Hopp til innhold

Frykter at ny E10 stenger flyttevei

Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt frykter at flytte og trekkveier for rein blir stengt om E10 legges om mellom Gullesfjordbotn i Troms og Fiskfjord i Nordland.

Lars Roger Hansen

Leder Lars Roger Hansen i Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt.

Foto: Mathis Eira / NRK

Statens vegvesen har utarbeidet en konseptvalgutredning for E 10 fra Evenes til Sortland. Vegvesenet anbefaler at E10 kortes inn med ny trase mellom Gullesfjordbotn og Fiskfjord. Der skal det bygges ny vei og tunnel. Statens vegvesen anbefaler konsept 2 da den har best samfunnsøkonomi, reduserer reisetiden langs E10 med en halv time og fjerner de største flaskehalsene i forhold til stigning sier, regionveisjef Torbjørn Naimak.

Rapporten er til høring frem til 1. mai 2012 og den skal gjennom en ekstern kvalitetssikring før regjeringen velger konsept og veitrase. Det er tre konseptforslag med ulike trasevalg.

Frykter at flyttevei stenges

Leder Lars Roger Hansen i reinbeitedistriktet er skeptisk til planene. Han frykter at trekk og flyttvei for rein kan bli stengt. - Vi har bedt mer detaljerte planer og kart sier, Hansen.

Regionvegsjef Torbjørn Naimak

Regionveisjef Torbjørn Naimak.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Regionveisjef Torbjørn Naimak sier at de ikke har detaljerte planer før et eventuelt konseptforslag er godkjent av regjeringen. - Vi vil vurdere alle innspill som kommer inn i høringsrunden og reinbeitediskriktet vil bli innvolvert på et seinere tidspunkt når kommunedelplaner og reguleringsplaner skal behandles sier, Naimak.

Sameforening kritisk

Årsmøtet i Hinnøy og omegn sameforening (IBSS/NSR) er også kritisk. Dette vil føre til alvorlige konsekvenser for reindriften i området da veien også vil komme inn i kalvingsland, sier Inge Andersen i Hinnøy og omegn sameforening.

Andersen viser til konseptvalgutredningen der Statens vegvesen dokumenter at konsept 1 er det alternativet som gjør minst skade for reindriften. Der vil være en tunell gjennom Kanstad til Kåringen, og tunell fra Fiskfjorden til Kongsvik.

Sameforeningen viser til Samerettsutvalget II – innstilling og forslag. Denne er ikke politisk behandlet av Regjering og Storting. Dette tilsier at rettighetsspørsmålet ikke er avklart i forhold til arealer i Nordland.

Hinnøy og omegn sameforening (IBSS/NSR) krever at Statens vegvesen og offentlige myndigheter velger det alternativet som gjør minst skade på samisk næring og kultur i området. Statens vegvesen og offentlige myndigheter må konsultere Kanstadfjord og Vestre-Hinnøy Reinbeitedistrikt som direkte berørt part i saken, mener foreningen. Sameforeningen ber også sametingsrådet å komme på banen i denne saken.

Korte nyheter

 • Norga ásaha fas biebmogordnevuorkkáid

  Les på norsk:

  Lea badjel 20 jagi áigi go Norga heaittihii gordnevuorkkáidis. Dál galget gearggusvuođavuorkkát leat fas dievva biebmogortniin.

  Ovdal jagi 2029 lea plánejuvvon ahte vuorkkáin lea doarvái biebmogordni golmma mánnui, namalassii 82 500 tonna oktiibuot.

  Stáhta dat oamasta gortniid ja gávppálaš aktevrrat gis vurkkodit daid.

  Pandemiija, dálkkádatrievdamat ja soahti Eurohpás dahket dárbbašlažžan ásahit fas gordnevuorkkáid.

  Gearggusvuođakommišuvdna rávvii diibmá ásahit fas gordnerádjosiid, main lea doarvái biebmogordni duđa mánu geavaheapmái.

  Korn på åkeren.
  Foto: Terje Pedersen / NTB
 • Kárášjogas riegádit eanet mánát go vurdon

  2023:s ja dán rádjai 2024:s leat riegádan eanet mánát go vurdon. Maiddái eanet olbmot fárrejit gildii. Dat dahká ahte Kárášjogas váilot mánáidgárdesajit 2024/25 mánáidgárdejagi.

  Dán čállá Ságat.

  Dál leat olles ovcci máná vuordinlisttus geaidda gielda ii sáhte fállat saji.

  Kárášjoga gielddastivra lea danin mearridan rahpat Láttošluohká mánáidgárddis ossodaga mii leamaš gitta. Dan vai fuolahit ahte buot mánát ožžot dan mánáidgárdesaji masa lea vuoigatvuohta.

  Dát mielddisbuktá lassánan bálkágoluid mat eai leat bušehterejuvvon dán jagi.

  Karasjok, Kárášjohka
  Foto: Dan Robert Larsen
 • Ministaris lea jáhkku prošektii

  Les på norsk:

  Norgga čázádat- ja energiijadirektoráhta almmuhii ikte guđet 12 fápmoprošeavtta Finnmárkkus galget viidáseappot gulaskuddamii čakčat.

  Dát prošeavttat leat oassin industriija- ja fápmoloktemis, muitala oljo- ja energiijaministtar Terje Aasland.

  Aasland jáhkká ahte válljejuvvon fápmoprošeavttat leat eambbo go doarvái čađahit Muolkkuid elektrifiserema.

  Terje Aasland energiminister (Ap)
  Foto: Lars Tore Endresen / NRK