Truer med å avvise finnmarksloven

Sametinget kan i praksis forkaste finnmarksloven hvis sjøsamiske fiskerirettigheter ikke blir lovfestet. NSRs leder Aili Keskitalo advarer Sametinget mot å gjøre det.

Aili Keskitalo og Egil Olli
Foto: Sigve Nedredal / NRK

Da Sametinget i sin tid aksepterte finnmarksloven, så var det med en klausul om at sjøsamiske og fjordfiskernes rettigheter til fiskeressursene skulle utredes og lovfestes.

– Hvis disse rettighetene ikke blir vurdert og behandlet av Stortinget slik finnmarksloven ble, så betyr det at loven ikke er en helhetlig lov, sier sametingspresidenten.

Kan avvise loven

Norske Samers Riksforbunds(NSR) leder Aili Keskitalo bekrefter at det ble enigheter om noen klausuler mellom regjeringen og Sametinget i behandlingen av finnmarksloven.

Aili Keskitalo

NSRs leder Aili Keskitalo

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Sametinget forhandlet frem en klausul om at hvis Sametinget akspeterte finnmarksloven slik den ble fremmet for Stortinget våren 2005, så ville Stortinget vedta om at samenes og fjordfiskernes rettigheter skulle utredes med det som mål om en lovfesting av fiskerettighetene, sier Keskitalo.

– Hvis disse rettighetene blir avvist og ikke blir behandlet av norske myndigheter, så betyr det i praksis at Sametinget kan avvise hele finnmarksloven. Men en slik avvisning fra Sametinget vil NSR sterkt advare mot, sier Aili Keskitalo.

HØR: Aili Keskitalo

Hun viser til at finnmarksloven er ganske ny og ikke populær blant endel finnmarkinger og myndighetene.

– Sametinget må være veldig forsiktig med å fronte en slik tanke. Det kan tenkes at Sametinget ville tape mye ved å fremme en avvisning av hele finnmarksloven. Kanskje myndighetene vil appludere en slik avvisning fra Sametinget, sier Keskitalo.

Ønsker å slippe

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Sametingspresident Egil Olli, Arbeiderparti(Ap) mener også at finnmarksloven ikke er fullverdig som lov før fjordfiskerettighetene er lovfestet av Stortinget.

– Jeg var selv med og forhandlet med myndighetene om dette, og det ble gitt helt klare løfter om at fjordfiskerettighetene i Finnmark skulle utredes og lovfestes. Dette løftet kan ikke myndighetene ha glemt, sier Olli.

HØR: Egil Olli

Han håper at Sametinget slipper å behandle finnmarksloven på nytt.

– Men det er helt klart fra Sametingets side at fiskerirettigheter til fjordfiskerne i Finnmark skal lovfestes, enten i finnmarksloven eller i form av en annen lov, sier president Olli.