Hopp til innhold

– Olgguštit sámi ásahusaid

Sámediggeráđđi olggušta sámi ásahusaid go eai leat beassan buktit oaiviliiddiset iežaset dieđáhussii. Dát ii leat duohtá, lohká sámediggeráđelahttu.

Birger Nymo
Foto: NRK

Boahtte mánu galgá Sámedikki dievasčoahkkin meannudit boahttevaš sámi ásahusaid guđajagi dieđáhusa.

– Sámediggeráđđi olggušta sámi ásahusaid go sii eai leat beassan buktit ovdan oaiviliiddiset dán dieđáhussii, oaivvilda Sámeálbmot bellodat.

GULA ÁŠŠI: Olgguštit sámi ásahusaid

Davveriikkalaš čoahkkin

Buot golmma sámedikki ovddasteaddjit deaivvadit Roavvenjárggas Suomas boahtte mánus. Doppe galget earret eará digaštallat sámeásahusaid dieđáhusa.

Dán oktavuođas lea juo ovdalaččat Norgga Sámiid Riikasearvvi parlamentáralaš jođiheaddji, Aili Keskitalo moaitán mo Norgga beale Sámediggi olggušta sámi ásahusaid. Son oaivvilda, ahte dát eai leat beassan cealkit oaivviliiddiset dieđáhussii ovdalgo dat almmuhuvvui.

Dálges lea Sámeálbmot bellodaga vuorru, maiddái sii moitet go sámit ja erenoamažit Sámi ásahusat eai leat beassan buktit oaiviliiddiset boahttevaš sámi ásahusaid dieđáhussii, lohká Sámeálbmot Bellodaga sámedikkeáirras Birger Nymo.

Šiitá čuoččuhusaid

– Gullevaš ásahusain lea leamaš vejolašvuohta buktit cealkámuša dieđáhussii ja lea lunddolaš ahte sis leat oaivilat ovdal digaštallet ášši, lohká sámediggeráđđelahttu Hilde Anita Nyvoll.

– Buohkain lea diehttelasat vuoigatvuohta cuiggodit min, maiddái Sámeálbmot Bellodagas lea dát vuoigatvuohta. Sii livčče almmatge galgan ovddidit cuiggodemiid miessemánu sámedikkedievasčoahkkimis, oaivvilda Nyvoll.

Korte nyheter

 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.

 • NRK Juŋká bovde nuoraidšovvii

  Guhkesbearjadaga bovde NRK Juŋká nuoraidšovvii LávvuLávddis Guovdageainnus.

  Dá lea vuosttaš geardde Juŋkkás lea live-show, ja sii čilgejit ge ahte dát ii šatta áibbas dábálaš šovva.

  – Jáhkán buoremus vuohki čilget dan lea ahte dat šaddá dego okta Juŋká episoda, muhto In Real Life. IRL. In the flesh person, dadjá Ivan Buljo.

  Ánde Gaup maid deattuha ahte ii leat dušše konsearta.

  – Dát ii leat konsearta. Dat lea šovva! Muhto dat lea konsearta maid. Áigut čuojahit min lávlagiid.... Ja šovvet! dadjá Ánde.

  Juŋkkát leat válljen doallat šovva Guovdageainnus go sii leat fitnan doppe moadde háve ovdal, ja doppe lea álo hui somá fitnat sin mielas.

  – Ovdamearkka dihte leat fitnan doppe spillemin LANas. Nu ahte doppe leat oahpes olbmot! Shoutout «Kontorbargái», dadjá Jovnna Hivand.

  Ivan illuda oaidnit ahte bohtet go olbmot geat gehččet Juŋká.

  Jovnna gis lohpida buori šovva.

  – Mun balan vehá, muhto boahtá šaddat hui somá maiddái. Don boađat čaibmat, don boađat čierrut ja soaittát ribahit baikit buvssaide go lea nu somá, lohpida Jovnna.

  Šovva bistá dii 22:00-00:00 ja lea nuvttá.

  Juŋká påskesang
  Foto: NRK