Hopp til innhold

– Samisk religion er død

Det konkluderer forsker Marit Myrvoll som har skrevet doktoravhandling om hva folk tror på innen religion i den samiske bygden Måskke i Tysfjord.

Marit Myrvoll
Foto: Johan Ante Utsi / NRK

– Samisk religion er død. Jeg snakker ikke for det hele samiske området, men der jeg har vært, sier forskeren.

I år 1999 reiste Marit Myrvoll til den lille samiske bygden Måskke i Tysfjord i Nordland. Hvor hun bodde i åtte måneder og gjorde feltarbeidet til hennes doktoravhandling. «Bare gudsordet duger. Om kontinuitet og brudd i samisk virkelighetsforståelse.»

I følge forskeren er det flere helgependlere som bor i Måskke(på norsk; Musken), og for det meste var det omkring 100 innbyggere som var samlet i bygden.

– Læstadianernes rørelse er ikke en videreføring av sjamanens transe

Mange har sammenlignet læstadianernes rørelse med sjamanens transe i samisk religion.

Det er en stor uenighet hvor vidt rørelsen bærer preg av sjamanens transe, men forskeren konkluderer i hennes doktoravhandling at det ikke finnes noen bindeledd mellom disse religiøse fenomener.

– At rørelsen i den læstadianske menighet er en videreføring av sjamanens transe i samisk religion. Det er jeg helt uenig i, sier forsker Marit Myrvoll.

– Formen ligner, men innholdet er forskjellig

Sammenligning av et fenomen skjer ved å sammenligne form, utseende og innhold.

Myrvoll mener at innholdet er det viktigste når man sammenligner et fenomen, og i dette tilfelle er det forskjellige innhold i disse fenomene.

– I formen kan disse fenomene få mange til å tro at det er en sammenheng, men hvis man ser på innhold så er de forskjelllige, sier hun.

Sjamanen utførte oppgaver på vegne av det kollektive

I følge forskeren er funksjonen til sjamanens transe for sette seg i stand til å utføre oppgaver på vegne av kollektive som han var medlem av, eller på vegne av lokalsamfunnet han bodde i. Sjamanen skulle hente inn informasjonen hos makten, og han var bindeleddet mellom menneskene og de samiske gudene.

– Dette har ingenting å gjøre med den læstadianske rørelsen, fordi rørelsen er en individuell handling, sier hun.

Læstadianernes rørelse er en individuell handling for den enkeltes behov

Forskeren forteller at predikanten i den læstadianske menighet preket til noen eller flere av tilhørerne gikk i rørelse.

Læstadianernes rørelse er i følge forskeren en mer individuell handling. Et forhold mellom den kristne og den hellige ånd.

– Den som går i rørelse handler ikke på vegne av lokalsamfunn eller for det kollektive, men man kommer i rørelse ut i fra egne åndelige behov.

Debatten vil fortsette

Selv om forskeren Marit Myrvoll har kommet frem til at disse fenomene ikke er beslektet, så vil denne debatten fortsette.

– Denne debatten pågår hele tiden. Den er ikke på radioen hver dag, men den fortsetter mer eller mindre hele tiden, sier hun.

Korte nyheter

 • Stuorát dorske-earri guolásteaddjiide sámi guovllus

  Buot guolásteaddjit smávimus fatnasiin berrešedje oažžut lassieari (riddoguolástaneari) sámi árbevirolaš sámi ássanguovlluin. Nu mearridii sámedikki dievasčoahkkin otne. Stuorra eanetlohku doarjjui dán earret go Nordkalottfolket ja Ovddádusbellodat.

  Riddoguolásteaddjit rabas bivdojoavkkus ožžot lasse dorskeeari 30 gielddas Tromssa ja Finmmárkkus, guovtti gielddas Nordlánddas ja oasit Tromssa gielddas, ovddeš Skánit gielda ja oasit Áhkánjarggas.

  Otne lea riddoguolástanearri 12,5 tonna, juoga maid sáhttá mearkkašit su. 300.000 kr lassi dietnasa rabas joavkku guolásteddjiide.

  Riddoguolásteanearri, mii maiddai gohčoduvvo sámi earrin, ásahuvvui 2011 ja konsulterejuvvo Sámedikkiin ja Bivdu servviin.

  På norsk: Større torskekvote til fiskere i samisk områder

  Sjark på vinterfiske
  Foto: Knut-Sverre Horn / NRK
 • Sámediggeráđđi juolludan 300 000 ruvnno dearvvašvuođafálaldahkii

  Sámediggeráđđi lea juolludan 300 000 ruvnno doarjaga Kárášjoga gildii addin dihte dearvvašvuođafálaldaga rávisolbmuide geain lea lossa gullu ja geat leat massimin gulu.

  Dáinna pilohtaprošeavttain háliida Kárášjoga gielda čalmmustahttit gullui teknihkalaš reaidduid rávisolbmuide geat leat badjel 18 jagi. Sii geat leat massán gulu ožžot sámegielat dearvvašvuođabargiiguin čuovvuleami ja oahpu, čállá sámediggi preassadieđáhusas.

 • Geavahat unnit ruđa juovlaskeaŋkkaide

  Juohke goalmmát olmmoš geavaha unnit ruđa juovlaskeaŋkkaide dán jagi.

  Nu čájeha iskkadeapmi man Norstat lea dáhkan Frende Forsikring ovddas.

  – Nissonolbmot sestet eambbo go almmáiolbmot, dadjá Frende Forsikring gulahallanhoavda, Heidi Tofterå Slettemoen.

  82 proseantta jerrojuvvon olbmuin dadjet ahte sin iežaset priváhta ekonomiija heađástuhttá sin.

  Julegaver med forskjellig farget papir
  Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK