Flerspråklighet bidrar til kreativitet

Flerspråklige har store fordeler i forhold til de som bare behersker ett språk, viser ny forskning.

Skolebarn med sekk

Illustrasjonsfoto.

Foto: SALVAT YVES / PHOTOPQR/LE PROGRES

En internasjonal forskergruppe koordinert av David Marsh fra Jyväskylä Universitet har forsket på flerspråklighet.

Forskergruppen har utforsket seks hovedområder der flerspråklighet og komplekse tankeprosesser bringer en betydelig fordel for individer som er i stand til å bruke flere språk.

Disse omfatter læring generelt, kompleks tenkning og kreativitet, mental fleksibilitet, mellommenneskelige og kommunikasjonsevner, og selv en mulig forsinkelse i starten av alder relaterte psykiske sykdommer senere i livet.

Hjernekapasiteten utnyttes

Resultatene fra den nylige publiserte undersøkelsen viser at selv om det er vanskelig å etablere en direkte kausalt årsak, er det sannsynlig at flerspråklighet produserer en betydelig fordel i å utnytte en persons hjernekapasitet så kreativt som mulig.

Ifølge forskning utført av teamet ble det foreslått at endringer i hjernens aktivitet oppstår ikke bare om den enkelte er tospråklig eller trespråklig, men at disse endringene i hjernens elektriske aktivitet skjer også i begynnelsen når man lærer et nytt språk. Dette er veldig lovende og inspirerende for alle de som ønsker å lære et nytt språk, skriver morsmal.org .

Forbindelsen mellom ferdigheter og bruk av flere språk og positive kognitive effekter på hjernen og tenkning er ikke et nytt emne innenfor vitenskapelige kretser. Det har vært flere undersøkelser og publikasjoner i dette området som viser at muligheten for en person å bruke mer enn ett språk bidrar i betydelig grad.

Presentert bevis for første gang

Likevel, rapporten fra forskergruppen oppnevnt av EU-kommisjonen, "The Contribution of Multilingualism til Kreativitet", klarte for første gang å presentere bevis. Forskningen er utført ved å søke gjennom flere studier og gi spesiell oppmerksomhet på nyere forskning på hjernen.

Denne studien ble gjennomført i perioden mai 2008 til juni 2009 på tvers av alle 27 EU-medlemsstater inklusiv Norge og Tyrkia. Den bestod av en analyse av vitenskapelig litteratur. Forskerteamet formulert fem hypoteser, som gis av Europakommisjonen:

 • Det er en kobling mellom flerspråklighet og kreativitet.
 • Flerspråklighet gir bredere tilgang til informasjon.
 • Flerspråklighet tilbyr alternative måter å organisere tanker på.
 • Flerspråklighet tilbyr alternative måter å oppfatte omverdenen.
 • Å lære et nytt språk øker potensialet for kreativ tenkning.

Oanehaččat

 • 91 proseantta ožžon fálaldaga

  Romssas lea 5306:as 6181:as ohccit joatkkaskuvlii ožžon fálaldaga mii lei vuosttaš sávaldat, juoidá mii lea oassi meastta 86:ain proseanttain. Oktiibuot lea 91 proseantta ohcciin ožžon fálaldaga skuvlasadjái fylkkas. Dál lea 132 ohcci fylkkas geat leat vuordinlisttus, nu čájehit logut oahppodirektoráhtas. Našuvnnalaččat leat logi ohcciin ovccis ožžon fálaldaga skuvlasadjái. Dán jagi lea fámolažžan badjánan logut ohcciin dearvvašvuođa- ja bajásšaddanfágas, dan botta go beroštupmi mat gullet olju surggiide manná vulos guvlui.

 • Badjel geainnu Suolovuomis

  iFinnmark neahttaáviisa čállá ahte buot heahtebálvalusat biddjoje johtui vuossár eahkeda go johtolatlihkohisvuohta lei geavvan Suolovuomis, Guovdageainnu suohkanis. Nieida 30-jagiin guhte lei vuoddji biillas čilgii ahte son fertii mohkastit eret bohccos, ja danne vujii ge badjel geainnu. Politiijat leat leamaš lihkohisvuođa báikkis, dieđihit politiija operašuvnnajođiheaddji Finnmárkku politiijaguovllus.

Laster Twitter-innhold