Hopp til innhold

Ap-konferanse: – Regjeringen er i ferd med å demontere Finnmark

– Lista fra den blå-blå regjeringen som bekymrer oss i Finnmark, er lang. Og vi kan med rette spørre oss om Høyre og Fremskrittspartiet er i ferd med å demontere Finnmark.

Finnmark Ap fylkeskonferanse

Finnmark Arbeiderparti er samlet til årskonferanse i Kirkenes i dag og i morgen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Ingalill Olsen, leder i Finnmark Ap

Leder i Finnmark Ap maner opp til kamp mot høyre-partiene.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Slik innledet leder Ingalill Olsen Finnmark Arbeiderpartiets årskonferanse i Kirkenes.

Kommune- og fylkestingsvalget er i gang. Fylkespartilederen beklaget at valgkampen må starte med et negativt fokus.

– Men det er vondt å være vitne til at den blå-blå regjeringen fører en politikk til høyre for høyre. Konsekvensene av denne politikken merker vi meget sterkt i Finnmark, sa Olsen og listet opp en del saker som kan illustrere utviklingen:

 • Finnmarkstillegget i barnetrygden er fjernet.
 • Arbeidsgivergift innført i Finnmark for transport, finans og energi.
 • Mattilsynet er avviklet som regionkontor og flyttet til Sortland.
 • Kystverket, fiskeridirektoratet, skatteinnkrevingen skal sentraliseres, og arbeidsplasser fjernes fra de fleste kommuner i Finnmark.

Frykter sentralisering

Olsen trakk også fram Tveteråsutvalgets forslag som regjeringen har sendt ut på høring.

–– I rapporten går det klart fram at dette vil føre til sentralisering av fiskemottak langs kysten.

Olsen advarte også mot den bebudede politireformen. Dersom forslaget blir vedtatt, vil Vest-Finnmark politidistrikt legges inn under Troms.

Men også Avinors planer om å innføre utbetjente flytårn, bekymret fylkespartilederen.

– Omlegginga kan føre til 65 færre arbeidsplasser i fylket.

Lista fra regjeringa som er bekymringsfull for Finnmark, er lang. Men denne politikken har effekt for hele landet også, sa Olsen.

– Ressursene må komme fylket til gode

Hun understreket at fylkespartiet ikke lenger vil godta at ressursene blir ført ut av Finnmark uten at dette kommer fylket til gode. I den sammenheng nevnte hun både olje, gass, fisk og mineraler.

Fylkeskonferansen varer til i morgen. Fiske og helse er de viktigste sakene. Men årskonferansen er også starten for årets valgkamp.

– Vi skal ta tilbake tilbake de kommune vi tapte ved siste valg, også i vår største kommune Alta, sa Olsen til stor applaus fra de nærmere 70 deltakere.

Korte nyheter

 • Dåarjoe åarjelsaemien spïelese jïh kuvsjese upmejesaemien gïelesne

  Saemiedigkieraerie lea dåarjoem vadteme Klemetspelese Hemnesesne, jïh kuvsjese upmejesaemien gïelesne geerve almetjidie, Saemiedigkie pressebïevnesisnie tjaala.

  Dah leah 100 000 kråvnah dåårjeme dåarjoeöörnegen bijjelen Kultuvreråajvarimmieh tjïrrehtæmman Klemetspeleste.

  Klemetspelet öörnesåvva fïerhten mubpien jaepien jïh lea kultuvrefestivaale göökte stoerre öörnemigujmie: akte histovrijes spïele saemien bïjre Klemet Persson, gie Laajroedurresne veasoeji vielie goh tjuetie jaepiej juassah, jïh gusnie doh saemien dorjehtæjjah daanjaapetje spïelesne leah Mikkel Gaup jïh Ronja Katrin Larsen.

  Lissine stoerre båerieslaaketje maarhna öörnesåvva, seminaarigujmie, sjollehtimmine, vuesiehtæjjajgujmie, musihkine jïh ovmessie darjomigujmie. Klemetspelet edtja gaskoeh mïetsken årrodh.

  – Klemetspelet lea vihkele dovne dan åvteste daate lea dïhte aajnehke åarjelsaemien spïele åarjelsaemien gïeline, men aaj dan åvteste saemien histovrijem soptseste gellide vuartasjæjjide, saemiedigkieraerie Maja Kristine Jåma (NSR) jeahta.

  Lissine Hemnes upmejesaemien forume 21 400 kråvnah dåarjojne åådtjeme kuvsjese upmejesaemien gïelesne. Dåarjoe vadtasåvva dåarjoeöörnegen bijjelen gïeleevtiedimmieråajvarimmie.

  Prosjekte lea laavenjostoe gaskem Hemnes upmejesaemien forume jïh Helgelanden museume, jïh prosjekten ulmie lea almetjidie skreejrehtidh upmejesaemien nuhtjedh jïh lïeredh aarkebiejjien, jalhts ajve naan aelhkie raajesh jïh dïejvesh.

  Kuvsjelohkehtæjjah leah almetjh sveerjen bieleste gïeh upmejesaemien soptsestieh.

  Gïelekuvsje lea raastendåaresth laavenjostoe, naakede mij lea vihkeles ulmie Saemiedigkien gïetedimmesne upmejesaemien gïeleste stoerretjåanghkosne 2022.

  Prosjekte aaj bielieulmine åtna aktem laavenjostoem saemien organisasjovnigujmie jïh faagealmetjigujmie sveerjen bielesne tseegkedh, barkosne upmejesaemien gïelem jealajehtedh.

  Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Gir støtte til kurs i umesamisk for første gang

  Hemnes umesamiske forum får bevilget 21.400 kroner til kurs i umesamisk språk av Sametinget.

  Prosjektet er i samarbeid mellom Hemnes umesamiske forum og Helgeland museum.

  Kurset skal motivere folk til å bruke umesamisk i hverdagen, selv om det bare er enkle setninger.

  – Dette er første gang Sametinget gir støtte til umesamisk språkkurs, og vi vurderer det som viktig at slike lavterskeltilbud i umesamisk blir gitt, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

  Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Mona Solbakk
 • Sverre Kimo Pedersen trekker seg fra Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)

  Den seneste tiden har TF hatt mye problemer med å velge nytt styre, med både kaotiske møter og flere forsøk. I begynnelsen av mai grep Klima og miljøministeren inn i saken.

  Nå trekker Sverre Kimo Pedersen seg fra TF ledelsen.

  – Jeg skal glede dere som ikke ville ha meg i TF-ledelsen, med at jeg kommer til å trekke meg. De vanskelige arbeidsforholdene har rammet min egen helse og min familie, sier Sverre Pedersen til kommunetyret i Tana torsdag skriver iFinnmark som omtalte saken først.

  I oktober ble han utnevnt til styrelsen i TF av kommunestyret. Siden den gang har det vært diskusjon rundt han, ifølge iFinnmark.

  – Men den siste tida er det flere som har rådet meg til å trekke meg med bakgrunn i den forferdelige striden i ledelsen. «Kom deg ut før du blir ødelagt», har flere sagt, sier han til iFinnmark.

  Erstatteren blir valgt på junimøtet i kommunestyret.

  Sverre Kimo Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen