NRK Meny
Normal

– Tapper havnekassa ulovlig

Tidligere havnesjef i Halden har varslet Fylkesmannen og Kystverket om det han mener er ulovlig subsidiering av private med havnekassa.

Øyvind Johannessen

TAPPER HAVNEKASSA. Tidligere havnesjef Øyvind Johannessen har varslet statlige myndigheter om det han mener er ulovlig bruk av havnekassa.

Foto: Rainer Prang / NRK

Den tidligere havnesjefen i Halden kommune, Øyvind Johannessen, har klaget inn kommunen til Fylkesmannen, Samferdselsdepartementet og Kystverket for det han mener er ulovlig tapping av havnekassa.

Kommunestyret vedtok i august i år å leie småbåtplasser på privat grunn på området Høvleriet ved elva Tista for 250.000 kroner per år de neste 15 årene. Johannessen mener det dreier seg om subsidiering av en privat utbygger.

– Ifølge havne- og farvannsloven er det ikke anledning til å bruke havnekassa på denne måten, sier Johannessen til NRK.

Les også:

Truls Breda

SA BLANKT NEI. – Dette er ikke økonomisk holdbart for oss, og vi ønsket derfor heller ikke å inngå denne leieavtalen, sier havnestyrets leder Truls Breda.

Foto: Privat

– Overkjørt av kommunestyret

Havnestyret sa i juli i år klart nei til å leie de 40 båtplassene ved det planlagte private bryggeanlegget, som skal videreføre bryggepromenaden som går langs elva Tista gjennom Halden sentrum.

Leien av de 40 båtplassene gir en utgift i havnekassa på 3,7 millioner kroner totalt de neste 15 årene.

– Vi sa klart nei i juli. Det er ikke behov for disse båtplassene. Vi har egne plasser, som står tomme lenger opp i elva, sier Truls Breda (V), som leder havnestyret.

Han hevder at hvis det hadde vært penger å hente på å leie ut bryggeplasser, ville utbyggeren kommunestyret nå har vedtatt det skal leies 40 båtplasser av, ha leid ut på egen hånd.

– Det er ikke økonomi i dette for oss. Derfor ønsket vi da heller ikke å leie disse plassene, sier Truls Breda til NRK.

Øyvind Johannessen mener det er snakk om direkte ulovlig bruk av havnekassas midler, og at havnestyret gjorde rett, da de takket nei til avtalen.

– Havnestyret er overkjørt av kommunestyret i Halden, sier han.

Les mer:

Utbygging ved Tista i Halden

BYGGER VED TISTA. Langs elva Tista går det en lang bryggepromenade på nordsiden av elva. Det er avsatt plass for brygger på Høvleriet og kommunestyret ønsker å videreføre promenaden forbi nybygget på stedet (bildet).

Foto: Rainer Prang / NRK

Juridisk vurdering

Den tidligere havnesjefen har bedt jurist og ekspert på havnesaker, Ørn Grahm, om å vurdere avtalen kommunestyret har vedtatt å inngå.

Grahm har gjennomgått kommunestyrets vedtak, og han viser blant annet til hva som står i den nye havne- og farvannslovens § 48, første ledd

"Havnekapitalen kan ikke nyttes til andre formål enn havnevirksomhet, herunder drift, vedlikehold, utbedring, utbygging og utvikling, samt utøvelse av offentlig myndighet etter bestemmelser i eller i medhold av loven her og tilrettelegging for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområder.

Av årsresultatet kan det foretas avsetning til fremtidig utviklingstiltak og investeringer i havnevirksomhet."

Ifølge Ørn Grahm hadde Halden kommune en adskilt havnekasse, da den nye havne- og farvannsloven av 2009 trådte i kraft 1. januar 2010.

Hans vurdering er derfor at kommunen har en havnekapital, som omfattes av lovens begrensninger om at midler fra denne havnekapitalen bare kan brukes til havnevirksomhet.

– Dette gjelder dermed fullt ut for de midler som er bokført som havnens midler, skriver Grahm i sin juridiske vurdering.

Skeptisk til kostnader

I denne saken ser det klart ut som om kommunen ønsker å gi utbygger økonomiske fordeler, slik at området det er tale om kan bli opparbeidet og forskjønnet

Jurist Ørn Grahm

Ørn Grahm peker også på at han ved gjennomgang av de kommunale saksdokumentene ikke finner dokumentert hvor høye utbyggingskostnadene kan bli for videreføringen av bryggepromenaden langs elva over området Høvleriet.

"Den leiesummen det er tale om er også svært usikker.

Kommunen vet ikke hvor mye utbyggingen koster, man har i kommunen ikke foretatt noen nøyere kalkulasjoner, og det er ikke gjennomført noen anbudsrunde."

Grahm peker på, at når utbygger er et privat firma behøver man ikke forholde seg til reglene om offentlige innkjøp, men han mener dette regelverket fort vil få betydning i denne saken, fordi det i dette tilfellet på forhånd avtales et leieforhold med det offentlige.

I vurderingen skriver Grahm videre:

"Dette er med andre ord en forutsetning for hele utbyggingen. Det ligger derfor an til en innrapportering om brudd på reglene om offentlige anskaffelser."

- Håper på en reaksjon

Tidligere havnesjef Johannessen sier han nå regner med at Fylkesmannen i Østfold, Kystverket og Samferdselsdepartementet går gjennom saken, og at det derfra og ut kommer en reaksjon mot Halden kommune.

– De må lære seg havne- og farvannsloven her i byen, og forstå at de ikke kan ta seg til rette. Jeg tror det vil komme en innsigelse fra statlige myndigheter mot kommunestyrets vedtak, sier han til NRK.

Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker sier på forespørsel fra NRK, at kommunestyrets vedtak er gjort på bakgrunn av havnestyrets behandling av saken, og administrasjonens saksfremlegg og innstilling dit.

– Jeg legger til grunn at dersom nevnte statlige tilsynsorganer tar saken opp så vil kommunen bli forelagt saken til skriftlig vurdering og uttalelse, sier Haabeth Grindaker.

Hun ønsker ikke å svare på hvilke konsekvenser det kan få, dersom det kommer en beskjed fra statlig hold om at avtalen om å leie de 40 båtplassene er ulovlig.

– Det er ikke aktuelt for meg å spekulere før det eventuelt kommer en henvendelse derfra, sier Haabeth Grindaker.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Uavgjort for Sarpsborg 08

    Lillestrøm og Sarpsborg 08 delte poengene på Åråsen i ettermiddag. Kampen endte 2-2.

  • Tøff motstand for Kvik Halden

    Kvik Halden spilte uavgjort 1-1 mot Grebbestad i en treningskamp lørdag ettermiddag. Grebbestad rykket i fjor opp til Divisjon 1 Söndra, som tilsvarer 2. divisjon i Norge.