Politianmeldt for falsk anmeldelse

Ishallbråket i Halden får etterspill i retten. Entreprenøren ISS er nå politianmeldt for falsk anmeldelse og forklaring.

Halden ishall

Bråket rundt Halden ishall fortsetter. I kjølvannet av byggestopp, krangel om penger og diskusjonen om brutte politiske løfter kommer politianmeldelser og millionsøksmål.

Foto: Rainer Prang / NRK

Ishall-utbyggingen i Halden får nå rettslig etterspill.

Entreprenørselskapet ISS har tidligere i år politianmeldt sin tidligere regionsjef i Østfold, Thor-Ivar Engebretsen, som hadde ansvar for utbyggingen av Halden ishall fram til i fjor sommer.

ISS har rettet et personlig krav mot ham på 14 millioner kroner.

- Det er ISS som anmeldte Engebretsen først, og den anmeldelsen gir en beskrivelse av saken som er fullstendig feil, sier Engebretsens advokat, Truls Johannesen i advokatfirmaet Hammervoll & Co DA til NRK.

Hvorfor det, Johannesen?

- Blant annet skriver ISS i sin anmeldelse at prosjektet ble startet uten full finansiering. Også ISS har vært av den oppfatning at prosjektet har vært fullt finansiert, og det mente ISS helt til selskapet inngikk en avtale med Halden kommune sommeren 2009, sier Johannesen.

På vegne av sin klient har han gått til motanmeldelse.

Les avtalen mellom ISS og kommunen (pdf-fil):

Avtalen mellom ISS og kommunen av juni 2009

Les også:

Halden ishall

Konserndirektør Jan Bjørneboe sier ISS har tapt mange penger på ishall-saken i Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Ukjent med motanmeldelsen

I motanmeldelsen fra Engebretsen heter det at anmeldelsen ISS har inngitt mot den tidligere regionsjefen i selskapet er gitt mot bedre vitende.

Videre heter det at anmeldelsen søker å pådra Thor-Ivar Engebretsen en siktelse og domfellelse for en straffbar handling han ikke har begått.

- Nå har ikke vi blitt kjent med politianmeldelsen annet enn fra NRK foreløpig. Men det må vi ta til etterretning, og se innholdet i anmeldelsen og rett og slett ta det derfra, sier konserndirektør i ISS Jan Bjørneboe til nrk.no.

Leder av Østfold-politiets Øko-seksjon, Jan Ekeberg, bekrefter overfor NRK at det foreligger to anmeldelser.

Ekeberg forteller at politiet så langt ikke har begynt å jobbe med sakene.

Les også:

- Et krav uten troverdighet

Advokat Truls Johannesen mener kravet fra ISS fullstendig mangler troverdighet. Han hevder selskapet har dobbeltfakturert i sitt krav mot den tidligere regionsjefen i Østfold, som var byggeleder i ishallen.

I tillegg har ISS lagt inn middager konsernledelsen selv har spist under besøk på ishockeykamper i Halden i 14-millionerskravet mot Engebretsen.

- Det synes ikke å være noen grenser for hva ISS krever av Engebretsen. Store deler av dette kravet skulle ha vært omfattet av finansieringen fra Halden kommune.

Et annet eksempel på fravær av troverdighet ligger i at representasjonskostnader for ISS-ledelsens besøk i Halden, forsøker man nå å belaste Engebretsen med, sier advokaten.

Konserndirektør Jan Bjørneboe i ISS mener det ikke er noe troverdighetsproblem at konsernledelsen krever den tidligere byggelederen for konsernledelsens bespisning i Halden.

- Jeg vet ikke hvem fra vår ledelse som kan ha vært der å ha spist, men trolig utgjør dette mikroskopiske beløp, som sikkert kan korrigeres dersom det er tilfellet, sier Bjørneboe.

Les også:

Kjente til dobbeltroller

Advokat Truls Johannessen sier til NRK at den tidligere byggelederen ble bedt om å si opp rundt midten av 2009.

Begrunnelsen var blant annet at det hadde vært en rolleblanding ISS ikke hadde kjent til, der Engebretsen dels satt i ishallens styre og dels var byggeleder for ishallen på vegne av ISS.

- Dette var forhold ISS var godt kjent med. Selskapet har fram til sommeren 2009, da de inngikk avtale med Halden kommune, aktivt arbeidet sammen med Engebretsen - for å få Halden kommune til å følge opp de politiske vedtak som gjaldt skjøteoverdragelse i ishallen, og utvidet byggellånsgaranti, sier Johannesen.

Tidligere har ISS benektet å ha kjent til rollene, men når NRK konfronterer Bjørneboe med internkorrespondanse som bekrefter at ISS lenge har hatt kunnskap om dobbeltrollene, innrømmer konserndirektøren at de har kjent til Thor-Ivar Engebretsens roller.

- Ja, vi kjente til rollene. Nå viser denne historien at det ikke er bra å ha så mange roller. Det burde ikke ha forekommet.

Samtidig mener vi at det er et spørsmål om hva man har gjort ut av disse rollene. Slik det ser ut her har det ikke vært bra, og vi mener det er grunnlag for en sak, sier Bjørneboe.

Les ISS`brev til IK Comet angående byggekostnader og stopp i anleggsarbeidet i Halden ishall april 2009 (pdf-fil):

ISS-brev til IK Comet

Avtalen mellom Halden kommune og Halden ishall eiendom as

Forut for at ISS undertegnet avtalen med Halden kommune i 2009, gjorde selskapet på sentralt hold en advokat-vurdering av ishall-situasjonen. Konklusjonen hos ISS var at kommunen bedrev et bevisst politisk spill.

- Et bevisst politisk spill

ISS gjorde på sentralt hold sine vurderinger av utviklingen i forhold til Halden kommune. I dokumenter NRK har sett heter det blant annet fra en intern vurdering datert i mai 2009:

"Kommunen har ikke oppfylt sin forpliktelse til å finansiere bygget og har heller ikke overskjøtet eiendommen slik at Halden Ishall Eiendom AS alternativt kan søke endelig finansiering av byggekostnadene eksternt."

Det heter videre:

"Kommunen har ikke engang fulgt opp kommunestyrevedtaket om å utvide garantirammen til kr. 23 mill. eks. mva. med den følge at Handelsbanken har sagt opp låneavtalen.

Det virker som det pågår et bevisst politisk spill for å velte ishallprosjektet med de økonomiske tap som følger av dette både for HIE og for entreprenørene."

Konserndirektør Jan Bjørneboe bekrefter at forholdet til Halden kommune har vært tungt, men at det har bedret seg.

- Vi har hatt våre disputter, men er inne i en god dialog nå. Det har vært et tungt prosjekt som vi har tapt mye penger på. Nå prøver vi å rette dette opp, slik at brukerne får et tilbud, sier konserndirektør Jan Bjørneboe.

Les ISS-vurderingen av ishall-saken per mai 2009 (pdf-fil):

ISS-vurdering

Thor-Ivar Engebretsen

'Kongen av Østfold', Thor-Ivar Engebretsen, mener seg dolket i ryggen av sine ledere i ISS. Via sin advokat krever han nå millioner i oppreisning og erstatning etter at han måtte gå fra jobben i 2009, og fikk et erstatningskrav rettet mot seg på 14 millioner kroner fra ISS.

Foto: Rainer Prang / NRK

"Kongen av Østfold"

Internt i ISS hadde regionsjef Thor-Ivar Engebretsen høy status fram til han ble bedt om å si opp i 2009.

Da han kom til region Østfold i 1995 hadde avdelingen han kom til en årlig omsetning på 2,5 millioner. Da han måtte forlate jobben sin etter 15 år hadde omsetningen økt til 110 millioner kroner, noe selskapet var godt fornøyd med.

Internt i ISS hadde han tilnavnet "Kongen av Østfold", som følge av god omsetningsøkning for selskapet i regionen.

- Jeg fikk også en bonus på 185 000 kroner utbetalt fra ISS for å ha sikret ishall-prosjektet og laget tegningene til ombyggingen av hallen, sier Thor-Ivar Engebretsen til nrk.no.

Kaserne-prosjektet

Et av ankepunktene mot Engebretsen har vært avtalen han bidro til mellom Forsvarsbygg, ISS og ishockeklubben Comet om drift av Kaserna på Fredriksten festning.

ISS har fra sentralt hold senere sagt i media at de ikke ønsket seg denne avtalen.

Forsvarsbygg ville gjerne ha aktivitet i den tidligere innkvarteringslokalene for offiserer i Kaserna, og avtalen gikk blant annet ut på at ISS, sammen med Comet, skulle skape løsninger for overnatting, kurs og service til nytte for alle parter.

Av interne dokumenter NRK har hatt tilgang til heter det at Kaserne-prosjektet ble vurdert som lite økonomisk risikabelt og med en stor oppside for ISS.

Det ble forhandlet med Forsvarsbygg ved hjelp av ISS Eiendomsavdeling sentralt.

Kaserna Fredriksten festning, Halden

ISS gjorde det tidlig klart for Forsvarsbygg at de gjerne deltok i et trekantsamarbeid mellom Comet-Forsvarsvbygg og ISS i forbindelse med Kaserna i Fredriksten festning (bildet). Eiendomsdivisjonen sentralt i ISS bistod regionen i forhandlingene med Forsvarsbygg, heter det i interne ISS-dokumenter.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Driver ikke hotell

ISS-direktør Trond Svenskerud sa i september i fjor til Halden Arbeiderblad at ISS til å begynne med kun så "toppen av isfjellet", da de startet oppryddingen i forhold til ishallen og Kaserna i Halden.

- Vi avviklet Kaserna omgående og Kaserna ble tilbakeført til Forsvarsbygg. ISS har aldri drevet hotell, og skal heller aldri drive hotell i framtiden, sa Svenskerud til Halden Arbeiderblad.

På forespørsel fra NRK svarer konserndirektør Jan Bjørneboe at uttalelsene fra Svenskerud på dette tidspunktet var riktige, men at ISS nå satser stort innen hotell.

- En kan ikke forvente at en ansatt som Svenskerud skal ha full oversikt over den strategien selskapet til enhver tid har, så det vil jeg ikke laste Svenskerud for, sier Bjørneboe.

ISS har i årevis vært involvert i overnattingsvirksomheten på Perminalen Hotel, som tidligere var tidligere Forsvarets permisjonssenter i Oslo og da primært et velferdstilbud til soldater, befal og andre med tilknytning til Forsvaret.

Nå er hotellet åpent for alle som ønsker rimelig overnatting i Oslo.

- Jeg er ikke kjent med hvor lenge vi har drevet Perminalen Hotell, sier Bjørneboe til nrk.no.

Les ISS-notatet angående etableringen av Kaserne-prosjektet (pdf-fil):

ISS om Kaserne-prosjektet i Halden

- Ærekrenket gjennom media

Thor-Ivar Engebretsens advokat mener det er en uhørt oppførsel ISS har vist overfor hans klient, og har politianmeldt ISS for falsk anmeldelse og falsk forklaring.

I tillegg pekes det fra advokat Truls Johannesens side på en rekke artikler i Halden Arbeiderblad, der Engebretsen fikk seg tildelt en negativ rolle i ishall- og Kaserne-saken, som andre høyere opp i ISS-systemet var fullt klar over hvordan hang sammen, ifølge advokaten.

Johannesen hevder at ISS og kommunen kjørte en kampanje mot Engebretsen i pressen.

- Det var sommeren og høsten 2009 at det falt en del uttalelser i Halden Arbeiderblad fra Engebretsens overordnede. De uttalelsene er av Engebretsen oppfattet som direkte ærekrenkende, og et slikt angrep i media kom svært overraskende på ham, sier Truls Johannesen.

Blant annet har konserndirektør Jan Bjørneboe i Halden Arbeiderblad selv pekt på at slike konstellasjoner Engebretsen var involvert i under ISS-ansettelsen i Halden, var noe selskapet helst ikke ville ha.

Bjørnebo mener det er leit at Engebretsen føler seg ærekrenket.

- Det er beklagelig at han føler det slik. Vi har politianmeldt ham og mener det er belegg for å gjøre det, sier Jan Bjørneboe til nrk.no.

Millionsøksmål

Engebretsen mener at ISS skal holdes ansvarlig dels for de kostnadene han har hatt i forbindelse med saken, og dels tapt arbeidsfortjeneste som følge av at han ble presset til å si opp.

Dels dreier dette seg også om en oppreisningserstatning for de uttalelsene ISS har kommet med gjennom media, sier Johannessen, og varsler et krav på flere millioner kroner mot entreprenørselskapet.

ISS-direktør Jan Bjørneboe fastholder at selskapet står ved anmeldelsen mot Engebretsen. Bjørnebo bekrefter at engasjementet i Halden ishall har vært en tung sak for selskapet.

- Det er klart det har vært en vanskelig sak med så mye mediaomtale og politianmeldelse, så dette har ikke vært noen drømmesituason, sier Bjørneboe til nrk.no.