Frykter at ny E10 stenger flyttevei

Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt frykter at flytte og trekkveier for rein blir stengt om E10 legges om mellom Gullesfjordbotn i Troms og Fiskfjord i Nordland.

Lars Roger Hansen

Leder Lars Roger Hansen i Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt.

Foto: Mathis Eira / NRK

Statens vegvesen har utarbeidet en konseptvalgutredning for E 10 fra Evenes til Sortland. Vegvesenet anbefaler at E10 kortes inn med ny trase mellom Gullesfjordbotn og Fiskfjord. Der skal det bygges ny vei og tunnel. Statens vegvesen anbefaler konsept 2 da den har best samfunnsøkonomi, reduserer reisetiden langs E10 med en halv time og fjerner de største flaskehalsene i forhold til stigning sier, regionveisjef Torbjørn Naimak.

Rapporten er til høring frem til 1. mai 2012 og den skal gjennom en ekstern kvalitetssikring før regjeringen velger konsept og veitrase. Det er tre konseptforslag med ulike trasevalg.

Frykter at flyttevei stenges

Leder Lars Roger Hansen i reinbeitedistriktet er skeptisk til planene. Han frykter at trekk og flyttvei for rein kan bli stengt. - Vi har bedt mer detaljerte planer og kart sier, Hansen.

Regionvegsjef Torbjørn Naimak

Regionveisjef Torbjørn Naimak.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Regionveisjef Torbjørn Naimak sier at de ikke har detaljerte planer før et eventuelt konseptforslag er godkjent av regjeringen. - Vi vil vurdere alle innspill som kommer inn i høringsrunden og reinbeitediskriktet vil bli innvolvert på et seinere tidspunkt når kommunedelplaner og reguleringsplaner skal behandles sier, Naimak.

Sameforening kritisk

Årsmøtet i Hinnøy og omegn sameforening (IBSS/NSR) er også kritisk. Dette vil føre til alvorlige konsekvenser for reindriften i området da veien også vil komme inn i kalvingsland, sier Inge Andersen i Hinnøy og omegn sameforening.

Andersen viser til konseptvalgutredningen der Statens vegvesen dokumenter at konsept 1 er det alternativet som gjør minst skade for reindriften. Der vil være en tunell gjennom Kanstad til Kåringen, og tunell fra Fiskfjorden til Kongsvik.

Sameforeningen viser til Samerettsutvalget II – innstilling og forslag. Denne er ikke politisk behandlet av Regjering og Storting. Dette tilsier at rettighetsspørsmålet ikke er avklart i forhold til arealer i Nordland.

Hinnøy og omegn sameforening (IBSS/NSR) krever at Statens vegvesen og offentlige myndigheter velger det alternativet som gjør minst skade på samisk næring og kultur i området. Statens vegvesen og offentlige myndigheter må konsultere Kanstadfjord og Vestre-Hinnøy Reinbeitedistrikt som direkte berørt part i saken, mener foreningen. Sameforeningen ber også sametingsrådet å komme på banen i denne saken.

Oanehaččat

  • Várálaš boazodoallohyhttat

    Válgabjárgga siida Seainnus Návggastat boazoorohaga 23A stivra bivdá Finnmárkku fylkkamánni váikkuhit dasa ahte guokte hyhttá oktan olgovisttiiguin Bigážis Suoidneleavššis jávistuvvojit. Sivvan dasa lea go hyhttaid eaiggát lea eret vádjolan, ja bearáš lea áiga juo heaitán bohccuiguin. Nu čállá Válganjárgga boazoeaiggát Nils M. Gaup, ja čujuha dasa ahte visttit, nu movt dál leat, sáhttet leat várálačča jus ovdamearkka dihte mánát dohko mannet.

  • Almmai áššáiduhtton goddan nissona

    Almmai gii lea áššáiduhtton leat goddan nissona 30 jagiin Romssas ikte ehkes mieđiha ahte son biddjo hálddusgiddegassii njealji vahkkui. Dán dieđiha áššáskuhtti NRK:ii. Dievdu váldui gitta ássodagas gos navdet goddima dáhpáhuvvan. Poliiját duođaštit ahte nissonis ja áššaiduhtton albmas leamaš oktavuohta ovddežis

Laster Twitter-innhold