Hopp til innhold

Truer med å avvise finnmarksloven

Sametinget kan i praksis forkaste finnmarksloven hvis sjøsamiske fiskerirettigheter ikke blir lovfestet. NSRs leder Aili Keskitalo advarer Sametinget mot å gjøre det.

Aili Keskitalo og Egil Olli
Foto: Sigve Nedredal / NRK

Da Sametinget i sin tid aksepterte finnmarksloven, så var det med en klausul om at sjøsamiske og fjordfiskernes rettigheter til fiskeressursene skulle utredes og lovfestes.

– Hvis disse rettighetene ikke blir vurdert og behandlet av Stortinget slik finnmarksloven ble, så betyr det at loven ikke er en helhetlig lov, sier sametingspresidenten.

Kan avvise loven

Norske Samers Riksforbunds(NSR) leder Aili Keskitalo bekrefter at det ble enigheter om noen klausuler mellom regjeringen og Sametinget i behandlingen av finnmarksloven.

Aili Keskitalo

NSRs leder Aili Keskitalo

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Sametinget forhandlet frem en klausul om at hvis Sametinget akspeterte finnmarksloven slik den ble fremmet for Stortinget våren 2005, så ville Stortinget vedta om at samenes og fjordfiskernes rettigheter skulle utredes med det som mål om en lovfesting av fiskerettighetene, sier Keskitalo.

– Hvis disse rettighetene blir avvist og ikke blir behandlet av norske myndigheter, så betyr det i praksis at Sametinget kan avvise hele finnmarksloven. Men en slik avvisning fra Sametinget vil NSR sterkt advare mot, sier Aili Keskitalo.

HØR: Aili Keskitalo

Hun viser til at finnmarksloven er ganske ny og ikke populær blant endel finnmarkinger og myndighetene.

– Sametinget må være veldig forsiktig med å fronte en slik tanke. Det kan tenkes at Sametinget ville tape mye ved å fremme en avvisning av hele finnmarksloven. Kanskje myndighetene vil appludere en slik avvisning fra Sametinget, sier Keskitalo.

Ønsker å slippe

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Sametingspresident Egil Olli, Arbeiderparti(Ap) mener også at finnmarksloven ikke er fullverdig som lov før fjordfiskerettighetene er lovfestet av Stortinget.

– Jeg var selv med og forhandlet med myndighetene om dette, og det ble gitt helt klare løfter om at fjordfiskerettighetene i Finnmark skulle utredes og lovfestes. Dette løftet kan ikke myndighetene ha glemt, sier Olli.

HØR: Egil Olli

Han håper at Sametinget slipper å behandle finnmarksloven på nytt.

– Men det er helt klart fra Sametingets side at fiskerirettigheter til fjordfiskerne i Finnmark skal lovfestes, enten i finnmarksloven eller i form av en annen lov, sier president Olli.

Korte nyheter

 • Mistillit til klinikksjefen

  Mandag kom Samisk legeforening med en ren mistillitserklæring mot klinikksjef Teigmo på grunn av flere forhold, og også det faktum at klinikken er underlagt Finnmarkssykehuset, skriver Ságat (betaling kreves).

  – I de fire årene som er gått siden dette skjedde har Samisk legeforenings bekymring for utviklingen av klinikken økt. Stillinger står ubesatt med 21,3 prosent av budsjetterte stillinger. Denne prosentandelen er dobbelt så stor sammenlignet med andre klinikker i Helse Nords nedslagsfelt.

  Det sier leder i Samisk legeforening, Jonill Margrethe Fjellheim Knapp, til avisa.

  Et annet forhold legeforeningen er opptatt av er at svært mange fagfolk og medarbeidere har sluttet i løpet av denne fireårsperioden.

  Klinikksjef Amund Peder Teigmo er forelagt kritikken fra Samisk legeforening. Han peker kort på de nye stillingene som er opprettet. Ut over det henviser han til Finnmarkssykehusets kommunikasjonssjef, Eirik Palm.

  Fredag kom nyheten om at Sámi klinihkka i Karasjok får fire nye stillinger.

  Jonill Margrethe Fjellheim Knapp
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Ruvkeášši háddje gili

  Les på norsk:

  Raarvihkes, Trøndelágas doivot ollugat ahte ođđa ruvkefitnodat gádju gili. Dán jagi álggus ledje doppe 423 ássi, ja ruvke sáhttá buktit 20 jahkái čuođi, beannot čuođi bargosaji.

  Earát gis ballet váikkuhusain maid ruvkedoaibma sáhttá buktit.

  – Dát ášši lea dagahan ahte servodat lea háddjanan. Dát dilli čuohcá olbmuide ja sávan ahte oažžut vástádusa jođánit, dadjá sátnejođiheaddji Kennet Tømmermo Reitan.

  Ollugat vurdet vástádusa ja sávvet mearrádusa boahtit fargga. Muhto Gielda- ja guovlodepartemeanta lea geažuhan ahte ádjánit jahkebeale ja soitet maid mannat 18 mánuge.

  Sámedikki vuostecealkámuš

  Báikkálaččat leat politihkkárat dohkkehan ruvkedoaimma regulerenplána, muhto Sámediggi ja boazosámit leat vuosttaldan. Oaivvildit ahte ođđa ruvkedoaimma váikkuhusat eai leat doarvái bures čielggaduvvon.

  Danin sii leat ákkastallan ruvkeplánaid vuostá. Sámediggi oaivvilda ahte gielda galggašii háhkat eanet dieđuid áššis, ja ahte boazodoallu galggašii leat mielde nugo lágas čuožžu.

  – Mu mielas livččii galgan gielda bargat vuđoleappot ovdalgo regulerenplána ovddiduvvui. Danne lea buorre go Gielda- ja guovlodepartemeanta geavaha buori áiggi meannudit ášši, dadjá sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma Norgga Sámiid Riikkasearvvis NRK:i.

  Eai soabadan

  Soabadeapmi Raavrhvijhke gieldda ja Sámedikki gaskka ii lihkostuvvan dán dálvvi. Trøndelágas stáhtadoaimmaheaddji Frank Jenssen hilggui Sámedikki vuostecealkámušaid.

  Danne lea Gielda- ja guovlodepartemeanta mii loahpalaččat mearrida áššis.

  Joma gruver
  Foto: Arne Hanssen
 • Stenger gruve grunnet sprengt kapasitet på Ofotbanen

  Gruveselskapet LKAB stenger ei gruve i Nord-Sverige på grunn av kapasitetsproblemer på Ofotbanen/Malmbanan.

  Det skriver nettstedet metalsupply.no.

  Totalt skal rundt 60 stillinger hos underentreprenørfirmaer forsvinne som følge av stansen.

  Det er gruven i Konsuln som stenges.

  – Selv om produktsjonen har vært lønnsom så har det vært med større kostnader enn i normal virksomhet. Å tvinges til stenge ned den lønnsomme gruvevirksomheten er bitter, sier områdesjef Magnus Backe ifølge metal-supply.se.

  Jernbanestrekningen mellom Kiruna og Narvik vært preget av togavsporinger og stengninger over lengre perioder sist vinter.

  LKAB Kiruna
  Foto: Fredric Alm / Fredric Alm / LKAB