Hopp til innhold

Korte nyheter

 • Skiklubb slår ned på slåssing i slalåmbakken

  Ifølge Finnsnes skiklubb blir slalåmbakken på stedet brukt som arena for slåsskamper.

  Unge helt ned i barneskolealder avtaler slåssingen på forhånd, og filmer og deler hendelsene.

  Skiklubben truer med utestengelsen om det ikke tar slutt.

  – Vi har nulltoleranse for den typen atferd. Bakken skal være en trygg arena for alle, sier styreleder Martin Pedersen

  Politibetjent Harald Larssen forteller at politiet undersøker saken.

  – Vi gjør undersøkelser for å se om det stemmer eller ikke, sier han.

  Kvilebua
  Foto: Linda Pedersen / NRK
 • Saemien kultuvremojhtesh vikinge-tijjiesne Verdaelesne gaavneme

  Arkeologh saemien kultuvremojhtesem Verdaelesne gaavneme, mij vuesehte saemieh lij dusnie vikinge-tijjesne.

  – Joekoen sjïere gosse maaje vïhnesjimmiem åadtjoeh mij nænnoste maam joe daajrah, Harald Bugge Midthjell jeahta, arkeologe Trööndelagen fylhkentjïeltesne.

  Harald akte njieljeste prosjeektedåehkesne mij edtjin saemien kultuvremojhtesh Verdaelesne vïhtesjidh.

  Dåehkie göökte aernieh vikinge-tijjeste gaavneme. Aaj gellie boernh jïh giedtaevjieh vihtesjamme dennie prosjeektesne.

  Dah jiehtieh dan båeries kultuvremojhtesh maehtieh buerebe daajroe saemien histovrien bïjre vedtedh. Idtjin dan stoerre dajvh Verdaelesne goerehth, jïh vienhtieh maehtieh vielie kultuvremojhtesh gaavnedh.

  Gaajhke mij dah gaavneme gærjesne vuesehtieh, jïh gellie almetjh gærjaluejhtese böötin.

  Vuesehte man lyjhkedihks daate temae lea, jïh man gellie almetjh sijhtieh vielie saemien kultuvren bïjre lïeredh.

 • Betydelig snøskredfare i deler av Finnmark

  Det er betydelig snøskredfare langs Finnmarkskysten og i Vest-Finnmark.

  Skredvarslingstjenesten Varsom.no opplyser at det er usikkert hvor mye snø det er igjen å flytte på, men en vindøkning vil sannsynligvis føre til pålagring av snø i leheng.

  – Der det lastes inn mest snø, kan skred løsne naturlig. skriver skredvarslerne.

  Fokksnøflak dannet tidligere i uken stabiliseres gradvis, men kan flere steder ligge på svakt lag av kantkorn rundt gammel skare.

  – Det kan fortsatt være lett for en skikjører å løse ut skred her, og disse kan bli store. Vær særlig forsiktig i overgang til tynne og myke flak, som rundt tregrensa.

  I Vest-Finnmark er snøskredfaren på nivå tre til lørdag, mens den er på nivå 2 på lørdag langs Finnmarkskysten.