– Må bygge opp samisk likestillingskompetanse

Norske Samers Riksforbund (NSR) mener det er viktig å styrke kompetansen omkring likestilling og diskriminering i det samiske samfunnet.

John Harald Skum
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

NSR forslår at Gáldu gis ansvaret for dette, og at det etableres en egen stilling for å ivareta dette arbeidet.

Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter - ble opprettet i 2002, og har til formål å øke kunnskapen om og forståelsen for samiske rettigheter og urfolks rettigheter.

– Viktig

– Vi mener det er viktig at ansvaret for likestillings- og diskrimineringsspørsmål plasseres hos en samisk institusjon, og da er det naturlig at det er Gáldu som får dette ansvaret, uttaler sametingsrepresentant John Harald Skum (NSR) i en pressemelding.

Skum uttaler i pressemeldingen at Sametingsrådet i sin handlingsplan for likestilling kun har fokusert på å styrke kompetansen i de norske nasjonale organene, slik som i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Fokus kun på norske organ

– Det er jo også viktig, bevares, men NSR mener at man samtidig må bygge opp kompetansen i det samiske samfunnet. Gáldu vil kunne ta seg av informasjon og dokumentasjon av likestillings- og diskrimineringsspørsmål i det samiske samfunnet, og i andre urfolkssamfunn. Dette vil bidra til å øke kunnskapen om disse temaene, i tillegg til det samiske likestillingsorganisasjoner allerede bidrar med, uttaler Skum.

Fremmer forslag i komitemøte

Sametingets oppvekst- og utdanningskomité behandler denne uken Sametingets handlingsplan for likestilling 2009-2013.

NSR vil i den forbindelse fremme forslaget om at Gáldu gis ansvar for å øke kunnskapen om likestilling og diskriminering i det samiske samfunnet.