Hopp til innhold

Kárášjoga nieida lea ráhkadan Espánnjas musihkkavideo

Videojuogadan neahttabáikki bokte lea nuorra nieida šaddan dovddusin, dal oačču ovttasbargan fálaldagaid miehtá máilmmi!

Aili Kathrine Wergeland Teigmo
Foto: Aili Kathrine Teigmo

Musihkalaččat lea Aili Kathrine Wergeland Teigmoas (18) leamaš hui gelddolaš jahki. Son lea álmmuhan Youtube videojuogadan neahttabáikái musihkkavideo mainna šattai oalle beakkán go badjel 3,6 millijovnna geardde leat olbmot dan geahččan, ja lea maid ovttasbargan nuortariika DJ:aiguin. Dál lea son mielde ođđa musihkkavideos maid lea Espánnja musihkkariin, Marsal Venturain ráhkadan.

Aili Teigmo Konsert

Aili Teigmo lávddis Barcelonas

Foto: Aili Teigmo

– Mun lean leamaš Barcelonas báddemin musihkkavideo. Šaddá oba gelddolaš oaidnit bohtosa, in leat vel iešge beassan dan oaidnit, muitala Aili Kathrine.

Aili Kathrine lea ráhkadan máŋga musihkkavideo maid almmuha iežas youtube Kanalai. Doppe son lávlu dovddus lávlagiid maid eará beakkán musihkkarat leat ráhkadan.

Aili Teigmo studio

Aili Teigmo musihkkastudios Barcelonas

Foto: Aili Teigmo

Álohii háliidan iežas musihkka buvttadit

– Mus lea álohii leamaš miella ráhkadit iežan musihkka, iežan teavsttaid čállit ja lávlut, muhtto ii mus leat leamaš dat vejolašvuohta. Dál viimmát lea dat vejolašvuohta rahppasan.

Musikkvideo innspilling
Foto: Aili Teigmo

Aili Kathrinii lea leamaš olu ávki ráhkadit coverlávlagiid, ja lea seammás oddjon olu fuomášumi. Dal jerret musihkkarat sus sáhtášii go lávlut sin šuoŋain.

– Mun jahkán mun njulgestaga lean dárbbašan dan áiggi láddat. Dal dovddan ahte lean áibbas gearggus ja lean bidjan olu návccaid ja áiggi čállit teavsttaid maŋemus áiggi.

Aili Teigmo ja Marsal Ventur
Foto: Aili Teigmo

Nu ahte 2017 fertet čuovvut mielde, dalle boađan almmuhit ollu ođđa musihka, loahpaha vel Aili Kathrine Wergeland Teigmo

Korte nyheter

 • Almetjh sjuevnedstïjjeste vuelkieh

  Sjuevnedstïjje noerhtene aalkeme. Gellie almetjh daelie åarjese vuelkieh, juktie eah daarpesjh noerhtene abpe sjuevnedstïjjem årrodh.

  – Manne joekoen nahkeren sjïdtem jïh vaenie energijem åadtjoem. Negatijve sjïdtem jïh löövles aajmoem åadtjoem, Therese N. Andersen jeahta, gie Askeristie båata. Dïhte noerhtene vïjhte jaepieh orreme, jïh panihkedomtesh fïerhten jaepien åådtje gåessie sjuevnedstïjje aalka. Daan jaepien edtja åarjese vuelkedh.

  Siri Broch Johansen aaj seamma domtesh sjuevnedstïjjen bïjre åtna. – Jïs manne leam gåetesne abpe sjuevnedstïjjem, manne daelviedepresjovnem orrejaepievadtesinie åadtjoem, Johansen jeahta.

  – Mijjieh dovne tjoevkem jïh jemhkelem daarpesjibie jïs edtjebe hijven åeremebalansem utnedh, Ole-Marius Minde Johnsen jeahta, gie Mental Helsen åejvie.

  Gellie daaroeh sijjen energijem dessieh, jïh Johnsen jeahta medtie 800.000 almetjh daelviedepresjovnem åadtjoeh. Jïs maahtah åarjese vuelkedh, dellie dïhte joekoen hijven råajvarimmie. Jïs ih maehtieh, dellie tjoevketerapije, aktiviteete jïh sosijaale gaskese leah hijven råajvarimmieh. Lea aaj vihkeles ålkone årrodh gåessie lea tjuavkede, Johansen jeahta.

 • Reindriftsmillionær konkurs

  Millionær Thor Aage Pedersen sitt selskap «Brunbjørn as» ble denne uken slått konkurs av eierne. Pedersen har bygget sin formue på slakt av rein i Finnmark.

  Pedersen har flere økonomiske utfordringer. Skatteetaten har tatt pant i en leilighet i Sandvika tilsvarende 7,6 millioner kroner.

  Pedersen har lagt ut leiligheten i Sandvika og en Bugatti sportsbil til 40 millioner kroner ut for salg.

  Brunbjørn hadde i 2021 40 ansatte, som nå mister jobben. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på 204 millioner kroner, et resultat før skatt på nesten 16 millioner kroner og eiendeler for 75 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

  Pedersen har bygget sin formue gjennom sitt slakteri for rein i Tana.

  Thor-Aage Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • - Vi må stoppe samehetsen, sier varaordfører

  – Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer, skriver varaordfører i Rossen tjïelte/Røros kommune, Christian Elgaaen i en kronikk i avisen Fjell-Ljom.

  «Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.»

  Elgaaen foreslår ingen konkrete tiltak, men oppforder allikevel alle til å slutte med hets og diskriminering.

  –Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det.