Kan utleveres til Rwanda

Sandnes-mannen som er siktet for delaktighet i folkemord i Rwanda kan utleveres, mener lagmannsretten.

Sikta for medverknad til folkemord

Gulating lagmannsrett slår enstemmig fast at vilkårene er oppfylt for at en folkemordsiktet mann (41) bosatt i Sandnes kan utleveres til Rwanda.

Foto: Lise Åserud / Magnar Larsen / NTB scanpix

Gulating lagmannsrett slår enstemmig fast at vilkårene er oppfylt for at en folkemordsiktet mann (41) bosatt i Sandnes kan utleveres til Rwanda.
Gulating mener det er en klar sannsynlighetsovervekt for at siktede har hatt en rolle i folkemordet i Rwanda og opprettholder dermed kjennelsen fra Stavanger tingrett i april 2013.

Retten mener siktede vil kunne regne med en rettferdig rettergang ved utlevering og at saken er så alvorlig at menneskerettslige hensyn til hans kone og tre barn i Norge ikke kan sette en stopper for utlevering.

Advokat John Christian Elden, som representerer 41-åringen, opplyser til NTB at saken er anket til Høyesterett:

-Vi mener lagmannsretten har kommet til feil konklusjon.

Ingen dom

I Rwanda er mannen siktet for medvirkning til folkemordet i landet i 1994, og myndighetene i Rwanda har bedt om at han utleveres for rettergang i hjemlandet. Han skal blant annet ha deltatt i to massakrer der rundt 7.000 mennesker ble drept i hjemkommunen.

Siktede, som kom til Norge som flyktning i 1999, erkjenner ikke straffskyld og motsetter seg utlevering. Politiadvokat Per Zimmer i Kripos har ført saken for påtalemyndigheten:
-Kjennelsen er i tråd med det synet vi har forfektet: At vilkårene for utlevering er oppfylt. Samtidig er det viktig å påpeke at dette ikke er noen straffedom. Det endelige skyldspørsmålet vil, dersom han blir utlevert, bli prøvd for en rwandisk domstol.

For retten i hjemlandet

Lagmannsretten understreker viktigheten av å føre en så alvorlig sak for retten i det landet der forbrytelsen er begått:

-Den kulturelle og fysiske avstanden til gjerningsstedet og vitnene, og tilgjengeligheten til bevisene i en sak av denne karakter gjør det, slik lagmannsretten ser det, lite forsvarlig med iretteføring i Norge.
Lagmannsretten er enig med påtalemyndigheten i at en iretteføring i Norge vil innebære en nødløsning.

Zimmer bemerker overfor NTB at dette er spesielt viktig i folkemordsaker:

-At rettsprosesser finner sted i det aktuelle landet vil kunne være en viktig del av et lands forsoningsprosess etter så ødeleggende hendelser.

Motstridende

Den siktede mannen, som har fast jobb og er svært godt integrert i Norge, mener bevis mot ham er blitt fabrikkert.
Han har forklart at de fleste av vitnene er ukjente for ham, og det er påvist flere motstridende utsagn i saken. Lagmannsretten mener likevel at kjernen i bevisførselen viser at siktede har hatt en ledende rolle på lavere nivå i hjemkommunen forut for og under folkemordet.

Selv om lagmannsretten nå har truffet samme konklusjon som tingretten, er det Justisdepartementet som tar en avgjørelse om utlevering. En slik avgjørelse kan deretter ankes til Kongen i statsråd.