NRK Meny
Normal

Ingen vedtak. Ingen dokumenter. Bare regninger

Stegard-saken i Halden skal på nytt til kontrollutvalget, men heller ikke denne gangen får utvalget særlig mye konkret dokumentasjon å gå igjennom.

Morten Stegard

STEGARD-SAKEN. Halden kommune har brukt 1,3 millioner kroner i to rettssaker mot tidligere kommuneadvokat Morten Stegard (bildet), men det finnes kun regninger å granske.

Foto: Rainer Prang / NRK

Stegard-saken i Halden kommune skal på nytt til kontrollutvalget, ifølge ordfører Thor Edquist.

Saken har vært i utvalget to ganger tidligere, men er sendt i retur.

Det finnes ingen vedtak og ingen dokumenter i saken kommunen kan forholde seg til, bare regninger kommunen allerede har betalt.

Les også:

Halden tingrett

BRUKTE EN MILLION. Da Stegard ble trukket for Halden tingrett høsten 2011 kostet det kommunen rundt en million kroner.

Foto: Rainer Prang / NRK

1,3 millioner i advokathonorarer

Tidligere kommuneadvokat i Halden, Morten Stegard, ble oppsagt i Halden kommune i 2006.

Stegard fikk senere medhold både i tingretten og lagmannsretten i at han var usaklig oppsagt, og ble da tilkjent 400.000 kroner i erstatning, men han fikk ikke jobben tilbake.

Han ble syk i bakkant av oppsigelsen, og Stegard mente fire personer tilknyttet Halden kommune hadde vært direkte delaktige i å ødelegge både helsen og omdømmet hans.

De fire Stegard pekte på var tidligere rådmann Per Egil Pedersen, tidligere ordfører Per-Kristian Dahl (Ap), tidligere gruppeleder for Halden Arbeiderparti, Svein Olaussen, samt advokat Knut Marius Sture i firmaet Artzen de Besche.

I 2010 trakk Stegard de fire, samt Høyres Carl-Victor Sundling, inn for Forliksrådet i Sarpsborg. Han krevde erstatning for ødelagt helse og omdømme. Men forlik ble ikke oppnådd og partene gikk hver til sitt.

I 2011 var det Pedersen, Dahl, Olaussen og Sture som trakk Stegard for Halden tingrett.

Halden kommune har brukt nærmere 1,3 millioner kroner til et enkelt advokatfirma i 2010 og 2011 på de to sakene.

NRK har tilgang på samtlige regninger knyttet til de Stegard-sakene, og hovedtyngden av utgiftene er forbundet med saken i Halden tingrett i 2011, da de fire saksøkte Stegard.

Les også:

Gudrun Haabeth Grindaker

FINNER INGEN ANBUDSDOKUMENTER ELLER VEDTAK. - Grunnlaget for hvorfor kommunen har betalt fakturaene kjenner jeg ikke til, og kan derfor ikke utdype dette, sier rådmann Gudrun Haabeth Grindaker.

Foto: Camilla Næss / NRK

- Ingen vedtak, ingen dokumentasjon, intet anbud

Til Halden kommunes formannskapsmøte den 16. februar 2012 forelå en sak om hvordan kommunen skulle dekke advokathonorarene i Stegard-sakene. Men saken ble trukket, da en av de navngitte politikerne i saksdokumentet til formannskapet ikke var fornøyd med måten saken var presentert på.

Av saksdokumentene til dette møtet stod å lese at administrasjonen i Halden kommune hadde lagt opp til at kommunen skulle dekke alle utgifter for involverte toppolitikere og rådmannen i forbindelse med rettstvister mot tidligere kommuneadvokat Stegard.

Pengene var allerede utbetalt til advokatfirmaet Artzen de Besche, og det fantes på dette tidspunktet ingen formelle spilleregler i Halden kommune, som tilsa at kommunen skulle forskuttere pengene.

Nåværende rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, forteller at administrasjonen på forespørsel fra NRK ikke har funnet noen dokumenter eller formelle vedtak, som godkjenner at det skulle brukes kommunale midler til advokathonorarer knyttet til de to sakene mot Stegard.

Det er heller ikke funnet noen dokumentasjon på at oppdraget noensinne ble lagt ut på anbud.

- Vi er ikke kjent med at det var en forutgående anbudskonkurranse da vi ikke finner dokumentasjon på det, sier hun.

Det er få spor i arkivet, som indikerer formelle vedtak rundt bruken av advokat og utbetaling av advokathonorarer i Stegard-sakene.

- Grunnlaget for hvorfor kommunen har betalt fakturaene kjenner jeg ikke til, og kan derfor ikke utdype dette, sier hun.

Les også:

Får ikke innsyn

- Etter en undersøkelse bekreftes det at oppdragsbekreftelsen ikke i foreligger i våre arkiv

Rådmannen i Halden kommune, Gudrun Haabeth Grindaker

NRK har purret Halden kommune gjentatte ganger over måneder, for å få se oppdragsbekreftelsene, som etter Advokatforeningens bestemmelser skal foreligge når et advokatfirma tar på seg et oppdrag.

I oppdragsbekreftelsen skal det fremgå hva oppdraget skal gjelde, og hvilken økonomisk ramme det skal jobbes innenfor.

Halden kommune har etter NRKs henvendelser henvendt videre seg til advokatfirmaet Artzen de Besche flere ganger, men har ikke fått utlevert oppdragsbekreftelsene.

Årsaken er at kommunen ikke var formell bestiller av oppdragene.

- Etter en undersøkelse bekreftes det at oppdragsbekreftelsen ikke i foreligger i våre arkiv.

Dette kan ha sin sammenheng med at Arntzen de Besche i utgangspunktet ikke hadde et klientforhold til Halden kommune. Mest sannsynlig er oppdragsbekreftelsen sendt til en av/ alle klientene i saken, sier Haabeth Grindaker til NRK.

På forespørsel til advokat Fred Gade hos Artzen de Besch, som har hatt hånd om sakene mot Stegard på vegne av de fire involverte i rettsakene, om å få utlevert kopi av oppdragsbekreftelsene, svarer han

- Hvis du kontakter Advokatforeningen, får du også høre at ingen advokat kan uttale seg til media om klientrelaterte spørsmål. Jeg er derfor avskåret fra å svare deg, sier han og fortsetter

-Vi har en lovpålagt taushetsplikt i klientrelaterte spørsmål og jeg kan derfor ikke innlate meg på noen diskusjon med deg. Henvendelser fra media kan derfor ikke besvares, sier Gade.

Les også:

Generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith.

SKAL IKKE VISE OPPDRAGSBEKREFTELSEN. Generalsekrretær i Advokatforeningen Merete Smith sier at en advokat ikke kan gi fra seg dokumenter, med mindre klienten vil det.

Foto: NRK

Har sitt på det tørre

Generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith, bekrefter overfor NRK at advokatfirmaer knyttet til foreningen er pålagt å lage en skriftlig oppsummering av alle nye oppdrag samtidig eller snarest etter at oppdraget er bestilt.

Fra Advokatforeningens bestemmelser om oppdragsbekreftelse beskrives hva som skal foreligge i en bekreftelse:

  • angivelse av oppdragets art og antatt omfang
  • angivelse av hvordan salæret vil bli beregnet og fakturert, samt angi fra hvilket tidspunkt salæret vil bli beregnet.
  • informasjon om klageadgang

- Klienten ber som regel om oppdraget, og klienten instruerer advokaten, som er bundet av taushetsplikt, sier Smith på generelt grunnlag.

Hun forteller at en advokat ikke kan gi fra seg dokumenter, med mindre klienten vil det.

På forespørsel fra NRK, om en advokat bør sende fra seg oppdragsbekreftelsen, når en annen har betalt regningen for oppdraget, svarer hun

- Advokaten har ikke plikt til å sende oppdragsbekreftelsen til andre, sier Merete Smith til NRK.

Les også:

Konstituert rådmann i Halden, Eivind Hansen.

MERKELIG BESTILLING. Tidligere fungerende rådmann Eivind Hansen reagerte på hvordan juristtjenestene i Stegard-saken var bestilt, og bad kontrollutvalget se på saken.

Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK Østfold

- Fant bestillingen merkelig

Av saksfremstilling til formannskapssak 26/2012 fremgår at en "mindre del" av totalutgiftene knyttet til "Stegard-saken" dreier seg om søksmålet mot Stegard i Halden tingrett høsten 2011.

Av fakturaene fremgår det imidlertid at advokatfirmaet Arntzen De Besche har sendt fakturaer for 2010 pålydende 201 017,- kroner, mens det for 2011 er sendt fakturaer for 1 046 253,- kroner.

Rett etter at formannskapssaken om advokathonorarene ble stoppet, tiltrådte Eivind Hansen som konstituert rådmann i Halden, etter at Per Egil Pedersen var oppsagt.

Hansen, som på dette tidspunktet var leder for Halden kommunale pensjonskasse hadde ikke hatt befatning med "Stegard-saken" tidligere, og han fant saken så merkelig at han bad kontrollutvalget se på den.

- Det som gjør det komplekst for meg er måten innkjøpet av juristtjenesten ble satt i bestilling på. Jeg opplever at det er uklarheter knyttet til dette, og mener at vi alle er best tjent med at eventuelle uklarheter blir belyst i kontrollutvalget, sa Hansen til NRK i april 2012.

Men kontrollutvalget ville ikke godta at Hansens forespørsel, og sendte saken i retur.

Begrunnelsen for returen var at utvalget mente at det ikke var formelt riktig at det var rådmannen, som oversendte saken til kontrollutvalget.

Les også:

Thor Edquist (H)

SKAL TIL KONTROLLUTVALGET. Halden-ordfører Thor Edquist vil sette spørsmålet om gransking av Stegard-saken på dagsorden igjen.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Skal til kontrollutvalget igjen

Halden kommunes kontrollutvalg fikk på nytt saken på bordet etter å ha returnert Hansens henstilling om vurdering, denne gang sendt fra kommunestyret.

Etter behandling i utvalget i april i år ble granskingen innstilt på grunn av at det ikke fantes dokumenter å granske, bare fakturaer.

- Kontrollutvalget har fattet vedtak om å innstille videre arbeid med saken og sende den tilbake til kommunestyret med den begrunnelse at kontrollutvalget ikke har mottatt etterspurt dokumentasjon, sa fungerende leder i kontrollutvalget Jan Moen (H) til NRK.no i april i år.

Haldens ordfører Thor Edquist kommer nå til å sette saken på kommunestyrets dagsorden enda en gang.

- Kontrollutvalget har sendt saken tilbake, da de mener at de ikke har fått de dokumenter i saken som de har bedt om med nødvendige opplysninger.

Administrasjonen har lett, men finner ikke den dokumentasjonen som KU etterspør. Jeg vil be administrasjonen undersøke dette en gang til, slik at KU kan fullføre den saken som de har startet, sier Edquist til NRK.

Kan det være aktuelt å be andre enn kontrollutvalget se på saken, for eksempel Kommunerevisjonen?

- Først må KU gjøre ferdig sin påbegynte jobb, sier Thor Edquist.

Les også:

Svein Olaussen og Per Kristian Dahl

TAUST. Verken Arbeiderpartiets tidligere gruppeleder Svein Olausen (t.v.) eller tidligere ordfører for Ap, Per Kristian Dahl, har svart tilbake på NRKs spørsmål.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Ønsker ikke å kommentere

NRK sendte tidligere i år en epost-forespørsel til tidligere ordfører Per Kristian Dahl og tidligere gruppeleder i Halden Arbeiderparti Svein Olaussen, der de ble bedt om blant annet å svare på hva slags diskusjoner og vedtak som forelå for håndtering av Stegard-sakene før de startet.

Spørsmålene lød:

1.Ble det noensinne utarbeidet oppdragsvilkår for rettsakene mot Stegard i hhv 2010 og 2011, som du kjenner til?

2.Ble det i noe formelt organ vedtatt at Stegard skulle trekkes for Halden tingrett i 2011?

3.Ble det i noe uformelt organ/ samtaler vedtatt at Stegard skulle trekkes for Halden tingrett i 2011? (Hvem deltok i så fall i samtalene?)

4.Hvem har attestert på fakturaene fra Arntzen de Besche som er forskuddsbetalt av Halden kommune?

5. Hvem anviste fakturaene fra Arntzen de Besche som er forskuddsbetalt av Halden kommune?

Verken Dahl eller Olaussen har svart tilbake på henvendelsen.

Tidligere rådmann Per Egil Pedersen svarer på de samme spørsmålene

- Som kjent er mitt arbeidsforhold i Halden kommune avsluttet for vel et år siden og jeg har derfor ingen kommentarer til saker i kommune, svarte han nRK i mai i år.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Skoleinnbrudd på Gressvik i helga

    Politiet undersøker Gressvik skole etter at det i løpet av helgen har skjedd et innbrudd. Blant annet kan det være stjålet verktøy som ble brukt under oppussingsarbeid på skolen.

  • Bilulykke ved Fredrikstad

    To biler er involvert i en trafikkulykke i Borgeveien på Sellebak ved Fredrikstad. Det er ikke meldt om personskader, men nødetatene melder om en del trafikkproblemer.