Hopp til innhold

– Bybanerapporten bør returneres

Bybanekontorets Ap-notat og arbeidet med forberedelser foran Arbeiderpartiets medlemsmøte, er utelatt i granskningsrapporten. Ikke godt nok, mener leder av Stavanger Ap.

Aktivitetsrapport fra Burson-Marstellers arbeid for bybanekontoret

Aktivitetsrapport fra Burson-Marstellers arbeid for bybanekontoret

Foto: Faksimile

Arnt Heikki Steinbakk

Arnt-Heikki Steinbakk mener bybanerapporten må sendes i retur.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Bybanerapporten bør sendes i retur til Rogaland Revisjon for å få avklart og utredet flere spørsmål, blant annet knyttet til Arbeiderpartiets rolle, sier Arnt-Heikki Steinbakk, tidligere leder for kontrollkomiteen i Stavanger.

Rogaland revisjon er ferdige med å granske pengebruken til det offentlige bybanekontoret i Stavanger. I rapporten blir det konkludert med at det skjedde en del feilgrep høsten 2012, men at Bybanekontoret gjorde jobben sin i tråd med bestillingen.

Steinbakk, som er fungerende gruppeleder for Arbeiderpartiet i Stavanger, mener flere spørsmål knyttet til bybanekonotores arbeid må avklares bedre.

– Svært skeptisk

Rapporten vil bli behandlet av bystyret i Stavanger i vår. I likhet med en rekke andre politikere som har lest granskningsrapporten over bybanekontorets arbeid, er Steinbakk kritisk.

– Jeg er svært skeptisk til de punktene i rapporten som beskriver avvik ved bybanekontorets virksomhet, sier Steinbakk.

Også tidligere samferdselssjef i Rogaland, Gunnar Eiterjord, slakter revisjonsrapporten om bybanekontoret.

– Mye utelatt


Arbeiderpartiet i Stavanger er nevnt flere ganger i aktivitetsrapporten fra Burson Marsteller. Medieovervåkingen av tidligere gruppeleder Cecilie Bjelland, er noe av det revisjonen kommenterer i rapporten. Der heter det at Bybanekontoret ikke i tilstrekkelig grad har forstått skillet mellom politikk og administrasjon og revisjonen kritiserer bybanekontoret for det som er gjort.

Det faktum at PR-byrået, på oppdrag fra Bybanekontoret, 16. oktober i fjor brukte flere timer på å utarbeide et eget AP-notat og på forberedelse foran Stavanger Arbeiderpartis medlemsmøte om bybanesaken, er ikke en gang nevnt i rapporten. Steinbakk finner det underlig.

– Det er en av de tingene man kan stille spørsmål ved, sier Steinbakk.

Det er flere andre spørsmål som både Steinbakk og en rekke andre politikere mener står ubesvart. Det gjelder både i forhold til hvem som er intervjuet og også revisjonens vurdering av mandatet bybanekontoret fikk eller oppfattet at de hadde.

Undersøking av bybanekontoret

Rapporten fra Rogaland Revisjon om bybanekontoret er blitt kritisert for å være mangelfunn av flere politikere.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Uklokt

Rogaland Revisjon slår blant annet fast at ledelsen ved bybanekontoret ikke gikk ut over sine fullmakter eller gjorde noe ulovlig når brukte offentlige midler på å utarbeide kronikker, medieovervåke AP-leder og pleie kontakt med politiske partier eller nøkkelpersoner.

– Deler av dette var uklokt slik debatten om bybanen utviklet seg, men ikke i strid med fullmaktene, sa revisjonsdirektør Cicel T. Aarrestad til Stavanger Aftenblad i går,

Det får flere politikere til å reagere. De stiller spørsmål med hvem som i så fall har gitt bybanekontoret disse fullmaktene og hvem som har besluttet at offentlige midler skal og kan brukes på et slikt arbeid.

Kritikken går også den generelle pengebruken og det store overforbruket, noe flere politikere mener er bagatelisert av revisjonen.

– Pengebruken viskes ut

– Pengebruken kommer veldig lite tydelig frem i rapporten og blir nærmest visket ut, sier Steinbakk.

Det er brukt store beløp av offentlige midler til å medieovervåke en AP-politiker i Stavanger, utarbeide et AP- notat og foreta undersøkelser dagen før medlemsmøte i Stavanger Arbeiderparti. Hvordan reagerer du på at ingen i Arbeiderpartiet er intervjuet om dette under arbeidet med rapporten?

– Vi burde i det minste ha blitt invitert til et intervju. Jeg finner det merkelig, nettopp fordri det er mange andre parter som er intervjuet, sier Steinbakk.

Avstemning om bybanen i Stavanger bystyre

Fylkestinget stemte i desember for å gå for bussvei fremfor bybane på Nord-Jæren.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

32 personer er intervjuet

Totalt 32 personer er er intervjuet i forbindelse med rapporten. Det dreier seg i all hovedsak om næværende og tidligere ordførere og rådmenn som har sittet i styringsgruppen, samt sju ansatte og tre konsulenter knyttet til bybanekontoret.

De aller fleste har på sin måte hatt et ansvarsforhold i forhold til bybanekontorets aktivitet, enten direkte eller indirekte som en del av et ledelsesorgan.

Georg Karl Gundersen

To notat på til sammen seks sider fra prosjektdirektør Georg Karl Gundersen er vedlagt rapporten.

Foto: NRK

Rogaland Revisjon har også avholdt et møte med ledelsen i Burson Marsteller i Oslo i forbindelse med rapporten. Ingen av intervjuene er vedlagt rapporten, men Rogaland revisjon har valg å offentliggjøre to notater på til sammen seks sider fra bybanekontorets prosjektdirektør Georg Karl Gundersen.

Alle konkrete oppdrag som tidligere har vært kritisert og som i tillegg til pengebruken var grunnlaget for granskningen, er kun omtalt og vurdert av revisjonen påbakgrunn av intervjuer med bybanekontorets ansatte og PR-byrået som utførte oppdragene.