ja ahte olbmot Porsáŋggus fertejit ballat.

  Dan dadjá Tarjei Jensen Bech (Bb). Son lea Romssa ja Finnmárkku ovddeš fylkkasátnejođiheaddji ja Finnmárkku digaštallanvuoigŋa lea beare garas dál.
  Son moaitá NSR go sii mannet menddo guhkás retorihka dáfus, sis leat dakkár cealkámušat, mat čujuhit Gazai, Auschwitzii ja ahte ráđđehus leat ruškat.

  Jensen Bech ballá ahte dát retorihkka sáhttá polariseret Finnmárkku servodaga ja buot vearrámusat mielddisbuktit veahkaválddálašvuođa.

  NSR láidesteaddji Beatrice Fløysand hilgu moaitámuša ja lohká buohkain leat ovddasvástádusa digaštallama hárrái.
  Fløysand ii loga NSR doarjut cealkámušaid mat čujuhit veahkaválddi ja áitagiid guvlui.

  – Go galgá ipmirdit daid cealkámušaid mat leat retorihkas, de lea hui deaŧalaš ipmirdit daid olbmuid duogáža geat buktet dáid cealkámušaid. Dat mu mielas lea deaŧalaš vai sáhttit joatkit dán digaštallama ja vai digaštallanvuoiŋŋa buorránivččii, dadjá Fløysand.